Dogodki Events

<lang_si> Predavanja / diskusije / projekcije
31. maj & 1. junij 2012
<lang_en> Lectures / discussions / screenings
31 May & 1 June 2012

Predavanja / diskusije / projekcije 31. maj & 1. junij 2012 Lectures / discussions / screenings 31 May & 1 June 2012

FORUM: pogovori o sodobni fotografiji FORUM: Talks on Contemporary Photography

Predavanja / diskusije / projekcije
31. maj & 1. junij 2012
Lectures / discussions / screenings
31 May & 1 June 2012

[lang_si]

Ana Opalić, iz serije Afterwards, 2007

AFTERMATH. Ljubljana

31 maj. & 1. junij 2012

Cankarjev dom Ljubljana

Dvodnevni forum, ki se tokrat nanaša na vprašanja, povezana s tematiko osrednjega razstavnega projekta Aftermath, skozi predavanja, predstavitve in panelne diskusije sooča mnenja interdisciplinarnega nabora strokovnjakov iz področja nekdanje Jugoslavije.

V sodelovanju s partnerskimi organizacijami s področja nekdanje Jugoslavije poteka obsežna raziskava o vplivu velikih družbenih premikov na podobo fizičnega in mentalnega okolja in s tem tudi izraznost številnih umetnikov, ki v delujočih na področju avtorske fotografije.

Forum ponuja serijo predavanj selektorjev projekta in povabljenih strokovnjakov, projekcijo filmov in panelno diskusijo z nekaterimi predstavljenimi avtorji.

PROGRAM:

četrtek, 31. maj 2012 (ob 12. uri)

12.00:  Miha Colner (Slovenija)

12.15:  Saša Janjić (Srbija)

12.45:  Leonida Kovač & Ana Opalić (Hrvaška)

13.15:  Andrej Đerković (BiH)

13.45:  Mirjana Dabović (Črna Gora)

16.00:  Dejan Sluga (Slovenija)

16.30:  *Milan Aleksić (Srbija)

17.30:  *Svetlana Slapšak (Slovenija)

18.30:  Genc Kadriu (Kosovo)

20.00: Otvoritev razstave Aftermath. Changing Cultural Landscape v Narodnem muzeju Slovenije.

petek, 1. junij 2012 (ob 18. uri)

18.00:  projekcija filma Bratstvo in enotnost Marije Mojce Pungerčar

19.00: diskusija o različnih aspektih umetniškega soočanja z aktualnimi družbenimi danostmi s stališča projekta Aftermath. Changing Cultural Landscape

Borut Krajnc / Marija Mojca Pungerčar / Bojan Salaj / Miha Colner


Projekt Aftermath. Changing Cultural Landscape se v Ljubljani predstavlja krstno, nakar bo vse do konca leta 2013 v oblikah razstav, predstavitvenih dogodkov in obširne publikacije predstavljen v vseh partnerskih mestih. Ljubljanski predstavitvi bodo v nadaljevanju sledile obsežne razstave v Pordenonu, Zagrebu in Beogradu ter krajši diskurzivni dogodki, temelječi na predavanjih in diskusijah, v Sarajevu, Cetinju in Prištini.

Projekt Aftermath je nastal na pobudo Photona – Centra za sodobno fotografijo v sodelovanju s C.R.A.F. Spilimbergo ter partnerskimi organizacijami iz področja bivše Jugoslavije Remont iz Beograda, Film&Film iz Pule in Suvremena hrvatska fotografija iz Zagreba, Collegium Artisticum iz Sarajeva, Stacion – Center for Contemporary Art iz Prištine in Narodni muzej Crne Gore iz Cetinja.

Osrednja kuratorsko-raziskovalna ekipa: Miha Colner, Mirjana Dabović, Albert Heta, Saša Janjić, Leonida Kovač, Ana Opalić, Vala Osmani, Dejan Sluga, Sandra Vitaljić in Branka Vujanović.

www.photon.si

www.cd-cc.si

[lang_en]

Ana Opalić, from the series Afterwards, 2007

AFTERMATH. Ljubljana

31 May & 1 June 2012

Cankarjev dom Ljubljana

Through lectures, presentations and panel discussions two-day forum is confronting opinions and experiences of number of experts with interdisciplinary background from the area of former Yugoslavia. This years’ forum is dedicated to the Aftermath project and therefore tendencies of engaged post-Yugoslavian contemporary photography.

With the participation of partner organisations from throughout the former Yugoslavia, the project represents an extensive investigation of the effect of large-scale social shifts on the image of the physical and mental environment, and thereby, also on the expression of a number of artists who work in the field of photography.

Forum offers series of lectures by curators of the project and invited experts, film screening and panel discussion with some of collaborating artists.

PROGRAMME:

Thursday, 31 May 2012 (12 pm)

12.00:  Miha Colner (Slovenia)

12.15:  Saša Janjić (Serbia)

12.45:  Leonida Kovač & Ana Opalić (Croatia)

13.15:  Andrej Đerković (BiH)

13.45:  Mirjana Dabović (Montenegro)

16.00:  Dejan Sluga (Slovenia)

16.30:  *Milan Aleksić (Serbia)

17.30:  *Svetlana Slapšak (Slovenia)

18.30:  Genc Kadriu (Kosovo)

20.00: Opening of the Aftermath. Changing Cultural Landscape exhibition in National Museum of Slovenia.

Friday, 1 June 2012 (6 pm)

18.00:  film screening – Brotherhood and Unity (2006) by Marija Mojca Pungerčar

19.00: discussion on different aspects of artistic confrontation to current social reality (from the perspective of Aftermath. Changing Cultural Landscape project)

Borut Krajnc / Marija Mojca Pungerčar / Bojan Salaj / Miha Colner


The Aftermath. Changing Cultural Landscape project has its debut in Ljubljana, to be afterwards presented in various forms of exhibitions, lectures and publication until the end of 2013 in partner cities. The Ljubljana presentation will be followed by large exhibitions in Pordenone, Zagreb and Belgrade and shorter presentation and discourse events based on lectures and discussions organised in Sarajevo, Cetinje and Prishtina.

The Aftermath project was initiated by Photon – Centre for Contemporary Photography in collaboration with C.R.A.F. Splilimbergo and partner organisations from the territory of the former Yugoslavia – Remont from Belgrade, Film&Film from Pula and Croatian Contemporary Photography from Zagreb – and associated partners – Collegium Artisticum from Sarajevo, Stacion – Center for Contemporary Art from Prishtina and the National Museum of Montenegro from Cetinje.

The principal curatorial and research team is: Miha Colner, Mirjana Dabović, Albert Heta, Saša Janjić, Ana Opalić, Vala Osmani, Dejan Sluga, Sandra Vitaljić and Branka Vujanović.

www.photon.si

www.cd-cc.si