RazstaveExhibitions

<lang_si> kolektivni projekt Foto kluba Kamnik <lang_en> Collective project of Photo club Kamnik Photography Club

kolektivni projekt Foto kluba Kamnik Collective project of Photo club Kamnik Photography Club

Drevesa Kamnika Trees of Kamnik

kolektivni projekt Foto kluba Kamnik Collective project of Photo club Kamnik Photography Club

Foto klub Kamnik, Drevesa Kamnika, 2016

Foto klub Kamnik, Drevesa Kamnika, 2016

Janez Glavač, Blaž Janežič, Katja Jeras, Aleš Koželj, Dušan Letnar, Jana Nakrst Dragaš, Robert Novak, Gašper Plevel, Simon Podgoršek, Mateja Ravnikar, Aleš Senožetnik, Lučka Vavpetič

Otvoritev: 8. 6. ob 19.00

Glavni trg, Kamnik

 

Drevesa Kamnika je dokumentarni projekt kolektiva avtorjev, ki želijo objektivno predstaviti posamezna drevesa iz njihovega lokalnega okolja. Člani Foto kluba Kamnik že deseto leto v središču mesta prirejajo razstavo na prostem, znano pod naslovom Oko Kamnika. Tokrat so se odločili za skupen koncept, ki pomeni tudi redukcijo avtorstva posameznika, ko ni več pomembna osebna avtorska zgodba in interpretacija vsakega od fotografov, pač pa vsi skupaj delujejo za izvedbo skupne ideje po enotnih tehničnih smernicah.

Njihovi razlogi za zanimanje za drevesa so različni. Nekateri jih vidijo predvsem kot pomembne naravne elemente, ki nam omogočajo naše preživetje in nam dajejo kisik in hrano. Nekatere drevesa pomirjajo, saj dajejo senco, plodove ter nas povezujejo z naravo. Nekatere med njimi zanimajo drevesa v neokrnjeni naravi, drugi se bolj posvečajo njihovi vpetosti v urbani prostor, kjer so lahko drevesa močan arhitekturni element, bodisi v estetskem smislu ali celo kot gradbeni material. Drevesa so tudi surovina za papir, ki je bistveno pripomogel k napredku, razvoju znanja in nenazadnje tudi fotografije. Predvsem pa so živa bitja, ki bivajo v svojem ritmu, na glede na tempo človeškega življenja in razvoja.

Sodelujoči avtorji so se odločili za dokumentiranje dreves, ki so nekakšni osamelci in stojijo sami. Način fotografiranja je bil čim bolj objektiven, enoten, tipološki in je sledil načelom Becherjevske estetike. Precej bolj kot biološke vrste jih zanimajo estetske kompozicije in ”osebnost” portretiranih dreves. Tak odnos se jim zdi tudi najbolj spoštljiv, saj predstavlja sistem, v katerem se ustvarjalni ego posameznika razblini in se začne delovanje izključno za neko večjo skupnost že v fazi ideje in produkcije, ne le pri vprašanju avtorstva.

Determiniranost končnega izdelka kot vedno najprej začrta (Flusserjev) program aparata, nato pa zelo natančna kolektivna navodila pripeljejo do rezultata, kjer je delo vsakega posameznika zabrisano in zamenljivo. V polje umestnosti ga za razliko od avtomatizirane fotografije, portretiranja za dokumente in fotografije za namene biologije umešča predvsem dejstvo, da gre za splošne namene precej neuporabno fotografijo

(Simon Podgoršek)

Razstava je na ogled do 8. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Razstava na odprtem

Naslov: Glavni trg, Kamnik

Janez Glavač, Blaž Janežič, Katja Jeras, Aleš Koželj, Dušan Letnar, Jana Nakrst Dragaš, Robert Novak, Gašper Plevel, Simon Podgoršek, Mateja Ravnikar, Aleš Senožetnik, Lučka Vavpetič

Opening: 8 June at 7pm

Main Square, Kamnik

 

Trees of Kamnik is a documentary photography project by a group of authors aiming to create objective portrayals of trees growing in their local environment. For the tenth consecutive year, members of the Kamnik Photography Club put on an outdoor exhibition, known as The Eye of Kamnik, in the town centre. Their decision to have a collective concept in this edition inevitably resulted in the relegation of individuals as authors.

Individual photographer’s personal creative narration and interpretation no longer matter; instead all are working towards the implementation of a common idea and following a single set of technical guidelines. The reasons behind their interest in trees vary. Some consider trees to be natural elements vital to human survival by providing oxygen and food, others find comfort in trees because they provide shade, fruits, and help us be in touch with nature.

While some are more interested in trees set in pristine natural environments, others focus on their role in urban environments where they can be a strong architectural component, either as an aesthetic feature or as building material. As a raw material used to produce paper, trees have also made a major contribution to progress, the advancement of knowledge, and indeed photography. But above all else, trees are living organisms that maintain their own rhythm of life regardless of the pace of human life and development.

The contributing authors chose to document standalone solitary trees, applying a photographic technique that is as objective as possible: uniform, typological, adhering to the principles of the Becherian aesthetic. Instead of the ‘biological species’, they were interested in the aesthetic compositions and “personalities” of the trees portrayed. This was deemed to be the most respectful approach, suggesting a system in which individual creative egos give way to endeavours made exclusively for the benefit of a larger community, and not only in terms of authorship, but also throughout the conceptual design and production phases of the project. As always, one of the first determinants of the end product is (Flusser’s) the program of the apparatus, while very detailed collective instructions subsequently steer towards a result where each individual’s contribution is obscured and replaceable. In contrast to automated photography, passport photography or photography for biological science purposes, what situates the resulting project in the realm of art is the fact that it can hardly be deemed general-purpose photography.

(Simon Podgoršek)

The exhibition is open until 8 July 2016.

Gallery hours:
Outdoor exhibition

Address: Glavni trg, Kamnik