Branko Lenart – Piran: Pirano

17.10. – 16.11. 2008; Galerija Hermana Pečariča, Obalne galerije Piran

PIRAN IN METAPHORICAL EARLY AUTUMN

Branko Lenart is a migrant. He was born in Ptuj, but his family moved to Graz when he was six, and in 2001 he also became a citizen of Piran. Journeys are his passion, but perhaps it was the moving around as a child that contributed to him being so attentive to the space in which he moves, so that he doesn’t take it as a given fact but absorbs it intensively and concurrently documents his position in it. Most of his projects and photographs are designated by European, American, Asian, or African toponyms. Most of the major photographic countries carefully cultivate topographic records. A significant part of his opus belongs to a part of the stream interested in the subjective view of the landscape, but at the same time he is the heir of conceptualist practices of the late sixties and early seventies. He has been coming to Piran for almost forty years, but as a photographer he has never tended to tourist idyllicism. He sees the town with modernist eyes, in details, as a scene for a play of forms, bizarre or humorous coincidences and meta-photographic interventions. In this way, Piran retains its Mediterranean charm, but gains an analytic northern tone and a touch of intellectual distance as well. The town thus becomes a point of confrontation for Mediterranean sensitivity and Central European moderation … as in late August, when the first cool continental wind arrives after the blazing summer days, and the pavestones near the coast are still warm from the sun.
Primož Lampič

PIRAN V METAFORIČNI ZGODNJI JESENI
Branko Lenart je selivec. Rodil se je na Ptuju, ko mu je bilo šest let, se je družina preselila v Gradec, leta 2001 pa je postal tudi piranski meščan. Potovanja so sicer njegova strast, vendar je morda prav selitev v otroštvu bistveno pripomogla k temu, da je tako pozoren do prostora, v katerem se giba, da ga ne jemlje kot danost, temveč ga vsrkava intenzivno in sproti dokumentira svoj položaj v njem. Zato je tudi večina njegovih projektov in posameznih fotografij krajevno opredeljenih z evropskimi, ameriškimi, azijskimi ali afriškimi toponimi. Vse velike fotografske dežele skrbno gojijo topografski zapis. Lenart s večino svojega opusa pripada smeri, ki neguje subjektiven pogled na krajino, hkrati pa je dedič konceptualističnih praks poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih let. Tak je tudi njegov pogled na Piran. Sem zahaja več kot štirideset let, vendar kot fotograf nikoli ni pristal na turistično idiliko. Piran vidi z modernističnim očesom: v detajlih, kot prizorišče igre form, bizarnih naključij, humornih obratov in metafotografskih intervencij. Tako mesto ohranja svoj mediteranski čar, a pridobi tudi analitičen, severnjaški odtenek in kanec intelektualne distance ter postane točka soočenja sredozemske čutnosti in srednjeevropske treznosti, …kot ob koncu avgustu, ko po razžarjenih poletnih dneh potegne prva hladnejša sapa s celine, tlak na obali pa je še topel od sonca.
Primož Lampič