NoviceNews

Uroš Abram, Sexy East, 2006

Uroš Abram, Sexy East, 2006

Dogajanje 3. junija Events on 3 June

Uroš Abram, Sexy East, 2006

Uroš Abram, Sexy East, 2006

[lang_si]Torek, 3. junij ob 19. uri:
INSIDE-OUT (Uroš Abram, Antea Arizanović, Simon Chang)
Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana

Torek, 3. junij ob 19:30. uri:
KATJA GOLJAT & ANDREJ FIRM: Žive stene
Galerija Prostor, Ljubljana

Torek, 3. junij ob 20. uri:
DIK BOUWHUIS: Turistične krajine
Atrij ZRC, Ljubljana

Torek, 3. junij ob 21. uri:
VEČERNE PROJEKCIJE / FILM
Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

INSIDE-OUT
Uroš Abram, Antea Arizanović, Simon Chang

Torek, 3. junija ob 19. uri / Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana

Razstava Inside-Out predstavlja dela treh domačih vizualnih umetnikov, članov DLUL, ki fotografijo uporabljajo kot osrednje izrazno sredstvo. Rdeča nit predstavljenih del je vzpostavljena na ravni preizpraševanja meje med javnim in zasebnim v informacijski dobi, ko je družba prešla v skrajno ekstrovertirano fazo. Umetniki se tako posvečajo enemu najbolj vseprisotnih fenomenov javne reprezentacije stvarnosti – pornografiji, ki v svoji srži ni nič drugega kot premik običajno povsem intimnih dejavnosti v domeno javnega.

Razstava je nastala v sodelovanju med DLUL, ZDSLU in festivalom Fotonični trenutki.

VEČ…

3. 6.-30. 6. 2014

 

 

KATJA GOLJAT & ANDREJ FIRM: Žive stene

Torek,  3. junija ob 18. uri / Galerija Prostor, Ljubljana

Žive stene je naziv performativnega triptiha fotografij, ki jih Katja Goljat & Andrej Firm razvijata neposredno na steno galerije. V ta namen avtorja galerijski prostor spremenita v temnico. Njun fotografski triptih bo v celoti zaključen v času otvoritvenega fotografskega performansa, kjer bo lahko občinstvo nastajanje zadnje fotografije spremljalo v živo. Digitalizaciji navkljub oziroma prav zaradi nje je v polju sodobne avtorske fotografije v zadnjih nekaj letih mogoče opaziti tendecno vračanja k analogni fotografiji, ki dopušča nekoliko drugačno vizualno estetiko.  VEČ…

3. 6.-30. 6. 2014

 

DIK BOUWHUIS: Turistične krajine: Sprehod ob Sredozemskem morju

Torek, 3. junija ob 20. uri / LP bar & Atrij ZRC Ljubljana

Sredozemsko turistično krajino lahko razumemo kot kolektivno čustveno in mentalno krajino. Je mitična krajina. Obljubljena krajina, krajina velikih pričakovanj in globokih hrepenenj. Zame tudi okolje, v katerem sem preživljal počitnice svojega otroštva. V številnih pogledih je tudi krajina transformacije. Umetnik vzame banalni objekt iz njegovega vsakdanjega konteksta in ga postavi v drugačen kontekst, v katerem dobi objekt drugačen pomen. Jaz pa sem, kot umetnik, ki hodi [walking artist] začel tako, da sem se postavil v ta drugi svet, v to turistično krajino.  VEČ…

3. 6.–28. 6. 2014

 

PREDSTAVITEV PHIL – Photon Image Library
Torek, 3. junija ob 21. uri / LP bar & Atrij ZRC Ljubljana
Predstavitev spletnega portala Philimages.com – Photon Image Library: načinov sodelovanja za fotografe, načinov nakupa fotografij, ter izbora fotografij avtorjev, ki jih PHIL zastopa.

 

VEČERNE PROJEKCIJE
Torek, 3. junija 21:30-23 / Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

Večerne projekcije prinašajo mednarodni nabor fotografov in umetnikov v dveh sklopih: kurirane selekcije & tekmovalni program.

 

FILM:
Dokumentarni film Zgodba o Balkanu
Torek, 3. junija ob 23. uri / Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

[lang_en]Tuesday, 3 June at 7 pm:
INSIDE-OUT (Uroš Abram, Antea Arizanović, Simon Chang)
Gallery of Ljubljana Fine Artists Society

Tuesday, 3 June at 7.30 pm:
KATJA GOLJAT & ANDREJ FIRM: Living Walls
Prostor Gallery, Ljubljana

Tuesday, 3 June at 8 pm:
DIK BOUWHUIS: Tourist Landscapes: A Walk along the Mediterranean Sea
ZRC Atrium, Ljubljana

Tuesday, 3 June at 9 pm:
EVENING PROJECTIONS / FILM SCREENING
ZRC Atrium & LP Bar, Ljubljana

 

INSIDE-OUT
Uroš Abram, Antea Arizanović, Simon Chang

Tuesday, 3 June at 7 pm / Gallery of Ljubljana Fine Artists Society

The exhibition Inside-Out displays works by three local visual artists, all members of the Ljubljana Fine Artists Society, who use photography as their principal means of expression. In their work they rethink the border between public and private within an information era of a society transitioning into an extremely extroverted phase. The artists focus on one of the most omnipresent phenomena of public presentation of reality – pornography – which in essence, is a transposition of what is usually a completely intimate act, into the public domain.

The exhibition is a result of a collaboration between DLUL, ZDSLU and Photonic Moments festival.

MORE…

3-30 June 2014

 

KATJA GOLJAT & ANDREJ FIRM: Living Walls

Tuesday,  3 June at 6 pm / Prostor Gallery, Ljubljana

Living Walls is the title of a performance-triptych of photographs developed by Katja Goljat & Andrej Firm created directly on the gallery wall. The artists transform the gallery space into a darkroom and their photographic triptych will be completed during the opening photographic performance, when the audience will be able to witness the creation of the last photograph – live. In recent years (despite digitalisation, or perhaps because of it) a tendency towards a return to ‘analogue’ photography, which offers somewhat different visual aesthetics, can be observed in the field of contemporary photography.  MORE…

3–30 June 2014

 

DIK BOUWHUIS: Tourist Landscapes: A walk along the Mediterranean Sea

Tuesday, 3 June at 8 pm / LP bar & ZRC Atrium Ljubljana

The Mediterranean tourist landscape can be understood as a collective emotional and mental landscape. It’s a mythical landscape; a landscape full of promise, a landscape of great expectations and deep desires. For me it was also the holiday environment of my childhood.
In many ways, it is a landscape of transformation. An artist can take a banal object from its everyday context and place it in another context by which means it may possibly take on a different meaning. As a meandering artist I, on the other hand, started off by placing myself in this other world, this tourist landscape.  MORE…

3-28 June 2014

 

PRESENTATION OF PHIL – Photon Image Library
Tuesday, 3 June at 9 pm / LP bar & Atrij ZRC Ljubljana
Presetntation of the web portal Philimages.com – Photon Image Library: ways of collaborating for the artists, ways of purchasing images and selection of photographers represented by PHIL.

 

EVENING PROJECTIONS
Tuesday, 3 June from 9.30 pm to 11 pm / ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

Evening projections display international selection of artists and photographers shown in two sections: curated selections & official programmes.

 

FILM SCREENING:
Documentary film A Balkan Tale
Tuesday, 3 June at 11 pm / ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana