DK – Prehajanja k sodobnim skrbem

17.11. – 07.12. 2008; Mestna galerija Ljubljana

The exhibition »Passages to Modern Concerns« of the author, who signs his work with his initials DK, has a retrospective character, but at the same time gives insight into the author’s newer photographic production. »His photography – while it is completely irrelevant which chosen work or motif content we are talking about – definitely expresses a special auratic dimension; a dimension, which is characteristic only of (that) author of a photography, which is created by a special, elaborate creation attitude towards the chosen motif.« Regardless of the fact that DK creates »… with an abundance of approaches, which express the potential of photographic image as a form and social content…« (Marina Gržinić), his creations »always enable the feeling of that special continuity of expression, which sets him apart from his contemporaries. His whole opus therefore follows that form of expression, in which the author’s interest for introducing individual and collective identities at the same time can be clearly perceived. In his media concentration, DK especially takes control of his series »Lice« (Face), which with his characteristic upper cut and the contrast of (again accented black) light reveals or flows over one side of the portrayed face. »These faces are contemporary pirates« (Marina Gržinić). With this series, DK reaches a new depth of character, a fossilized stiffness and reserve, which reaches into the area of the uncomfortable aesthetics. »In the process of exchanging the onlook between spectators, the portrayed faces and us, there is always the feeling of some kind of blindness. «

Razstava »Prehajanja k sodobnim skrbem« ustvarjalca, ki svoja dela podpisuje z DK, je retrospektivnega značaja, a hkrati ponuja vpogled tudi v novo, še javnosti nepredstavljeno avtorjevo fotografsko produkcijo. »V njegovi fotografiji – pri čemer je popolnoma irelevantno, za katero izbrano delo oziroma za katero motivno vsebino gre – zanesljivo pripada avratična razsežnost; razsežnost, ki je seveda in zlasti svojska samo (tistemu) avtorju fotografije, za katero stoji osebnost s posebnim, izdelanim izraznim odnosom do izbranega motiva.« Ne glede na to, da DK ustvarja »… z obiljem pristopov, ki govorijo o potencialu fotografske podobe kot oblike in družbene vsebine…« (Marina Gržinić), je v njegovih kreacijah »vedno občutiti tisto posebno izrazno kontinuiteto, zaradi katere se razlikuje od drugih svojih sodobnikov. Ves njegov opus sledi torej tisti izraznosti, v kateri zelo občutno prepoznavamo avtorjev interes za predstavljanje individualne in kolektivne identitete hkrati. V svoji medijski koncentraciji pa DK zlasti obvladuje serijo Lice, ki v značilnem gornjem rezu in kontrastni (spet poudarjeno črni) svetlobi zakriva oziroma se razlije po eni strani portretirančevega obraza. »Ti obrazi so sodobni pirati« (Marina Gržinić). V tej seriji je DK dosegel novo, karakterno poglobljeno, okamenelo togost in zadržanost, ki posega ponovno na področje estetike nelagodnega. V procesu izmenjave pogledov med gledalci, portretiranimi obrazi in nami gre vselej za nekakšno slepoto.