RazstaveExhibitions

Bojan Salaj Bojan Salaj

Bojan Salaj, Interierji II / Interiors II, 2006

Bojan Salaj, Interierji II / Interiors II, 2006

Interierji – korespondence

Otvoritev: 28. maj ob 19. uri

28. 5.–30. 6. 2014

Narodna galerija, Ljubljana

KJE: Prešernova 24, Ljubljana

Slovenija je leta 1991 postala neodvisna in suverena država. Skozi nove asociacije in integracije se je vzpostavila kot subjekt v mednarodni skupnosti. Razstava in dogodek Interierji–korespondence kot svoj osnovni motiv izpostavljata ambivalenten odnos med posameznikom in njegovim notranjim prostorom intime ter fizičnim arhitekturnim prostorom nekaterih za državo in družbo ključnih institucij.To so parlament Republike Slovenije v Ljubljani, parlament Evropske unije v Strassbourgu, kongresna dvorana OZN v Ženevi ter kongresna dvorana zveze NATO v Bruslju. Ti prostori so pomembni nosilci družbenih struktur in pomenov, saj utelešajo simbolno moč, se manifestirajo kot rez ali vez oziroma kot konstitutivni element skupne civilizacijske kulturnopolitične zgodovine.

Bojan Salaj želi skozi specifično prostorsko postavitev pri publiki prebuditi aktiven odnos do omenjenih tem, ki temeljno označujejo prebivalca sleherne države članice EU. Instalacijo tvorijo štirje objekti v ortogonalni postavitvi in rahlem dinamičnem zamiku glede na arhitekturo Narodne galerije. Med njimi zeva prazen prostor vhoda v središčno točko postavitve, kjer dominirajo štiri monumentalne fotografije omenjenih prostorov moči, ustvarjene po principih centralno perspektivnega pogleda.
Avtor se s takšnimi specifičnimi prijemi osredotoča na vprašanje odnosa posameznika do institucije, obenem pa preizprašuje vlogo institucije kot sredstva distribucije moči, tako na mikro kot makro družbeni ravni.

Kako se počutijo bratstvo, enakost in svoboda v objemu diskurza (današnje) demokracije? Kako naj danes posameznik udejanja in presega izborjene meščanske pridobitve razsvetljenstva ter francoske revolucije? Ali niso danes prav ti pojmi historično preživete kategorije arhaični spomeniki, ki podlegajo vsakodnevni inflaciji rabe teh istih besed? Ali niso to zgolj nikoli doseženi ideali, za katere se najde prostor le še v spektaklu medijskega prostora? Ravno s pomensko preživetostjo si ti (trije) za demokratično delovanje temeljni pojmi zamejujejo možnost doseganja svojega izvornega pomena, tiste neznatne možnosti, da beseda (podoba) lahko »meso postane«. Ali lahko evolucijo in revolucijo še vedno razumemo kot zdrs v polje onkraj uveljavljenega in potrjenega reda, ki si običajno ne želi sprememb, oziroma v polje onkraj strukturirane družbene stvarnosti vsakdana ter posameznikove razpršene subjektivitete?

Miha Colner & Bojan Salaj

www.ng-slo.si

Interiors-Correspondences

Opening: 28 May at 7 pm

28 May – 30 June 2014

National Gallery of Slovenia, Ljubljana

WHERE: Prešernova 24, Ljubljana

In 1991, Slovenia became an independent and sovereign state and through new associations and integration established itself within the international community. The principal motif of the exhibition and event Interiors-Correspondences, is the ambivalent relation between an individual and their inner intimate space and the physical architectural space of some institutions essential to both state and society. These are the parliament of the Republic in Slovenia in Ljubljana, the European Parliament in Strasbourg, the United Nations congress hall in Geneva and the NATO Congress hall in Brussels. These spaces are important bearers of social structures and meanings because they embody a symbolic power manifesting as either as a cut or a link, i.e. as a constitutive element of a common civilisation and cultural-political history.

Through a specific spatial arrangement, Bojan Salaj seeks to evoke an active response to these topics fundamentally affecting citizens of every EU member country. The installation comprises four objects set in an orthogonal arrangement with a slight dynamic shift created by the architecture of the National Gallery. The empty space among the objects is the entry into the central point of the installation that is dominated by four monumental photographs of the previously listed ‘spaces of power,’ created on the principles of a central perspective view.

The artist’s work is focused on issues of an individual’s relation to an institution, whilst simultaneously rethinking the role of such an institution as a means of power distribution, both on a micro as well as macro (social) level. How do fraternity, equality and liberty feel when confronted with the discourse of (today’s) democracy? How is an individual today supposed to practice and surpass the liberties acquired through Enlightenment and the French Revolution? Aren’t these very words now historically outdated categories; archaic monuments that everyday are subject to excessive inflation in their use? Aren’t they merely unachieved ideals, only finding room in media spectacles? These three essential terms for democratic activity are now obsolete, prevented from being restored to their original meaning and without the slightest chance for a word (or image) to be made flesh. Can evolution and revolution still be understood as a slip in the field beyond the established and enforced order, which normally defies changes, i.e. in the field beyond a structured social reality of everyday life and an individual’s dispersed subjectivity?

Miha Colner & Bojan Salaj

www.ng-slo.si