ProgramProgramme

2. JUNIJ 2 JUNE

Gabor Kerekes, Aircraft Cemetery

Gabor Kerekes, Aircraft Cemetery, 2002

[lang_si]

13.00
EMINA DJUKIĆ: Nove stare kompozicije
Prvo preddverje, Cankarjev dom, Ljubljana

16.00
IZROČILO
Jurčičev trg 2, Ljubljana

18.00
PHOTOMAGIC: Stane Jagodič / Gabor Kerekes / Branko Lenart
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

19.00
MARINA PAULENKA: Drugi dom
Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana

20.00
ANNA TIHANYI: Berlin Bhf.
Balassi Institut, Ljubljana

21.00
ISO0
Javno zaklonišče, Argentinski park, Ljubljana

 

EMINA DJUKIĆ: Nove stare kompozicije

Četrtek, 2. junija ob 13. uri v Prvem preddverju, Cankarjev dom, Ljubljana

Projekt Nove stare kompozicije avtorice Emine Djukić raziskuje označevalce identitete prostora in mapira njihove spremembe v času. Fotografinja odnos sodobnega do minulega (in obratno) preizprašuje iz pozicije preobrazbe prostora proizvodnje v prostor potrošnje. Ob tem pa se bojuje tudi s temeljnimi aksiomi fotografije, njeno omejeno ploskovitostjo in (ne)zmožnostjo kondenziranja trajanja. več…

2. junij – 5. julij 2016

 

IZROČILO

Četrtek, 2. junija ob 16. uri v bivši Galeriji ARS, Ljubljana

Razstava z naslovom Izročilo preizprašuje ohranjene drobce lokalne preteklosti – temo, ki je fotografskemu mediju (vezanemu na tukaj in zdaj) na prvi pogled manj domača. Hkrati sooča dve sorodni narodnostni skupini, slovensko in češko, ter s tem opreza za morebitnimi preseki (slovanskega) ljudskega izročila. več…

2. junij – 19. junij 2016

 

PHOTOMAGIC: Stane Jagodič / Gabor Kerekes / Branko Lenart

Četrtek, 2. junija ob 18. uri v Slovenskem etnografskem muzeju, Ljubljana

Razstava je poklon leta 2014 preminulemu madžarskemu fotografu in umetniku Gáborju Kerekesu, katerega obsežni ustvarjalni opus je širši evropski javnosti še vedno dodobra nepoznan. Projekt PhotoMagic pa bo poleg njegovih stvaritev predstavil tudi izbor del iz opusov dveh sorodno usmerjenih mednarodno prepoznavnih fotografskih ustvarjalcev, Staneta Jagodiča in Branka Lenarta, katerih avtorski pristop do fotografije je podobno raziskovalen in eksperimentalen. več…

2. junij – 15. julij 2016

 

MARINA PAULENKA: Drugi dom

Četrtek, 2. junija ob 19. uri v MGLC, Ljubljana 

Samostojna razstava Marine Paulenke, zmagovalke festivalskega Ocenjevanja portfolijev 2014, prikazuje njen novejši dokumentarno zastavljen projekt z naslovom Drugi dom, v katerem se odziva na kruto stvarnost ženske kaznilnice v Požegi. To je edini ženski zapor na Hrvaškem, kjer zaporno kazen (v trajanju pol leta ali več) prestaja več kot 130 zapornic. več…

2. junij – 30. junij 2016

 

ANNA TIHANYI: Berlin Bhf.

Četrtek, 2. junija ob 20. uri v Balassi Institut, Ljubljana

Serija fotografij z naslovom Berlin Bhf. madžarske umetnice in fotografinje Anne Tihanyi je bila ustvarjena na podlagi neposredne izkušnje življenja in delovanja v Berlinu. Povsem domišljijski in režirani prizori se odvijajo v notranjščinah različnih stavb v Berlinu in Budimpešti ter prikazujejo čustva, občutja in odnose med različnimi akterji skozi trenutke (osebne) tranzicije. več…

2. junij – 15. julij 2016

 

