RazstaveExhibitions

Inside-Out Inside-Out

Uroš Abram, Sexy East, 2006

Uroš Abram, Sexy East, 2006

Uroš Abram, Antea Arizanović, Simon Chang

Otvoritev: 3. junij ob 19. uri

3. 6.-30. 6. 2014

Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana

KJE: Breg 22, Ljubljana

Razstava Inside-Out predstavlja dela treh domačih vizualnih umetnikov, članov DLUL, ki fotografijo uporabljajo kot osrednje izrazno sredstvo. Rdeča nit predstavljenih del je vzpostavljena na ravni preizpraševanja meje med javnim in zasebnim v informacijski dobi, ko je družba prešla v skrajno ekstrovertirano fazo.

Razstava Inside-Out je obenem inavguracija novega galerijskega prostora Društva likovnih umetnikov Ljubljana, ki se nahaja na Bregu 22 v Ljubljani. Razstava je nastala kot plod sodelovanja med DLUL, ZDSLU in festivalom Fotonični trenutki.

Umetniki se tako posvečajo enemu najbolj vseprisotnih fenomenov javne reprezentacije stvarnosti – pornografiji, ki v svoji srži ni nič drugega kot premik običajno povsem intimnih dejavnosti v domeno javnega. Predstavljena trojica se fenomena pornografije oziroma erotike (med katerima ni bistvene pomenske razlike: obe sta namenjeni bolj ali manj eksplicitnemu stimuliranju opazovalca) loteva iz različnih avtorskih pozicij.

Antea Arizanović erotiko in pornografijo v vsakdanjem življenju obravnava iz feministične perspektive. Uroš Abram se v zakulisje pornografske industrije podaja s skrajno subjektivnimi vzgibi, medtem ko se Simon Chang s temo pornografije ubada v izrazito eksplicitni maniri, na sledi tradicije čistega fotografskega dokumentarizma. Avtorji tako zaobjamejo različne zorne kote tega vsakdanjega fenomena, ki v docela idealizirani luči predstavlja najbolj primarno človekovo dejavnost – spolnost.

Četudi Uroš Abram v seriji Sexy East (2006) zavestno briše navidezne meje med erotičnim in pornografskim, pri tem ne ustvarja le golih dokumentarnih zapisov, ampak gledalcu sugestivno ponuja predvsem vpogled v zakulisno dogajanje. Fotografije v veliki meri temeljijo na odsotnosti subjekta in se rajši osredotočajo na beleženje obrobnih, skoraj intimnih prizorov in predmetov, ki kažejo na specifično pornografsko estetiko. Tako se namesto na osrednje dogajanje osredotoča na vsakdanje predmete in s tem razbija mite pornografske industrije, medtem ko v isti sapi razmišlja o tanki meji med zasebnim in javnim.

Na podoben način, a skozi alegorične vizualne metafore, se Antea Arizanović v svojih delih ukvarja s podobo ženske v množičnih medijih in z zunanjim pogledom na žensko, ki ne najde ravnovesja med manipulativnimi potrošniškimi ideali, lastno željo po ugajanju ter zavestjo o možnosti iskanja lastne integritete. V režirani fotografski seriji Zajčica (2006) je portretirala gledališko igralko Lenčo Ferenčak pred ogledalom v perfektni podobi Playboyeve zajčice. Avtorica poleg kritičnega pogleda na objektivizacijo (ženskega) telesa izpostavlja tudi vseprisotni in neizprosni imperativ (minljive) mladostne lepote.

Staranje človeškega telesa s perspektive splošnih (danes globalnih) lepotnih idealov je eden najbolj prepoznavnih podtonov serije Praha Erotica (2006) avtorja Simona Changa. V Pragi, ki je v zadnjih letih postala središče evropske industrije seksa, je Simon Chang našel pot v zakulisje snemanj pornografskih filmov. Zgodbe, ki vodijo v dejansko »akcijo« pred kamero, so kruta resničnost industrije, ki poskuša uprizoriti najbolj intimne trenutke človeških odnosov. Changove fotografije so zato nedvoumne; poskušajo demistificirati pornografsko industrijo in izpostaviti njene stereotipe, ki – pogosto nezavedno – vplivajo na posameznikova pričakovanja in predstave o spolnosti.

Miha Colner

www.dlul-drustvo.si

zdslu.si

Uroš Abram, Antea Arizanović, Simon Chang

Opening: 3 June at 7 pm

3–30 June 2014

Gallery of Ljubljana Fine Artists Society

WHERE: Breg 22, Ljubljana

The exhibition Inside-Out displays works by three local visual artists, all members of the Ljubljana Fine Artists Society, who use photography as their principal means of expression. In their work they rethink the border between public and private within an information era of a society transitioning into an extremely extroverted phase.

The Inside-Out exhibition is inaugurating new gallery space for Ljubljana Fine Artists Society on Breg 22 in Ljubljana. The exhibition is conceived and realised in collaboration between DLUL, ZDSLU and Photonic Moments festival.

The artists focus on one of the most omnipresent phenomena of public presentation of reality – pornography – which in essence, is a transposition of what is usually a completely intimate act, into the public domain. The trio deal with the phenomenon of pornography or the erotic (there is no substantial difference between the two: they are both aimed at more or less explicit stimulation of the viewer) from different positions.

Antea Arizanović addresses the erotic and pornography in everyday life from a feminist perspective. Uroš Abram enters the background of the pornographic industry with extremely subjective motifs, whereas Simon Chang deals with the subject of pornography in an explicit manner following the tradition of documentary photography. The artists therefore encompass different perspectives of this now everyday phenomenon, which in a fully idealised form, presents the most primary human activity – sex.

Although Uroš Abram in his series Sexy East (2006) deliberately erases apparent boundaries between the erotic and pornographic, in doing so, he does not create bare documentary records but suggestively offers the viewer an insight into what is going on in the background. His photographs are based on the absence of the subject and instead focus on recording the marginal, almost intimate scenes and objects that reflect specific pornographic aesthetics. Rather than focus on the principal ‘action’, the artist looks at everyday objects, thereby breaking the myth of the pornographic industry, whilst at the same time reflecting on the thin line between private and public.

In a similar manner, but through the use of allegoric visual metaphors, Antea Arizanović’s works deal with the image of a woman in mass media and the external view of a woman who fails to find a balance between manipulative consumerist ideals, her own desire to please and the search for integrity. In a staged photo series Bunny (2006) the artist took pictures of the theatre actress Lenča Ferenčak in front of a mirror as the perfect image of a Playboy bunny. In addition to offering a critical view of objectification of the (female) body, Arizanović also draws attention to the omnipresent and inexorable imperative of the (transient) beauty of youth.

The ageing human body, from the perspective of pervasive (global) beauty ideals, is one of the most distinctive overtones of Simon Chang‘s Praha Erotica (2006) series. In recent years, Prague has become the centre of the European sex industry and Simon Chang has made his way backstage, behind the scenes of pornographic film shoots. The plots leading to real “action” in front of the camera are the crude essence of this industry that strives to enact one of the most intimate moments in human relationships. Chang’s photographs are thus explicit, striving to unmask the pornographic industry and point out its stereotypes that, often unconsciously, affect our expectations and notions of the sexual act.

Miha Colner

www.dlul-drustvo.si

zdslu.si