<lang_si>5. junij – 25. junij 2012
<lang_en>5 June – 25 June 2012

5. junij – 25. junij 2012 5 June – 25 June 2012

GREGOR RADONJIČ: Puščice GREGOR RADONJIČ: Arrows

5. junij – 25. junij 2012
5 June – 25 June 2012

Gregor Radonjič

5. junij – 25. junij 2012

KUD France Prešeren, Ljubljana

Fotografska razstava Gregorja Radonjiča Puščice zajema opus, v katerem so puščice kot osnovni motiv prikazane v različnih situacijah in kontekstih. Iz detajliranih urbanih ali naravnih pokrajin je puščica izločena kot arhaični simbol. S tem dobijo fotografije drugačen, večplasten pomen, ki presega dokumentarističen prikaz motiva. Z redkimi izjemami tudi ne nakazujejo lokacije posnetka. Raje kot to gledalca nagovarjajo s skritimi pomeni.

Skozi celoten fotografski opus Gregorja Radonjiča se kot najpogostejši vsebini, sicer zmeraj v drugačnem kontekstu, pojavljata tematiki minljivosti in potovanja. Slednja ne toliko v smislu gibanja skozi zemeljski prostor in čas, marveč predvsem v duhovnem pomenu iskanja globjega življenjskega smisla, ki ga skozi fotografsko meditacijo avtor najde v transcendentno usmerjenih, razpoloženjsko prežetih motivih, bodisi v naravnih bodisi urbanih okoljih, praviloma brez prisotnosti živega človeka. S problematiko večnega, pogosto brezciljnega iskanja prave smeri na življenjski poti se je Gregor Radonjič ukvarjal že v paralelnem, kontinuiranem fotografskem ciklu, delno reproduciranem v knjigi Piramide upanja, ki sta jo ustvarila skupaj s pesnico Nežo Maurer, pri kateri lahko podobno zasledimo tematiko neprestanega popotovanja skozi duševne pokrajine spominov, čustev in hrepenenj. Četudi se v najnovejšem ciklu Gregor Radonjič ponovno posveča omenjeni tematiki, pa lahko smatramo tokratne motive kot precedenčne, saj se prvič eksplicitno osredotoča na nek arhaični simbol – puščico, ki se ji v sodobni slovenski fotografiji tako sistematično ni posvečal še nihče. Simbolnih pomenov puščice v najrazličnejših ikonografskih motivih je verjetno toliko, kot je različnih civilizacij. Prav lastnost ciljne usmeritve je izražena v specifični simboliki puščice kot smerokaza (poleg penetracije, oploditve, ljubezni, oraklja, bliska ipd.), ki jo lahko zasledimo tudi na Radonjičevih fotografijah. Celoten ciklus sestoji iz več manjših kolekcij, med katerimi morda izstopajo posnetki ameriških motelov, kjer je simbolika puščice v neposredni povezavi z avtohtonim indijanskim prebivalstvom in zato deloma navezuje na mistično vsebino večnih lovišč; pa fotografije garažnih interierjev nekje v Sarajevu, kjer imajo rdeče puščice zloveščo krvavo podobo; in nenazadnje nočni prizori cestišč mesta, kjer puščice usmerjajo promet na levo, desno ali naravnost, kot bi voznik stal na življenjskem križpotju in se moral na hitro odločiti, kam bi peljal, čeravno ne ve natančno, kaj ga na cilju čaka. Zanimivi so tudi posnetki stenskih grafitov, kjer malodane personificirane puščice povzročajo zmedo, duhovičijo ali pa označujejo minule dogodke, kot ostanki davno izgubljenega spomina. Kakorkoli že, meditativne fotografije Gregorja Radonjiča dopuščajo možnosti različnih interpretacij, hkrati posredujejo nostalgično razpoloženje in spodbujajo k razmisleku o pravilnosti odločitev na naši življenjski poti.

(Mario Berdič)

www.kud.si

Gregor Radonjič

5 June – 25 June 2012

KUD France Prešeren, Ljubljana

Arrows by Gregor Radonjič is an exhibition in which arrows are presented as a motif in different situations and contexts. An arrow in modern urban or natural landscapes is an archaic symbol. Placing the arrow motif in such a context brings new connotations, with multi-layered meanings that go way beyond a purely documentary vision. With a few exceptions, the locations of the arrows are not clear. They challenge the spectator with their hidden meanings.

Two topics that often appear in Radonjič’s photographic opus – though each time in a different context – are transience and journey; the latter in the spiritual sense of searching for a deeper meaning of life rather than on moving through earthly time and space. Through photographic meditation the author finds his meaning of life in transcendental mood motifs in natural or urban environments, and usually without the presence of the human beings. Radonjič deals with the problem of the eternal, often aimless, searching for the right direction on the path of life in his parallel and continued photographic cycle reproduced in the book The Pyramids of Hope, created in collaboration with the poet Neža Maurer, who also deals with the ceaseless journey through spiritual landscapes of memories, feelings and desires.

Even though in the most recent cycle Radonjič deals with the aforementioned topics, the motifs can be seen as a precedent, since for the first time he concentrates on an archaic symbol – an arrow, to which no Slovenian photographer has devoted so much attention. There must be as many symbolic meanings to the arrow as there are different civilizations. The specific characteristic of target orientation is expressed in the symbolism of the arrow seen as a signpost (besides symbols of penetration, fertilization, love, oracle, lightning, etc.) all of which can be seen in Radonjič’s photographs. The whole cycle consists of several small collections; from which perhaps the photographs of American motels stand out, where the symbolism of the arrow is directly connected to the Native American population and therefore partly relates to the mystical content of the Happy Hunting Ground, or the photographs of garage interiors somewhere in Sarajevo where red arrows have an ominous bloody image and finally, the night scenes of city roads where arrows direct the traffic to the left, to the right or forward, as if the driver stood at the crossroads of life and had to decide quickly where to drive, although not knowing exactly what awaits him at the end of the journey. The photographs of wall graffiti where partially personified arrows cause confusion and make witty remarks as if the remains of a memory lost long ago are also interesting. However, the meditative photographs by Gregor Radonjič are open to several interpretations whilst at the same time conveying a nostalgic mood and encouraging us to reflect on the correctness of the decisions made on the path of our own lives.

(Mario Berdič)

www.kud.si