ISO0

Četrtek, 2. junija ob 21. uri v Javnem zaklonišču, Argentinski park, Ljubljana

Razstava ISO0 predstavlja načine eksperimentiranja z različnimi tehnologijami in postopki, pri čemer so ti pristopi nerazdružljivi z vsebinsko platjo fotografije. Razviden je širok spekter izraznih možnosti – umetniki se obračajo bodisi k starejšim ali eksperimentalnim tehnikam bodisi k novi tehnologiji, fotografije postavljajo v prostorske postavitve, tiskajo na različne nosilce, ali pa se od fotografije povsem oddaljujejo. več…

2. junij – 15. junij 2016

[lang_en]

1 PM
EMINA DJUKIĆ: New Old Compositions
Foyer I, Cankarjev dom, Ljubljana

4 PM
TRADITION
Jurčičev trg 2, Ljubljana

6 PM
PHOTOMAGIC: Stane Jagodič / Gabor Kerekes / Branko Lenart
Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

7 PM
MARINA PAULENKA: The Other Home
International Centre of Graphic Arts, Ljubljana

8 PM
ANNA TIHANYI: Berlin Bhf.
Balassi Institute, Ljubljana

9 PM
ISO0
Public Underground Shelter, Argentinski park, Ljubljana

 

EMINA DJUKIĆ: New Old Compositions

Thursday, 2 June at 1pm at Foyer I, Cankarjev dom, Ljubljana

New Old Compositions is a project by Emina Djukić exploring markers of the identity of a spac, mapping their changes in time. The photographer examines the relation of the contemporary towards the past (and vice versa) from the perspective of the transformation of a space of production into a space of consumption. In the process, she defies the fundamental postulates of photography, its restricted planarity and its (in)ability to condense duration. more…

2 June – 5 July 2016

 

TRADITION

Thursday, 2 June at 4pm at (former) ARS Gallery, Ljubljana

Tradition is an exhibition examining the local region’s preserved fragments of the past; a topic the medium of photography (dealing with the here and now) seems much less familiar. By juxtaposing two nations, Slovenian and Czech, the exhibition seeks out possible intersections of (Slavic) folk traditions. more…

2 – 19 June 2016

 

PHOTOMAGIC: Stane Jagodič / Gabor Kerekes / Branko Lenart

Thursday, 2 June at 6pm at Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

This exhibition pays homage to Gabor Kerekes, legendary Hungarian photo artists who passed away in 2014, and whose body of work still needs to be discovered by a broader European public. At the PhotoMagic exhibition his work will be complemented by a selection of works by two other internationally renowned photo artists, Stane Jagodič and Branko Lenart, whose approaches to photography have been similarly exploratory and experimental. more…

2 June – 15 July 2016

 

MARINA PAULENKA: The Other Home

Thursday, 2 June at 7pm at International Centre of Graphic Arts, Ljubljana

The solo exhibition of Marina Paulenka, last-year’s award-winner of Photonic Moments’ portfolio review, showcases her recent documentary-based project entitled The Other Home reflecting the crude reality of a female penitentiary in Požega, Croatia. This is the only female prison in Croatia where more than 130 inmates serve their sentences of six months or more. more…

2 – 30 June 2016

 

ANNA TIHANYI: Berlin Bhf.

Thursday, 2 June at 8pm at Balassi Institute, Ljubljana

The Berlin Bhf. series of photographs by the Lucie Award-winning Hungarian photographer and artist Anna Tihanyi was inspired by her first-hand experience of living and working in Berlin. The highly fictionalised and staged scenes take place in the interiors of various buildings in Berlin and in Budapest, focusing on the emotions and relationships between different protagonists going through moments of (personal) transition. more…

2 June – 15 July 2016

 

 

ISO0

Thursday, 2 June at 9pm at Public Underground Shelter, Argentinski park, Ljubljana

The exhibition shows experiments with techniques and procedures, where the approaches are inseparably linked to the subject matter of the photographs. One can recognise a wide array of expressive means, with artists turning to either older experimental techniques or new technologies, or placing their photographs into spatial installations, or printing them onto various media, or digressing from photography entirely. more…

2 – 15 June 2016