<lang_si>20. junij – 31. julij 2012
<lang_en>20 June – 31 July 2012

20. junij – 31. julij 2012 20 June – 31 July 2012

KLAVDIJ SLUBAN: Transsibirska KAVDIJ SLUBAN: Transsibériades

20. junij – 31. julij 2012
20 June – 31 July 2012

Klavdij Sluban, East to East, Transsibirska, Mongolia, 2006

20. junij – 31. julij 2012

Galerija Vžigalica / MGML

Francoski fotograf slovenskega porekla se bo v Ljubljani po nekaj letih ponovno predstavil na dvodelni pregledni razstavi, kjer bo prikazan njegov obširni ciklus East to East. Dela so nastajala na potovanjih s transsibirsko železnico ter ob obalah Baltskega morja. Slubanove vselej analogne fotografije so plod dolgotrajnih popotovanj po odročnih območjih sveta. Analogna tehnika mu v težkih svetlobnih pogojih, značilnih za njegova dela, omogoča specifične rezultate, kot sta poudarjena haptičnost in izrazita melanholija.

Pogled skozi »leico« dosledno vizualno ubeseduje zrenja »mimoidočega«. Iz ugledanega veje fantomsko občutje in neotipljivost, medtem ko podobe preveva občutek, kot da fotografa na mestu, kjer je nastal posnetek, sploh nikoli ni bilo. Gledalec je priča trenutkom, v kakršne zrejo tihi in nemi popotniki – vlaki, ladje, svetilke ali zidovi – izolirani od nepotrebnih šumov mimoidočih. Kljub neskončno razsežnim krajinam in majhnosti človeka v njih so posamezni prizori polni protagonistov, najsi bodo to gore, dimniki ali mačke. Odnos do teh skoraj vedno popolnoma statičnih elementov na podobah pa ustvarja napeto zgodbo ter posreduje vpogled v povsem izoliran svet, stran od vsakdanjih profanosti, kot sta proizvodnja in potrošnja materialnih dobrin. Dosledna vizualna vibracija, polna melanholije, brezčasnosti in harmonično ubranih črno-belih tonov, vsako posamezno zgodbo pripoveduje čisto zase, obenem pa jih povezuje v študijo osebnih pogledov na svet.

Razstavne fotografije so predstavljene v dveh tehnikah. Ena izmed njih je še posebej specifična, redko videna in nudi vrhunske vizualne užitke. Gre za piezografski inkjet tisk z ogljenimi pigmenti, ki v podajanju črnine omogoča sedem odtenkov črne, kar je trenutno najvišji kakovostni standard črno-bele fotografije. Drugi pristop pa predstavljajo klasične srebrobromidne fotografije večjih formatov, nastale po mokrem postopku.

Klavdij Sluban je dobitnik številnih nagrad: European Publishers Award for Photography 2009, Leica Prize (2004) in Niépce Prize (2000). Od leta 1995 vodi fotografske delavnice z mladimi prestopniki v zaporih. Začel je v Franciji v zaporu Fleury-Mérogis, s podporo Henrija Cartierja Bressona, Marca Ribouda in Williama Kleina; nadaljeval v zaporih vzhodne Evrope, zadnje čase pa deluje tudi na Irskem in v Srednji Ameriki. S to tematiko se je slovenski javnosti predstavil leta 2003 v Moderni galeriji v Ljubljani

www.mgml.si

www.sluban.com

Klavdij Sluban, East to East, Transsibériades, Mongolia, 2006

20 June – 31 July 2012

Vžigalica Gallery / MGML

After a few years, the French photographer of Slovenian origin will be presented again in Ljubljana in a two-part survey exhibition displaying his extensive cycle East to East. The works were produced on his journeys on the Trans-Siberian railway and on the Baltic Sea coasts. Always analogue, Sluban’s photographs are the results of his long travels to the distant corners of the world. In difficult light conditions characteristic of his works, the analogue technique allows him specific results, such as pronounced haptics and explicit melancholy.

The view through the “Leica” consistently visually articulates the gazes of a “passer-by”. What we see emits a phantom sensation and impalpability, whereas the images are pervaded by a feeling as if the photographer were never actually present at the place where the photo was taken. The onlooker witness moments usually viewed by silent and speechless travellers – trains, ships, lamps or walls – isolated from unnecessary noises made by passers-by. Despite infinite landscapes and the smallness of man within them, the individual scenes are filled with protagonists, be it mountains, chimneys or cats. The relation to these almost always completely static elements on the images creates an exciting story and provides an insight into a totally isolated world far away from mundane profanities, such as production and consumption of material goods. A consistent visual vibration, full of melancholy, timelessness and harmonic black-and-white tones, tells each story separately and simultaneously combines them in a study of individual world views.

The exhibited photos are presented in two techniques. One of them is particularly specific, rarely seen and provides supreme visual delights – it is the “piezography” inkjet print using charcoal pigments, allowing seven different shades of black, which is at the moment the highest quality standard of black-and-white photography. The second technique comprises classic silver-bromide photographs of larger formats produced by wet process.

Klavdij Sluban has won several international awards, including the Niépce Prize (2000), the Leica Prize (2004) and the European Publishers Award for Photography (2009). He has been holding photo workshops with juvenile delinquents in prisons since 1995. He started them in France, at Fleury-Mérogis prison, with the support of Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud and William Klein, and continued in prisons of East Europe, whilst recently, he has also organised such workshops in Ireland and Central America. He presented works on this subject to the Slovenian public at Moderna Galerija in Ljubljana in 2003.

www.mgml.si

www.sluban.com