Andrej Perko – Vode

22.10. – 09.11. 2008; Stekleni atrij, Rotovž Ljubljana

»Observe and consider before you open the shutter. The heart and mind are the actual objective of the camera.« (Yousuf Karsh). These words, expressed by the renowned portrait photographer of the 1980’s, sound somewhat indecent if looked upon with our modern »consumer« attitudes. However, the simple truth of Andrej Perko’s photography earns their meaning and sense. Perko belongs to those creators inside the photographic medium, who do not manipulate the »object« in order to subdue it to their own vision. The chosen motif is not ripped out of its natural environment, but rather experienced and revived – the author inquires beyond its outer image and discovers its depths, evoked through memories and feelings that accompany them. In this series, he is instigated by waters – these children of the Ocean whisper to him through the flowing of forms, the appearance of physical and invisible, through scents and ghosts, through the poetry of the flow of life and human existence. He chose four rivers which touched him in some special way with their existences and symbolic contents and meaningful backgrounds. The author attempts to capture their characters and nature and establish some kind of a connection with them, although he approaches them from the »safe distance« – with fearful respect. His choosing of black-and-white techniques, which are a constant in his work, is completely planned and conscious – they are a means to approach the generalization of reality. Arnold Newman says, that we »do not photograph with a camera but rather with our hearts and minds.«
Tanja Cigoj

»Poglej in premisli, preden odpreš zaslonko. Srce in razum sta dejanski objektiv fotoaparata.«. (Yousuf Karsh). Besede, ki jih je veliki fotograf portretist izrekel v 80. letih prejšnjega stoletja, skozi današnje »potrošniške« oči zvenijo nekoliko nesodobno, nekako izven časa. Vendar njih preprosta resnica v fotografiji Andreja Perka zadobi svoj pomen in smisel. Perko namreč pripada tistim ustvarjalcem znotraj fotografskega medija, ki z »objektom« ne manipulirajo, da bi ga podredili izključno svoji viziji. Izbranega motiva ne iztrga iz naravnega okolja, ampak ga doživlja in oživlja, poizveduje onkraj njegove zunanje podobe in odkriva njegove globine, evocirane skozi svoje spomine ter občutja, ki jih spremljajo. Perka so v tokratnem ciklu nagovarjale vode, ti otroci Oceana so mu prigovarjali skozi potekanje oblik, pojavnosti fizičnega in navideznega, preko vonjev in prikazni, skozi poezijo toka življenja in človeškega obstoja. Izbral je štiri reke, ki so se ga kakorkoli dotaknile s svojimi bivanji ter z zanj simboličnimi vsebinami in pomenskimi zaledji. Poskusil je zajeti njih značaj in naravo ter z njimi vzpostaviti navezo, čeprav »z varne razdalje« – k vodi namreč pristopa s strahospoštovanjem. Izbira črno-bele tehnike, ki je postala stalnica v njegovi fotografiji je povsem načrtna in zavestna – avtorju pomeni sredstvo približevanja abstrahiranju stvarnosti. Arnold Newman namreč pravi, da »ne fotografiramo s fotoaparatom, temveč s srcem in z razumom.”
Tanja Cigoj