RazstaveExhibitions

Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović
5. 6.–30. 6. 2014 – MGLC Ljubljana

Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović 5. 6.–30. 6. 2014 – MGLC Ljubljana

distURBANces

Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović
5. 6.–30. 6. 2014 – MGLC Ljubljana

diSTRUKTURA, Face to Face (NBGD3), 2007

Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović

5. junij – 30. junij 2014

Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana

KJE: Pod turnom 3, Ljubljana

Projekt distURBANces, ki so ga zasnovale organizacije iz partnerskih mest mreže EMoP (Berlin, Bratislava, Budimpešta, Dunaj, Ljubljana, Luxembourg in Pariz), predstavlja umetniške pozicije, ki ponujajo nov pogled na urbani, tehnološki in politični razvoj sodobne družbe.

Današnja gospodarska, ekonomska in politična kriza potiska svet v družbene spremembe. V času globalizacije, ki jo označuje neprimerljiva prevlada vizualne izkušnje, smo istočasno lahko priča ne samo naraščajoči kompleksnosti, temveč tudi nenehnemu prepletanju svetov, ki jih istočasno fizično zaznavamo od blizu in hkrati od daleč ter digitalno. Digitalne tehnologije in globalizacija, ki jo poganjajo ekonomija in politični prevrati, pospešujejo našo sedanjost, hkrati pa tudi radikalno vplivajo na način življenja, migracijska gibanja in nadnacionalne odnose moči. Navkljub vse večji učinkovitosti pri premagovanju razdalj in časa, svet razpada na delce.

V luči tega fenomena igrajo produkcija in distribucija slik, pa tudi umetniški razvoj prihodnjih modelov – vključno z njihovimi metodami upodabljanja – pomembno vlogo. Kako bodo nastajajoče oblike političnih, družbenih in kulturnih resničnosti vplivale na umetniške oblike in modele, ki se nahajajo v razponu od ukvarjanja z ‘resničnostjo’ do utopičnih vizij?

Namen projekta distURBANces, ki je nastal kot poklon ameriškemu pisatelju znanstvene fantastike Philipu K. Dicku, čigar romani umeščajo temo simulakra (Jean Baudrillard) v umetna okolja in artefakte, je bil preizprašati današnjo urbano in krajinsko reprezentacijsko paradigmo s fokusom na popačenju in perverzijah resničnosti v našem globaliziranem svetu.

Razstava prikazuje, kako se umetniki osredotočajo na, analizirajo in si predstavljajo sedanji razvoj in iščejo odgovore na vprašanja, kot so: Kako umetniška fotografija danes upodablja pospeševanje časa v odnosu do prostora? Kakšen vpliv imajo prej omenjene spremembe na ljudi in njihov resnični življenjski prostor? Kako se odražajo spremembe človekovega odnosa do narave in mesta? Katere utopije ali distopije ustvarjajo umetniki iz sedanje situacije? Projekt, ki se v vsakem mestu osredotoča na različne kuratorske vidike, predstavlja skupaj 26 mednarodnih umetnikov, ki sledijo različnim tematskim linijam, od analiziranja resničnega življenja v njegovem družbeno-političnem okolju ali človekove zlorabe narave, utopičnih in distopičnih vizij do razvoja ‘idealnih svetov’.

V preizpraševanju resničnih, virtualnih, insceniranih ali simuliranih svetov veliko umetnikov raziskuje fenomen umetne in medijsko posredovane resničnosti v semantičnem kontekstu povečane vizualizacije. Glede na vse večje zanašanje na virtualno v vsakdanjem življenju poskušajo te umetniške prakse mešane resničnosti – v katerih je fiktivni svet upodobljen tako, da ga ni mogoče razlikovati od resničnega, resnični pa je blizu nadrealističnemu – raztopiti membrano med resničnim in virtualnim.

