Eva Petrič – Znaš plavati?

14.10. – 02.11.2008; Mestna galerija Ljubljana

The exhibition title Sabes nadar/Can You Swim reveals, in the artist’s words, “the state of being caught in a power struggle.” For Petrič, swimming is not merely moving through water, but a symbol of drifting through life, through the energy of the food chain … a constant without which there is no life, in which everything constantly floats between the state of being the prey and the predator. “We live, therefore we feed on others and are food to others, we swim from jaws to jaws … We swim in the food chain, and it is the food chain that determines who stays and who perishes, who swims away and who doesn’t. Can you swim? How should one swim so as not to end up as prey to the predator? Like a shadow, Ophelia notes. Shadows drift between prey and predator, they are the one and the other, and at the same time, neither. Self-sufficient, they appear in the light, and take away light at the same time. Swimming between shadows does not depend on weather, time, or place; after all, shadows are our collective subconscious, transcending time, space, and language. Ophelia jumps into all waters, lonely, troubled, hungry, sated. She wants to swim — learn to swim — she can swim! Not only in the profane ocean, also in the sacral ocean, as the two flow one into the other and mix in the global ocean of our time. The Ophelia of today does not drown; today, the ocean is but a puddle, the profane in it looks sacral in reflection, and the sacral reflects as profane.”


Naslov razstave Eve Petrič Sabes nadar/znaš plavati razkriva po avtoričinih besedah »ujetost v boj moči«, saj zanjo plavanje ni le premikanje v vodi, temveč tudi ponazoritev drsenja skozi življenje, skozi prehranjevalno energijo … stalnico, brez katere ni življenja, v kateri vse nenehno plava med stanjem plena in plenilca. »Živimo, torej se hranimo z drugimi in smo hrana drugim, plavamo od žrela do žrela … Plavamo v prehranjevalni verigi – ta določa, kdo obstane in kdo ne, kdo splava in kdo ne. Znaš plavati? Kako plavati, da ne končaš kot plen plenilca? Kot senca, opaža Ofelija. Sence plavajo med plenom in plenilcem, so hkrati prvo in drugo in obenem niso ne prvo ne drugo. Samozadostne, v svetlobi nastanejo in hkrati svetlobo jemljejo. Plavanje med sencami ni vezano na vreme, čas ali kraj, saj so sence navsezadnje kolektivna podzavest, ki presega čas, prostor in jezik. Ofelija skoči v vse vode, v osamljene, razburkane, lačne, site. Hoče plavati – splavati – zna plavati! In ne le v profanem, marveč tudi v sakralnem oceanu, saj se oba pretakata in mešata v današnjem globalnem oceanu. Današnja Ofelija ne utone, ocean je danes le luža, profano v njej je v odsevu videti sakralno, sakralno odseva kot profano.«