RazstaveExhibitions

<lang_si> serija Tomaža  Črneja <lang_en> series of Tomaž Črnej

serija Tomaža Črneja series of Tomaž Črnej

V galerijiIn the Gallery

serija Tomaža Črneja series of Tomaž Črnej

Tomaž Črnej, In the Gallery, 2011

Tomaž Črnej, In the Gallery, 2011

Tomaž Črnej

Otvoritev: 1. 6. ob 19.00

Galerija Janeza Boljke, Ljubljana | Imago Sloveniae

 

S kulturno marginalizacijo živali, kot poimenuje odnos sodobnega človeka do živali pisec John Berger, ki se je dogajala skozi celotno 20. stoletje, so le-te, skupaj z vrsto drugih proizvodov kapitalizma, postale predvsem potrošno blago. Odnos sobivanja in magičnega verovanja, ki ga je človek nekoč gojil do živali, je preživeti arhaizem. Danes so živali človeku potrebne predvsem za hrano, za zabavo in kot hišni ljubljenčki. V mesnopredelovalni industriji se z njimi rokuje kot z vsakim drugim proizvodnim izdelkom.

Ravno nasprotno so hišni ljubljenčki povsem personificirani, saj jih njihovi lastniki pogosto dojemajo kot podaljške svoje osebnosti in kot del družine. Eksotične živali so preseljene iz svojega naravnega habitata, da se jih v umetelnem okolju živalskega vrta spektakelsko razkazuje kot redke komoditete.

Serija V galeriji Tomaža Črneja je nastala iz avtorjeve potrebe po preizpraševanju določenih kulturnih in vedenjskih vzorcev, ki jim sledimo. Z diferenciacijo produkcije in potrošnje znotraj kapitalističnega sistema je odjemalec končnega produkta popolnoma ločen od postopka njihovega nastajanja. Tovrstna ločitev omogoča, da se priročno zakrijejo deli, ki bi utegnili zmotiti, razburiti ali kako drugače odvrnili potrošnika od njegovega nakupa. Avtor pa se ob tem samoizprašuje, ali smo tisto, za kar vémo, da obstaja, pripravljeni tudi dejansko videti? V seriji V galeriji tako tematizira tisti del mesnopredelovalne industrije, ki se je ob kupovanju končnih mesnih produktov pogosto ne zavedamo ali jih odmislimo – zakol živali. Kot jedca mesa ga je zanimal tisti del proizvodnje mesa, ki mu je kot kupcu končnega produkta prizanesen – klavnica.

Za razliko od serije Koline fotografa Stojana Kerblerja, prvič razstavljene leta 1982, v kateri je avtor dokumentiral koline v Halozah v 70. letih 20. stoletja, se Črnej delu, kjer se živali dejansko ubija, izogne in se osredotoči predvsem na prostore, kjer se odvija predelava mesa. Izpraznjeni prostori klavnice s svojo hladno estetiko in sterilnostjo delujejo nadrealno in dajejo zgolj slutiti, čemu so namenjene. Če je v Kolinah vendarle moč začutiti pridih ritualnega žrtvovanja, pa klavnice predstavljajo predvsem eksces, ki je simptomatičen ravno za kapitalizem. Govorijo o čezmerni produkciji in vsesplošnem pretiravanju, o tem, da se je človek resda dokončno vzpostavil kot najmočnejša žival, ki pa je s kultivacijo drugih živali posegel v naravo do te mere, da v njej ni več nič naravnega.

(Jasna Jernejšek)

Razstava je na ogled do 1. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-petek: 9.00-17.00

Naslov: Gornji trg 16, Ljubljana

Opening: 1 June at 7pm

Janez Boljka Gallery, Ljubljana | Imago Sloveniae 

 

The cultural marginalisation of animals, as author John Berger defined modern man’s perception of animals throughout the 20th century, has relegated animals to the status of consumer goods, along with a range of other products of capitalism. The perception of animals that includes notions of coexistence and magical beliefs–which man once held in relation to animals–is an outmoded archaism. Today, animals are needed for food, for fun and as pets. At one end of the scale, in the meat processing industry, they are treated as any other product.

At the other end of the scale, pets are entirely personified, their owners often regarding them as appendages to their personalities and part of the family. Exotic animals are taken from their natural habitats and put on display as rare commodities in the embellished atmosphere of a zoo.

Tomaž Črnej’s photographic series In the Gallery is born out of the artist’s need to examine the cultural and behavioural patterns we adhere to. Nowadays, as a result of the differentiation of production and consumption within the capitalist system, the consumer of the ‘end product’ is entirely detached from the process of its creation. This detachment conveniently enables the concealment of what could disturb, upset, or in any other way serve to discourage the consumer from buying the product. In relation to this, the aritst asks (himself): Are we ready to truly see what we know exists? Thus, the series deals with the part of the meat processing industry we are often unaware of, or choose to ignore, when buying its end products – i.e. animal slaughter. As a meat eater, Črnej was interested in the phase of meat production that he is spared from seeing as a consumer: The slaughterhouse.

Unlike photographer Stojan Kerbler in Pig Slaughter (Koline)–a series first exhibited in 1982 in which the author documents pig slaughter in Haloze in the 1970s–Črnej avoids the area where animals actually get slaughtered and focuses above all on the areas where meat is processed. With their coldness and sterility, the emptied-out rooms of the slaughterhouse seem surreal, only just hinting at their true purpose. If Pig Slaugher does emanate a whiff of ritual sacrifice, slaughterhouses symbolise exorbitance–a feature symptomatic of capitalism. They speak of excessive production and of man irrevocably taking up the position of the most powerful species by cultivating animals, and in so doing has interfered with nature to the point where nothing in it is natural, not any longer.

(Jasna Jernejšek)

The exhibition is open until 1 July 2016.

Gallery hours:
Monday-Friday: 9.00-17.00

Address: Gornji trg 16, Ljubljana