Dušan Pirih Hup – Retrospektiva

04.11. – 25.11. 2008; KUD France Prešeren

Since mid-1970s, Hup first participated with the street theatre company Predrazpadom, Hidrogizma sound and space project, as well as the Ana Monroe Theatre. Further to this, he participated with a number of groups and individuals who between 1975-1985 worked within Škuc and Forum associations, and in 1982/83 became one of the founding members of the then TDS Equrna. Hup was engaged in the fields of fine arts, photography, space and acoustic projects, theatre, and after 1991 he almost exclusively dedicated himself to photography, photo-editing and transposing of photography into the graphic medium. In the field of photography, Hup was a researcher who added a new dimension to the medium. He almost exclusively used a non-corrected monocle lens of his own construction. This approach resulted in a number of xeroprints and photographs which were in 1998 presented at Cities overview exhibition in Jakopič Gallery, Ljubljana. In 1997, he got more seriously engaged in experiments with digital photography. In many journeys, his sharp eye subtly recorded events of everyday life and scenes characteristic of individual cities. By being visually strong and timeless, Hup’s photographs go way beyond the basic function of documenting the physical world.

Od sredine sedemdesetih let 20. stoletja je Hup (1952 – 2007) najprej sodeloval pri Pocestnem gledališču Predrazpadom, v zvočno-prostorskem projektu Hidrogizma in v Gledališču Ane Monró, ob tem je deloval in sodeloval z mnogimi skupinami in posamezniki, ki so v letih 1975 – 1985 ustvarjali v društvih Škuc in Forum, izven teh povezav leta 1982/83 postane eden od ustanovnih članov takratne TDS Equrna. Področja njegovega delovanja so bila slikarstvo, fotografija, prostorski in akustični projekti, gledališče, po letu 1995 pa skoraj izključno le fotografija, fotomontaža in prenosi fotografije v grafični medij. Na področju fotografije je Hup deloval kot raziskovalec, ki mediju doda novo dimenzijo. Pri fotografiranju je skoraj izključno uporabljal enolečni objektiv lastne konstrukcije. S takšnim pristopom je ustvaril številne xerotiske in fotografije, ki so bile leta 1998 predstavljene na pregledni razstavi »Mesta« v Jakopičevi galeriji. Leta 1997 je začel resneje eksperimentirati z digitalno in digitalizirano fotografijo. Na številnih potovanjih je z izostrenim očesom subtilno zapisoval dogodke vsakdanjega življenja ter prizore značilne za posamezna mesta. Hupove fotografije presegajo osnovno funkcijo dokumentiranja dogajanja v fizičnem svetu, delujejo vizualno močno in brezčasno.