RazstaveExhibitions

<lang_si> razstava avtorjev povezanih z Oddelkom fotografije na Visoki šoli za storitve <lang_en> exhibition of authors connected by Department of Photography of the Higher School of Applied Sciences

razstava avtorjev povezanih z Oddelkom fotografije na Visoki šoli za storitve exhibition of authors connected by Department of Photography of the Higher School of Applied Sciences

ISO0 ISO0

razstava avtorjev povezanih z Oddelkom fotografije na Visoki šoli za storitve exhibition of authors connected by Department of Photography of the Higher School of Applied Sciences

Bojan Salaj, Palimpsest/Tihožitje, 2016

Bojan Salaj, Palimpsest/Tihožitje, 2016

Jaka Arbutina, Tomaž Bevk, Andraž Bilmez, Boštjan Božič, Tatjana Cankar, Simon Chang, Peter Fettich, Jernej Čuček Gerbec, Peter Gorenšek, Anže Grabeljšek, Nataša Ilec, Davor Kralj, Primož Lukežič, David Mencinger, Bojan Mijatovič, Tilyen Mucik, Nik Neubauer, Matic Pandel, Borut Peterlin, Urša Premik, Peter Rauch, Lucija Rosc, Bojan Salaj, Bojan Šibenik, Marko Trebušak

Otvoritev: 2. 6. ob 21.00

Javno zaklonišče, Park slovenske reformacije, Ljubljana

Kakšen je potencial fotografije danes, ko že mobilni telefon ustvarja tehnično boljše fotografije, kot so jih nekoč digitalni fotoaparati, se verjetno lahko stopnjevano sprašujemo že vsaj od pojava Kodaka in slogana “You Press the Button, We do the Rest”. Nemara si vsaka generacija zastavlja svoja vprašanja in po svoje širi meje fotografskega jezika. Pa ne le vsaka generacija, temveč tudi vsako ustvarjalno okolje. Avtorji razstave ISO0 so bili izbrani iz kroga ustvarjalcev, ki so tako ali drugače povezani z Oddelkom za fotografijo Visoke šole za storitve (VIST) iz Ljubljane, njihova dela pa ponujajo razmislek o različnih obrazih fotografske ustvarjalnosti. Ta je mestoma raztegnjena celo do točke, ko se gledalec upravičeno vpraša, ali je to sploh še fotografija.

Razstava predstavlja načine eksperimentiranja z različnimi tehnologijami in postopki, pri čemer so ti pristopi nerazdružljivi z vsebinsko platjo fotografije. Razviden je širok spekter izraznih možnosti – umetniki se obračajo bodisi k starejšim ali eksperimentalnim tehnikam bodisi k novi tehnologiji, fotografije postavljajo v prostorske postavitve, tiskajo na različne nosilce, ali pa se od fotografije povsem oddaljujejo. V tako raznoliki produkciji je prepoznavne rdeče niti težko izpostaviti, a je kljub temu očitno, da vsi avtorji raziskujejo in širijo fotografski jezik.

Dolgčas fotografske popolnosti, ki jo omogoča današnja tehnologija, je nemara eden izmed razlogov retro nostalgije, s katero je moč razložiti porast zanimanja za stare tehnike. Če razstava na eni strani nakazuje vračanje k starim fotografskim tehnikam, pa na drugi strani nekateri avtorji vpeljujejo nove tehnologije in postopke, ali celo presegajo čisto fotografijo. S tem ponujajo razmislek o njeni moči, vlogi in definiciji, ki se ne odvija neposredno na fotografiji, temveč o njej spregovori posredno. Omenjeni težnji pa si nasprotujeta zgolj na videz – v raznolikem naboru eksperimentalnih postopkov lahko vidimo predvsem iskanje lastnega jezika.

Kaj je fotografija danes, ko je na fotografski razstavi lahko razstavljen zgolj avtorjev podpis? In ali nima beleženje lastnega imena nekaj skupnega z željo ohranjanja spomina, inherentno fotografiji? S širjenjem njenih meja avtorji govorijo predvsem o njenih možnostih danes. Modernistično raziskujejo njen jezik in ga postmodernistično prilagajajo svojim zgodbam, za pripovedovanje katerih včasih sploh ne potrebujejo več fotoaparata.

(Iza Pevec)

Razstava je odprta do 15. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Vsak dan: 14.00-18.00

Naslov: Park slovenske reformacije – Argentinski park, Ljubljana

Opening: 2 June at 9pm

Public underground shelter, Slovene Reformation Park, Ljubljana

What is the potential of photography today, when mobile phones can take more technically advanced photographs than digital cameras once did? Ever since the emergence of Kodak and its slogan “You Press the Button, We do the Rest”, this has been an increasingly common question. Perhaps each generation is asking its own questions, expanding the limits of the language of photography in its own way. And not just each generation, the same applies to each creative environment also. The artists exhibited at ISO0 were selected because they have an existing relationship with the Department of Photography of the Higher School of Applied Sciences (VIST), Ljubljana, and are making work that prompts a reflection upon the different faces of photographic creativity today. In some instances, this creativity stretches to a point where the audience may rightfully begin to question whether it is still photography at all.

The exhibition shows experiments with techniques and procedures, where the approaches are inseparably linked to the subject matter of the photographs. One can recognise a wide array of expressive means, with artists turning to either older experimental techniques or new technologies, or placing their photographs into spatial installations, or printing them onto various media, or digressing from photography entirely. While it is difficult to single out a distinct common thread among the diverse work, all artists are clearly exploring and expanding their language of photography.

The dullness of photographic perfection enabled by today’s technology is perhaps one reason for retro-nostalgia, a phenomenon that may help explain the rise in interest in old photographic methods. While the exhibition signals a return to archaic photographic techniques, it also shows work by artists introducing new photographic technologies and procedures, if not reaching beyond pure photography. In doing so, they seem to be proposing a reflection on its power, role, and definition; a reflection that speaks about it indirectly, instead of referring to photography itself. Superficially, these two are contradictory tendencies. However, what this diverse range of experimental approaches does reveal is, above all, a search for one’s own voice.

What is photography today, when a photography exhibition can display merely the artist’s signature? And does capturing one’s own name not have something in common with photography’s inherent tendency to preserve memory? By expanding photography’s limits, the artists speak primarily of its possibilities today. They explore its language in a modernist manner and apply postmodernist principles to adapt it to their stories. And it may be that, to tell their stories, they no longer need the camera.

(Iza Pevec)

The exhibition is open until 15 June 2016.

Gallery hours:
Every day: 14.00-18.00

Address: Park slovenske reformacije – Argentinski park, Ljubljana