distURBANces zato predstavlja izziv sprejetim percepcijam našega odnosa do ‘resničnega’ v svetu, ki ga zaznamuje nepretrgana preobrazba, v katerem virtualna okolja določajo vsakdanje življenje, ki se zdi bližje znanstveni fantastiki kot pa resničnosti. Sodobni umetniki prispevajo k paradigmatskemu premiku, ki hkrati odreja njihovo ustvarjanje. Po besedah kulturnega geografa in filozofa Augustina Berqueja iz knjige Les raisons du paysage ta sprememba v paradigmi povzroča, da podobe krajine pridobijo bolj fizično kot pa zgolj medijsko posredovano resničnost. Razstavljeni umetniki skozi estetsko in umetniško raziskovanje preizprašujejo estetska vprašanja Augustina Berqueja, kot je, kdo ima pravico in moč, da konstruira resničnost.

Gunda Achleitner, Paul Di Felice, Katia Reich

www.mglc-lj.si

www.emop-mutations.net

Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović

5 June – 30 June 2014

International Centre of Graphic Arts, Ljubljana

WHERE: Pod turnom 3, Ljubljana

The distURBANces project, cooperatively initiated by the partner cities Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxembourg, Paris and Vienna, presents artistic positions that offer new perspectives on urban, technological and political developments.

Today, economic, ecological and political crises push the world towards societal changes. In this era of globalisation, characterised by the unprecedented dominance of the visual experience, one may at one and the same time witness not only ever increasing complexity, but also the incessant interweaving of worlds that are physically perceptible from close up yet remote and digital at the same time. Digital technologies, economics-driven globalisation and political upheavals all accelerate our present. At the same time, they radically influence human lifestyles, migratory movements and transnational power relations. Despite our rising efficacy at surmounting distance and time, the world is fragmenting.

In view of these phenomena, the production and distribution of pictures, as well as the artistic development of future models – along with their imaging methods – play an important role. How will the emerging forms of political, social and cultural realities relate to artistic designs and models that range from dealing with ‘reality’ to utopian and dystopian visions?

Initiated as a kind of tribute to the American science fiction writer Philip K. Dick, whose novels situate the theme of simulacra (Jean Baudrillard) into artificial environments and artefacts, distURBANces was developed to question today’s urban and landscape representation paradigm by focusing on the distortion and the perversion of reality in our globalised world.

The exhibition shows how artists focus on, analyse and envision current developments, exploring questions such as: how does artistic photography today depict the acceleration of time in relation to space? What impact do the aforementioned changes have on people and their real habitat? How are the changes in human relationships to nature and the city reflected? Which utopias or dystopias do artists generate from the present situation?
The project, which focuses on different curatorial aspects in every city, presents a total of twenty-six international artists who follow different thematic lines, from an analysis of real life in its socio-political environment, or mankind’s abuse of nature, from utopian and dystopian visions to the development of model worlds.

In dealing with real, virtual, staged or simulated worlds, many artists explore the phenomena of artificial and mediated reality within a semantic context of heightened visualisation. With regard to the increasing reliance upon the virtual in everyday life, these artistic practices of mixed reality – in which the fictional world is depicted as indistinguishable from the real, and the real one as close to surreal – tend to dissolve the membrane between the real and the virtual.

distURBANces therefore challenges accepted perceptions of our relation to ‘the real’ in a world marked by constant transformation, where virtual environments determine an everyday life that seems closer to science fiction than reality. Contemporary artists contribute to a paradigmatic shift that at the same time frames their work. According to cultural geographer and philosopher Augustin Berque’s Les raisons du paysage, this change in paradigm causes images of landscapes to ‘acquire physical rather than a merely mediated reality’. Through aesthetic and artistic research, the exhibited artists address the ethical question raised by Berque as to ‘who has the right and the power to construct reality’.

Gunda Achleitner, Paul Di Felice, Katia Reich

www.mglc-lj.si

www.emop-mutations.net