NoviceNews

FORUM / Pogovori o sodobni fotografiji FORUM / Talks on Contemporary Photography

[lang_si]

Bojan Mrđenović, iz serije Budućnost, 2010


Četrtek, 31. maja, od 12. do 19:30. ure

Petek, 1. junija, od 18. do 20:30. ure

Cankarjev dom, Mala galerija (konferenčna dvorana M1)

Dvodnevni forum ponuja serijo predavanj, predstavitev in panelnih diskusij, kjer bodo soočena mnenja številnih interdisciplinarnega nabora strokovnjakov – kuratorjev, umetnikov in teoretikov iz področja umetnosti, fotografije in družbenih ved. Na sporedu je serija predavanj, predstavitev in panelna diskusija.

31. maj 2012 od 12. ure naprej

Predavanja:

16.30: Milan Aleksić: Sodobna jugoslovanska fotografija (1989)

Profesor fotografije na Novi akadamiji umetnosti v Beogradu in univerzi v Kragujevcu;

17.30: Svetlana Slapšak: Subverzija nostalgije, ali izhod iz obskurnega

Redna profesorica klasične filologije in kulturne antropologije na ISH Ljubljana;

Predstavitve:

12.15: Saša Janjić:

Sodobna angažirana fotografija v Srbiji

Kustos galerije Remont iz Beograda in neodvisni likovni kritik

12.45: Leonida Kovač

U neki konstelaciji… (Hrvaška)

Samostojna likovna kritičarka in teoretičarka iz Zagreba.

13.00: Ana Opalić

Portal Contemporary Croatian Photography

Samostojna umetnica in urednica iz Zagreba.

13.15: Andrej Đerković

Družbena odgovornost fotografije

Umetnik in fotograf iz Sarajeva

13.45: Mirjana Dabović:

Proti nenehnemu premikanju (Črna Gora)

Kustosinja Narodnega muzeja Črne Gore v Cetinju

16.00: Dejan Sluga

Med fotografsko dokumentarnostjo in vizualno umetnostjo

Vodja in kustos Centra za sodobno fotografijo Photon iz Ljubljane

18.30: Genc Kadriu

Sodobna umetnost na Kosovu

Samostojni umetnik iz Prištine in Londona.

1. junij 2012 ob 18. uri

Projekcija filma Bratstvo in enotnost Marije Mojce Pungerčar

Diskusija o različnih aspektih umetniškega soočanja z aktualnimi družbenimi danostmi (s stališča projekta Aftermath. Changing Cultural Landscape)

Miha Colner / Borut Krajnc / Marija Mojca Pungerčar / Bojan Salaj

Forum se nanaša na tematiko razstavnega projekta Aftermath. Changing Cultural Landscape, ki je posvečen raziskovanju vpliva velikih družbenih premikov na podobo fizičnega in mentalnega okolja in s tem tudi izraznost številnih umetnikov, ki delujejo na področju sodobne fotografije. Predstavljeni bodo različni pogledi in širši konteksti spreminjanja kulturne krajine, ki se odražajo v opusih avtorjev, aktivno delujočih na področju nekdanje Jugoslavije v obdobju po njenem razpadu (1991–2011).

www.photon.si

www.cd-cc.si

[lang_en]

Bojan Mrđenović, from the Budućnost series, 2010

Thursday, 31 May, from 12 pm to 7.30 pm

Friday, 1 June, from 6 pm to 8.30 pm


Cankarjev dom, Mala Galerija (Conference hall M1)

Through lectures, presentations and panel discussions two-day Forum is confronting opinions and experiences of number of experts with interdisciplinary background from the area of former Yugoslavia. This years’ forum is dedicated to the Aftermath project and therefore tendencies of engaged post-Yugoslavian contemporary photography.

31 May 2012 at 12 pm

Lectures:

16.30: Milan Aleksić

Lecture: In between Contemporary Yugoslavian Photography

Professor of photography at New Academy of Arts in Belgrade and University of Kragujevac

17.30: Svetlana Slapšak: Subversion of Nostalgia or Exit from Obscurity

A novelist, essayist, ancient historian, professor and dean at ISH Ljubljana

Talks:

12.15: Saša Janjić:

Engaged contemporary photography in Serbia

Curator of Remont Gallery from Belgrade and ndependent art critic

12.45: Leonida Kovač

In a Constellation… (Croatia)

Independent art critic and theorist from Zagreb

13.00: Ana Opalić

Contemporary Croatian Photography website

Independent artist and editor from Zagreb

13.15: Andrej Đerković

Social Responsibility of Photography

Artists and photographer from Sarajevo and Geneva

13.45: Mirjana Dabović:

Towards Constant Moving (Montenegro)

Curator at National Museum of Montenegro in Cetinje

16.00: Dejan Sluga

Between Documentary Photography and Visual Arts

Director and curator at Photon – Centre for Contemporary Photography in Ljubljana

18.30: Genc Kadriu

Contemporary Art in Kosovo

Independent artist and poet from Prishtina

1 June 2012 from 6 pm to 8.30 pm

18.00: Film screening: Brotherhood and Unity by Marija Mojca Pungerčar

19.00: Discussion on different aspects of artistic confrontation to current social reality (from the perspective of Aftermath. Changing Cultural Landscape project)

Miha Colner / Borut Krajnc / Mojca Pungerčar / Bojan Salaj

Through lectures, presentations and panel discussions two-day Forum is confronting opinions and experiences of number of experts with interdisciplinary background from the area of former Yugoslavia. This years’ forum is dedicated to the Aftermath project and therefore tendencies of engaged post-Yugoslavian contemporary photography.

This year’s Forum is focused to Aftermath. Changing Cultural Landscape international project that is dedicated an extensive investigation of the effect of large-scale social shifts on the image of the physical and mental environment, and thereby, also on the expression of a number of artists who work in the field of fine art photography. It will present different views and broader contexts of changing cultural landscape, reflected in the body of works of the artists active in the territory of the former Yugoslavia after its disintegration (1991–2011).

www.photon.si

www.cd-cc.si