ProgramProgramme

4. JUNIJ 4 JUNE

Matjaž Rušt, #ljubljana, 2013-2014

Matjaž Rušt, #ljubljana, 2013-2014

[lang_si]Sreda, 4. junija ob 19. uri:
MATJAŽ RUŠT: #ljubljana
Bikofe, Ljubljana

 

Sreda, 4. junija ob 20. uri:
JANEZ PUHAR (1814-1864)
Atrij ZRC, Ljubljana

 

Sreda, 4. junija on 20:30. uri:
SPREGLED: Izbor študentskih del Oddelka za fotografijo VIST
Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

 

Sreda, 4. junija ob 21. uri:
PREDAVANJE / VEČERNE PROJEKCIJE
Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

MATJAŽ RUŠT: #ljubljana

Sreda, 4. junija ob 19. uri / Bikofe, Ljubljana

»Osrednji inštrument našega časa«, kot je leta 1941 pisatelj James Agee poimenoval fotografski aparat, danes predstavlja mobilni telefon, ki je postal nepogrešljiv podaljšek slehernika. Ta naprava se je tako močno integrirala v posameznikov vsakdan (in ga tudi dodobra predrugačila), da je postala neločljiv del njegove vsakodnevne izkušnje. Serija #ljubljana Matjaža Rušta sestoji iz fotografij posnetih s pametnim telefonom, ki tvorijo obširni vizualni kolaž ljubljanske urbane krajine. Avtor tako ustvarja intimno refleksijo mestnega vsakdana, ki v običajnem ne odkriva neobičajnega, nenavadnega ali spregledanega, temveč zavestno išče in izpostavlja njegovo humornost.  VEČ…

4. 6.-14. 6. 2014

 

JANEZ PUHAR (1814-1864): Dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja

Sreda, 4. junija ob 20. uri / Atrij ZRC, Ljubljana

Razstava predstavlja življenjsko in ustvarjalno pot Janeza Puharja (1814-1864), prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja. Puhar je aprila 1842 izumil postopek fotografiranja, ki je temeljil na uporabi steklenih plošč. Za pet let mu je uspelo prehiteti izum Francoza Abela Niépcea de Saint-Victor, ki v večini svetovne literature velja za izumitelja fotografije na steklo. Puharjeva posebnost sta bila kemični postopek z žveplenimi izparinami in suh fotografski proces. Osvetljevanje je sprva trajalo približno minuto, nato pri močni svetlobi samo 15 sekund. Ohranjenih oziroma znanih je samo šest Puharjevih fotografij.  VEČ…

3. 6.–30. 6. 2014

 

SPREGLED: Izbor študentskih del Oddelka za fotografijo VIST
Adriana Aleksić, Ana Amborž Strle, Jernej Čuček Gerbec, Anže Grabeljšek, Peter Gorenšek, Anja Hrnčič, Sara Kiršić, Nataša Ilec, Davor Kralj, David Mencinger, Bojan Mijatovič, Žiga Palčar, Cherie Plausteiner, Andreja Prijatelj, Matjaž Rušt, Dare Sintič, Vedran Tomšič, Igor Vidic

Sreda, 4. junija ob 20:30. uri / Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

Fotografija lahko ne potrebuje naročnika in si drzne izreči heretično misel: je sama sebi namen. To pomeni, da si sama postavi predmet obravnave in sredstva, da si zastavi cilje in razvija retoriko lastnih strukturnih zakonitosti. S to emancipatorno ambicijo pa se izreka še nekaj drugega: svet, ki je bil trden in upodobljiv, z vznikom fotografiji lastnega predmeta obravnave izgubi status avtentičnosti. Tisto, kar je nekoč veljalo kot videz nečesa, postane bistvo neke druge strukture. To pa pomeni, da trdnost, ki je napajala stari videz, ni več trdna, strukture se množijo, označevalci tavajo po svoje in se prosto parijo.  VEČ…

4. 6.–25. 6. 2014

http://tovarna.org

 

PREDAVANJE:
DAMIR GLOBOČNIK: Janez Puhar (1814-1864), izumitelj fotografije na steklo
Sreda, 4. junija ob 21. uri / Atrij ZRC, Ljubljana

 

VEČERNE PROJEKCIJE
Sreda, 4. junija 21:30-23 / Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

Večerne projekcije prinašajo mednarodni nabor fotografov in umetnikov v dveh sklopih: kurirane selekcije & tekmovalni program.

[lang_en]Wednesday, 4 June at 7 pm:
MATJAŽ RUŠT: #ljubljana
Bikofe, Ljubljana

 

Wednesday, 4 June at 8 pm:
JANEZ PUHAR (1814-1864)
ZRC Atrium, Ljubljana

 

Wednesday, 4 June at 8.30 pm:
OUTLOOK: Selection of student work of the Department of Photography, VIST
Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

 

Wednesday, 4 June at 9 pm:
LECTURE / EVENING PROJECTIONS
ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

 

MATJAŽ RUŠT: #ljubljana

Wednesday, 4 June at 7 pm / Bikofe, Ljubljana

In 1941, the writer James Agee considered the camera to be “the central instrument of our time”. Today, this role has been taken over by mobile phones which have become almost indispensable to everyone. These devices have integrated so deeply into an individual’s everyday life (as well as thoroughly transformed it) as to become an inseparable part of their everyday experience. #ljubljana series by Matjaž Rušt comprises photographs taken with a smart phone to create an extensive collage of Ljubljana’s urban landscape. The artist creates an intimate reflection of urban everyday life that doesn’t reveal the unusual, odd or neglected but rather, and consciously, seeks and exposes its humorous side.  MORE…

4–14 June 2014

 

JANEZ PUHAR (1814-1864): A documentary exhibition marking the 200th anniversary of the birth of the first Slovenian photographer and photographic inventor

Wednesday, 4 June at 8 pm / ZRC Atrium, Ljubljana

The exhibition describes the life and work of Janez Puhar (1814-1864), the first Slovenian photographer and photographic inventor. In April 1842 Puhar invented a photographic process employing glass plates. His invention predates by five years a similar invention by the Frenchman Abel Niépce de Saint-Victor, a generally acknowledged inventor of glass-plate photography. The special characteristics of Puhar’s work were a chemical process involving sulphur vapours and a dry photographic process. The exposure initially lasted one minute, but later fifteen seconds in strong light sufficed. Only six of Puhar’s photographs have survived and are known today.  MORE…

3-30 June 2014

 

OUTLOOK: Selection of student work of the Department of Photography, VIST (Higher School of Applied Sciences)
Adriana Aleksić, Ana Amborž Strle, Jernej Čuček Gerbec, Anže Grabeljšek, Peter Gorenšek, Anja Hrnčič, Sara Kiršić, Nataša Ilec, Davor Kralj, David Mencinger, Bojan Mijatovič, Žiga Palčar, Cherie Plausteiner, Andreja Prijatelj, Matjaž Rušt, Dare Sintič, Vedran Tomšič, Igor Vidic

Wednesday, 4 June at 8.30 pm / Zorye Gallery, Rog Factory, Ljubljana

Photography may not require a client and dares to utter the heretical thought: it is an end in itself. This means that it chooses its own object of consideration, the methods, the goals, and that it can develop the rhetoric of its own structural laws. This emancipatory ambition brings with it something else, too. The world that was solid and portrayable loses the status of authenticity with the emergence of photography’s own object of consideration. What was once considered the appearance of something becomes the essence of another structure. This means that the solidness that fueled the old appearance is not fixed anymore, the structures multiply and signifiers wander around and breed freely.  MORE…

4-25 June 2014

http://tovarna.org

 

LECTURE:
DAMIR GLOBOČNIK: Janez Puhar (1814-1864), photographer and photographic inventor
Wednesday, 4 June at 9 pm / ZRC Atrium, Ljubljana

 

EVENING PROJECTIONS
Wednesday, 4 June from 9.30 pm to 11 pm / ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

Evening projections display international selection of artists and photographers shown in two sections: curated selections & official programmes.