ProgramProgramme

1. JUNIJ 1 JUNE

Veno Pilon, Portrait of Ossip Zadkine, 1936

Veno Pilon, Portrait of Ossip Zadkine, 1936

19.00
TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji
Galerija Janez Boljka, Ljubljana

19.00
NOVAF
Fotogalerija Stolp, Maribor

20.00
JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemi iz Montparnassa
Photon, Ljubljana

 

TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji

Sreda, 1. junija ob 19. uri v Galeriji Janez Boljka, Ljubljana

Serija V galeriji Tomaža Črneja je nastala iz avtorjeve potrebe po preizpraševanju določenih kulturnih in vedenjskih vzorcev, ki jim sledimo. Z diferenciacijo produkcije in potrošnje znotraj kapitalističnega sistema je odjemalec končnega produkta popolnoma ločen od postopka njihovega nastajanja. Tovrstna ločitev omogoča, da se priročno zakrijejo deli, ki bi utegnili zmotiti, razburiti ali kako drugače odvrnili potrošnika od njegovega nakupa. več…

1. junij – 1. Julij 2016

 

NOVAF

Petek, 10. junija ob 19. uri v Fotogaleriji Stolp, Maribor

NovaF v letu 2016 predstavlja tri avtorice mlajše generacije, Evo Šuštar, Majo Modrinjak in Đejmi Hadrović, ki kažejo izvirna izhodišča za razumevanje že tako kompleksne in mnogostranske problematike, kot je ženski svet. Gledalcu ponujajo realen in dokaj objektivno zaobjet način sporočanja, ki predstavlja večplastno možnost fotografije, da postane dokument časa, eksperimentalni koncept ali medij za domet določene sporočilnosti. več…

10. junij – 30. junij 2016

 

JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemi iz Montparnassa

Sreda, 1. junija ob 20. uri v Galeriji Photon, Ljubljana 

Razstava Bohemi iz Montparnassa združuje dela dveh pomembnih ustvarjalcev iz začetka 20. stoletja, svetovno znanega filmarja, pesnika in umetnika Jeana Cocteauja in v mednarodnih krogih priznanega, v Parizu živečega slovenskega umetnika Vena Pilona. Njuni fotografski portreti nudijo vpogled v pariško sceno v obdobju, ko je Pariz nesporno veljal za središče sveta umetnosti. več…

1. junij – 22. julij 2016

7 PM
TOMAŽ ČRNEJ: In the Gallery
Janez Boljka Gallery, Ljubljana

7 PM
NOVAF
Fotogalerija Stolp, Maribor

8 PM
JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemians from Montparnasse
Photon, Ljubljana

 

TOMAŽ ČRNEJ: In the Gallery

Wednesday, 1 June at 7pm at Janez Boljka Gallery, Ljubljana

Tomaž Črnej’s photographic series In the Gallery is born out of the artist’s need to examine the cultural and behavioural patterns we adhere to. Nowadays, as a result of the differentiation of production and consumption within the capitalist system, the consumer of the ‘end product’ is entirely detached from the process of its creation. This detachment conveniently enables the concealment of what could disturb, upset, or in any other way serve to discourage the consumer from buying the product. more…

1 June – 1 July 2016

 

NOVAF

Friday, 10 June at 7pm at Fotogalerija Stolp, Maribor

In 2016, Nova F (New Slovenian Photography) presents three, younger generation artists–Eva Šuštar, Maja Modrinjak and Đejmi Hadrović–proposing original premises for the treatment of a complex and manifold issue: the world of women. What they offer is a realistic and rather objective form of communication representing photography’s heterogeneous ability to become either a document of a time, or an experimental concept, or a medium to convey a certain message. more…

10 – 30 June 2016

 

JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemians from Montparnasse

Wednesday, 1 June at 8pm at Photon Gallery, Ljubljana

The Bohemians from Montparnasse exhibition showcases photographic works of two significant artists from the early 20th century; the French writer, filmmaker and artist Jean Cocteau and Slovenian newcomer to Paris, painter and photographer Veno Pilon. Their photographic portraits offer an insight into the Paris scene at a period of time when Paris was still considered the indisputable centre of the art world. more…

1 June – 22 July 2016