FOTONIČNI TRENUTKI – MESEC FOTOGRAFIJE 2010PHOTONIC MOMENTS – MONTH OF PHOTOGRAPHY 2010

Jeffrey Silverthorne, Table at the Dallas Cowboys, 1992

Festival FOTONIČNI TRENUTKI 2010 je zaključen!

Z odprtjem razstave Fotokartuni avtorja Marka Lipuša v Galeriji Photon – Centru za sodobno fotografijo ter podelitvijo Nagrade za najboljšo samostojno razstavo v sklopu festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2010 se je letošnja prireditev tudi uradno zaključila.

Nagrado festivala, ki jo podarjata podjetje EPSON in organizacija CCN Kulturvermittlung Steiermark iz Graza, je v letošnjem letu prejel Goran Bertok za razstavo ‘Rdeče in črno’, ki se je odvijala med 29. oktobrom in 14. novembrom 2010 v Galeriji Kibela v Multi-medijskem centru Kibla v Mariboru.

Goran Bertok je z razstavo ‘Rdeče in črno’ v obsežni prostorski postavitvi predstavil opus zadnjih šestih let, v katerem se poglobljeno podaja v raziskovanje človeškega telesa in njegove fizične smrti. Celosten ambient v Galeriji Kibela je poudaril vsebinske in formalne relacije med posameznimi zaključenimi projekti ali deli v procesu ter predstavil povsem novo produkcijo umetniških del Gorana Bertoka.

Vabljeni k ogledu preostalih razstav, ki se bodo zaključile v prihodnjih dnevih in tednih, predvsem pa na ponovno snidenje čez slabi dve leti, ko se bo zgodila naslednja edicija festivala FOTONIČNI TRENUTKI – Mesec fotografije 2012!

***
Najavljamo 5. festival avtorske fotografije FOTONIČNI TRENUTKI – Mesec fotografije 2010

Odprtje festivala: četrtek, 21. oktober ob 20. uri – Mala galerija / Cankarjev dom Ljubljana

V oktobru in novembru se bo v celotni Sloveniji ter s središčem v Ljubljani ponovno odvijal festival FOTONIČNI TRENUTKI – Mesec fotografije 2010, ki bo predstavil vrsto fotografskih razstav in ostalih spremljevalnih dogodkov. Prireditev, ki je bila v Ljubljani prvič organizirana leta 2005, se v letošnjem letu prvič predstavlja kot bienale. Namen festivala je promocija, popularizacija in prezentacija fotografskega ustvarjanja – tako domačega kot mednarodnega – v širši javnosti, pri čemer dajemo poseben poudarek sodobni avtorski fotografiji kot integralnemu delu sodobne likovne umetnosti. Fotografija dobiva v polju sodobnih vizualnih praks zmeraj večjo veljavo, zato se večajo tudi razlike v dojemanju fotografskega medija. Festival poskuša v tem duhu podpirati predvsem izvirne in sodobne pristope, ki predpostavljajo avtorski ali umetniški princip ustvarjanja.

Programski poudarek festivala je na predstavitvah fotografskega ustvarjanja iz širše regije Srednje in Jugovzhodne Evrope, prav tako pa so v program vključeni tudi predstavniki ostalih lokalnih prizorišč, ki bodo imela v programu festivala posebno mesto. Uradni sedež in informativni center festivala se bo nahajal v Cankarjevem domu, kjer se bo odvijala uradna razstava, osrednji spremljevalni program ter tudi sama otvoritev festivala. V partnerskih razstaviščih bodo predstavljene številne razstave in bogat spremljevalni program. V letošnji ediciji pri festivalu sodeluje preko 20 partnerskih organizatorjev, od večjih javnih zavodov do manjših galerij, pobud in posameznikov, ki pripravljajo delčke programa za mesec in pol trajajoči festival.

Festival FOTONIČNI TRENUTKI – Mesec fotografije 2010 ima osrednjo skupinsko razstavo z nazivom Tension Field, ki raziskuje relevantne tendence na področju avtorske fotografije v regiji in s katero se tudi odpira festivalsko dogajanje v Cankarjevem domu. Festival ponuja številne projekte domačih in mednarodnih partnerjev, skupaj okrog trideset, posebej pa velja izpostaviti retrospektivno razstavo Lee Miller v Jakopičevi galeriji, pregled dela znanega ameriškega fotografa Jeffreya Silverthorna v galeriji Photon ter pregledne razstave madžarske, slovaške in srbske sodobne fotografije.

