RazstaveExhibitions

Katja Goljat & Andrej Firm Katja Goljat & Andrej Firm

Katja Goljat & Andrej Firm, Žive stene / Living Walls, 2014

Katja Goljat & Andrej Firm, Žive stene / Living Walls, 2014

Žive stene

Otvritev & performans: 3. junij ob 19:30. uri

3. 6.–30. 6. 2014

Galerija Prostor, Ljubljana

KJE: Soteska 8, Ljubljana

Žive stene je naziv performativnega triptiha fotografij, ki jih Katja Goljat in Andrej Firm razvijata neposredno na steno galerije. V ta namen avtorja galerijski prostor spremenita v temnico. Njun fotografski triptih bo v celoti zaključen v času otvoritvenega fotografskega performansa, kjer bo lahko občinstvo nastajanje zadnje fotografije spremljalo v živo.

Digitalizaciji navkljub oziroma prav zaradi nje je v polju sodobne avtorske fotografije v zadnjih nekaj letih mogoče opaziti tendenco vračanja k analogni fotografiji, ki dopušča nekoliko drugačno vizualno estetiko. Ta tendenca se odraža v (ponovni) uporabi analognih fotoaparatov, v obujanju starih fotografskih tehnik ter v pogostem eksperimentiranju z različnimi možnostmi medija.

Fotografski performans Katje Goljat in Andreja Firma se posveča predvsem obujanju magično obarvanega doživljanja fotografije kot risanja s svetlobo, pri čemer se avtorja bolj kot na možnost manipulacije z njeno vsebino oziroma motivom, osredotočata na sam kemični postopek njenega nastajanja – kratek trenutek, ko se med razvijanjem v rdeči svetlobi iz predhodno osvetljene latentne slike (negativa) izriše fotografska podoba (pozitiv), ki bi bila brez fiksiranja na svetlobi popolnoma neobstojna. Pri tem je ključno zlasti poznavanje in razumevanje tehničnega postopka, ki se s svojo materialno otipljivostjo vpisuje v fotografijo, pri čemer papir kot običajni nosilec fotografske podobe zamenja stena. S tem pa se fotografija neločljivo spoji s prostorom, v katerega je ta »neprenosljiva« podoba umeščena, in s tem postane mural oziroma »site-specific« instalacija. Tako razvita fotografija namreč ni namenjena dolgoročnemu ohranjanju motiva, ampak je popolnoma prepuščena zobu časa in izpostavljenosti stene, kar bo neizogibno rezultiralo v njenem izginotju.

Jasna Jernejšek

katjagoljat.carbonmade.com

www.andrejfirm.com

Living Walls

Opening & performance: 3 June at 7.30 pm

3–30 June 2014

Prostor Gallery, Ljubljana

WHERE: Soteska 8, Ljubljana

Living Walls is the title of a performance-triptych of photographs developed by Katja Goljat & Andrej Firm created directly on the gallery wall. The artists transform the gallery space into a darkroom and their photographic triptych will be completed during the opening photographic performance, when the audience will be able to witness the creation of the last photograph – live.

In recent years (despite digitalisation, or perhaps because of it) a tendency towards a return to ‘analogue’ photography, which offers somewhat different visual aesthetics, can be observed in the field of contemporary photography. This trend is reflected in the (re)use of analogue cameras, the revival of older photographic techniques and a frequent experimentation with the different possibilities of the medium.

The photographic performance by Katja Goljat & Andrej Firm is dedicated in particular towards the revival of the magical experience of photography as a form of ‘drawing with light’ whereby rather than manipulating its content or motifs, the artists focus more on the very chemical processes used in its creation. There will be that brief moment during the development, under a red light, using the previously illuminated negative, when the photographic positive emerges but is still totally unstable in white light until it is fixed. A knowledge and understanding of the technical procedures is of key importance here; a photograph’s material tangibility is encoded by the creation of a paper print, but here the paper is to be replaced by a wall. Photography is now inseparably merged with the space in which this ‘non-transferable’ image is placed, making it a ‘site-specific’ installation. Indeed, a photograph developed in such a way is not intended for the long-term preservation of the motif, but instead left entirely to the ravages of time and light falling upon the wall, which will inevitably lead to its fading away.

Jasna Jernejšek

katjagoljat.carbonmade.com

www.andrejfirm.com