ProgramProgramme

31. MAJ 31 MAY

Sebastiao Salgado, Iceberg in the Weddell Sea, Antarctica, 2005

Sebastiao Salgado, Iceberg in the Weddell Sea, Antarctica, 2005

19.00

VIRGINIA VRECL: arhiTEKSTURE
Kavarna NUK, Ljubljana

20.00
SEBASTIÃO SALGADO: Geneza
Mestni muzej, Ljubljana

20.30
(NE)ZNANO
Galerija Mikado, Ljubljana

VIRGINIA VRECL: arhiTEKSTURE

Torek, 31. maja ob 19. uri v Kavarni NUK, Ljubljana

S fotografsko razstavo arhiTEKSTURE avtorica Virginia Vrecl predstavlja niz dvajsetih arhitekturnih fotografij, ki povezujejo kompozicijo arhitekturnega detajla in njegovega izčiščenega vizualnega učinka. Celote arhitekturnih sestavov avtorica beleži v izsekih, ki govorijo vzporedno zgodbo. Podobe delov zgradb ali okolij skozi njen fotografski pogled postajajo podobe iz polja formalne estetike. S tem se prvine arhitektonike prevajajo v izčiščeno vizualnost. več…

31. maj – 30. junij 2016

 

SEBASTIÃO SALGADO: Geneza

Torek, 31. maja ob 20. uri v Mestnem muzeju, Ljubljana

Geneza je tretji daljnosežni projekt svetovno priznanega brazilskega fotografa Sebastiãa Salgada o globalnih problematikah, ki je sledil projektoma Delavci (1993) in Migracije (2000). Rezultat osemletnega Salgadovega raziskovalnega potovanja je razstava 245 veličastnih črno-belih fotografij neokrnjene narave, kopenskih in morskih krajin ter prizorov iz življenja domorodcev – in tako ozaveščajo o perečih okoljskih problemih in podnebnih spremembah na našem planetu. več…

31. maj – 31. avgust 2016

 

 

(NE)ZNANO

Torek, 31. maja ob 20:30. uri v Galeriji Mikado, Ljubljana

Razstava z naslovom (Ne)znano avtorjev Mirjam Čančer, Andreja Lamuta, Katre Petriček in Jona Žagarja predstavlja samostojno odcepitveno fazo od študija fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Razstava kot taka pod vprašaj postavlja preteklost in ustvarja novo avtonomno prihodnost že uveljavljenih mladih ustvarjalcev. Intenca po uveljavitvi in samostojnosti se manifestira skozi lastno delovanje v galerijskem prostoru, ki jim omogoča stik s sedanjostjo. več…

31. maj – 15. julij 2016

7 PM

VIRGINIA VRECL: archiTEXTURES
NUK Café, Ljubljana

8 PM
SEBASTIÃO SALGADO: Genesis
City Museum, Ljubljana

8.30 PM
(UN)KNOWN
Mikado Gallery, Ljubljana

VIRGINIA VRECL: archiTEXTURES

Tuesday, 31 May at 7pm at NUK Café, Ljubljana

In her exhibition entitled ArchiTEXTURES Virginia Vrecl presents a series of twenty architectural photographs that explore both the composition of architectural detail and its stripped-down visual effect. The artist documents sections of whole architectural compositions that tell a parallel story. The images of parts of buildings or environments, as seen through her photographic lens, become images belonging to the field of formal aesthetics. Thus, the elements of archi-tectonics are translated into a refined visuality. more…

31 May – 30 June 2016

 

SEBASTIÃO SALGADO: Genesis

Tuesday, 31 May at 8pm at City Museum, Ljubljana

Genesis is the third long-term series on global issues by world-renowned Brazilian photographer Sebastião Salgado, following Workers (1993) and Migrations (2000). The result of an eight-year worldwide survey, the exhibition draws together 245 spectacular black and white photographs of wildlife, landscapes, seascapes, and communities still living according to ancestral traditions – raising public awareness about the pressing issues of environment and climate change. more…

31 May – 31 August 2016

 

(UN)KNOWN

Tuesday, 31 May at 8.30pm at Mikado Gallery, Ljubljana

(Un)known, an exhibition by Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček and Jon Žagar, represents a phase of emancipation from photography studies at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana. The exhibition per se questions the past and builds a new autonomous future for the already acknowledged young artists. Meanwhile, their desire for recognition and independence will be manifested through their active role in the gallery space, allowing them to be in touch with the present. more…

31 May – 15 July 2016