V otvoritvenem tednu festivala bo v Cankarjevem domu potekal Forum – Pogovori o sodobni fotografiji z osrednjo temo razvoja fotografske ustvarjalnosti, od klubske do galerijske scene. Ta del Foruma bo namenjen predstavitvam udeležencev projekta Tension Field: kustosov, umetnikov, predstavnikov institucij, teoretikov in publicistov. Posebni poudarek Foruma – kar je sedaj že stalnica festivala – je usmerjen v predstavitve založnikov, pogovore s predstavniki založb in predstavitve njihovih revij in publikacij.

Oglej si festival Fotonični trenutki na Facebooku!

Jeffrey Silverthorne, Table at the Dallas Cowboys, 1992

PHOTONIC MOMENTS festival 2010 is closed!

With the opening of Marko Lipuš’s solo exhibition Photocartoons in Photon Gallery – Centre for Contemporary Photography in Ljubljana and award giving ceremony for the best exhibition of Photonic Moments – Month of Photography 2010 this years festival is officially closed.

Prize of the festival, sponsored by EPSON and CCN Kulturvermittlung Steiermark from Graz, was awarded to Goran Bertok for the exhibition Red and Black that took place between 29 October and 14 November 2010 in Kibela Gallery, Kibla Multimedia Centre Maribor.

For the exhibition project Red and Black Goran Bertok presented his body of work from the last six years in the extensive spatial set-up. Overall installation in Kibela Gallery widely emphasized conceptual and formal relations between particular finished projects and works in process and also presented some entirely new art works by Goran Bertok who is generally renowned for dealing with the questions of perception of the human body and its physical death.

We kindly invite you to visit the remaining exhibitions, but above all – we would like to invite you to attend the new edition of PHOTONIC MOMENTS – Month of Photography festival 2012!

***
Photon Gallery is glad to announce the 5th Festival of contemporary photography – PHOTONIC MOMENTS – Month of Photography 2010
Festival’s opening: 21st October, 2010 at 8 PM– Mala Galerija / Cankarjev Dom Ljubljana

In October and November, different venues across Slovenia, and in particular Ljubljana will host new edition of the festival PHOTONIC MOMENTS – Month of Photography 2010 presenting a number of photo exhibitions and related events. First organised in Ljubljana in 2005, this year the Festival is for the first time biennial. Its objective is to promote, advance and present creative endeavours in the field of photography, both local as well as international, to broader public, with a special attention to contemporary art photography as an integral part of modern fine arts. The value of photography within the contemporary visual arts is ever-increasing which results in different perception of the photographic medium. In this view, the festival in particular wants to support original and innovative approaches based on original or artistic creative premises.

The Festival’s programme is focused on the presentations of photographic endeavours from the broader region of Central and South-eastern Europe, including the representatives of local venues that will have a special place within the Festival’s programme. The Festival’s official headquarters and information centre will be at Cankarjev Dom, Ljubljana, which will host the exhibition, the central related-events programme as well as the Festival’s opening. This year’s Festival’s edition will witness the participation of over 20 partner organisers, from public institutes to smaller galleries, initiatives and individuals who will contribute fragments to the programme of a month-and-a- half long Festival.

The Festival PHOTONIC MOMENTS – Month of Photography 2010 will feature the central group exhibition entitled Tension Field exploring the relevant tendencies in the field of contemporary photography in the region; the exhibition will also inaugurate the Festival’s events taking place at Cankarjev Dom. The Festival puts on display a number of projects by local and international partners, a total of about thirty. Special mention should be made of the retrospective exhibition of Lee Miller held at Jakopič Gallery, the review of work by a famous American photographer Jeffrey Silverthorne at Photon Gallery, as well as overview exhibitions of the Hungarian, Slovak and Serbian contemporary photography.

The opening week of the Festival will feature Forum – Talks on Contemporary Photography held at Cankarjev Dom, addressing the development of photographic creativity, from the club to gallery scene. This section of the Panel will be aimed at presentations of Tension Field project participants – the curators, artists, representatives of institutions, theoreticians and publicists. Traditionally, the special attention of Forum will be given to the presentation of publishers, discussions with the representatives of publishing houses and presentation of their magazines and publications.

Check the Photonic Moments festival on Facebook!