Gerhard Gross – Seattle Works

29.10. – 01.12. 2008; Galerija Fair Ljubljana

Six photographic series made during the summer of 2003 in Seattle represent architectural motifs in smaller series of 3–4 photographs. Night scenes always exclude people, although it is people who created them. Reduced light conditions require long-term exposure and special circumstances. While external sources of light and moving objects represent unexpected disturbing elements, this technique allows for simultaneous imaging of light/colour effects, which remain hidden to the human eye and give and impression of digital after-treatment. In contrast to individual photographs, the motif is represented in a series of photographs which correspond to the succession of slow movement around or closing in on the motif while illustrating the long duration of the process of physical attainment of this motif – the search for the object, angle of view selection and observation of the environment. The focus on the motif and its surroundings which can be subjected to a certain location also presents a risk; this is a time-intensive, contemplative process. It follows the goal of depicting a uniqueness of the motif in a most authentic way. One could call it a »genre photograph«, subjectively perceived in this place, expressing »silence« as a key element. In this way the subjective selection of the motif, connected with technical abilities enables the depiction of objects, which at first glance seem imperceptible and fall outside the ordinary, aesthetical norms.

Šest fotografskih serij, narejenih poleti 2003 v Seattlu, predstavlja arhitekturne motive v manjših serijah 3-4 slik. Nočne scenerije so zmeraj brez ljudi, čeprav ustvarjene od ljudi. Reducirani svetlobni pogoji potrebujejo dolgoročno osvetljevanje in zahtevajo posebne pogoje. Medtem ko eksterni viri svetlobe in premikajoči se objekti predstavljajo nepredvidljive moteče elemente, omogoča ta tehnika istočasno odslikovanje svetlobnih/barvnih efektov, ki so človeškemu očesu skriti in, ki dajejo vtis digitalne dodelave. Za razliko od posameznih slik, je motiv predstavljen v slikovnih nizih, ki ustrezajo zaporedju počasnega gibanja okoli oz. približevanja do motiva in ponazarjajo dolgotrajnost postopka fizične prisvojitve motiva – iskanja objekta, izbora zornega kota, opazovanja okolja. Koncentracija na motiv in njegovo okolico, ki je lahko pogojena na kraj, predstavlja cilj in tudi tveganje je časovno intenziven, kontemplativen proces. Sledi cilju, upodobiti edinstvenost motiva na najbolj avtentičen način. Tako rekoč “žanrska slika”, ki je bila na tem mestu in v tem času subjektivno zaznana in, ki vsebuje “tišino” kot nosilni element. Subjektivna selekcija motiva, v povezavi s tehničnimi spretnostmi, dopušča na ta način uprizoriti tudi na prvi pogled neopazne objekte, ki ležijo izven običajnih, estetskih meril.