<lang_si>Ponovno odkrita prva razstava agencije Magnum
 29. maj – 2. september 2012
<lang_en>Magnum’s first exhibition rediscovered
 29 May – 2 September 2012

Ponovno odkrita prva razstava agencije Magnum 29. maj – 2. september 2012 Magnum’s first exhibition rediscovered 29 May – 2 September 2012

MAGNUM PRVIČ: Obraz časaMAGNUM’S FIRST: The Face of Time

Ponovno odkrita prva razstava agencije Magnum
29. maj – 2. september 2012
Magnum’s first exhibition rediscovered
29 May – 2 September 2012

Marc Riboud, Živinska tržnica v Vrliki, Dalmacija, 1951

29. maj – 2. september 2012

Otvoritev: torek, 29. maj ob 19. uri

Galerija Jakopič / MGML, Ljubljana

Robert Capa / Marc Riboud / Werner Bischof / Henri Cartier-Bresson / Ernst Haas / Erich Lessing / Jean Marquis / Inge Morath

Letošnji festival bo uradno odprt z razstavo Magnum prvič: Obraz časa, obsežno skupinsko predstavitvijo zgodnjih del kultne fotografske agencije Magnum. Magnum’s First predstavlja ponovno odkritje in rekonstrukcijo prve skupinske fotografske razstave te agencije iz leta 1955, ki je dolga leta veljala za izgubljeno. Osrednja tema razstave je vprašanje »fotografskega humanizma«, kjer so ljudje upodobljeni v svojih okoljih brez vsakršnega senzacionalizma.

Magnum prvič: Obraz časa je prva skupinska razstava fotografov agencije Magnum, ki velja za fotografski mit 20. stoletja ter vedno znova navdihuje nove generacije fotografov. Do nedavnega je za prvo skupinsko predstavitev Magnumovih fotografov veljala razstava, ki jo je Fritz Gruber kuriral za kölnsko Photokino leta 1956; vse do spektakularnega odkritja leta 2006. Razstava MAGNUM PRVIČ: Obraz časa je bila med junijem 1955 in februarjem 1956 predstavljena v petih avstrijskih mestih. Prvi jo je gostil francoski inštitut v Innsbrucku v juniju in juliju 1955, nakar je bila pozno v septembru istega leta odprta v galeriji Würthle na Dunaju, ki jo je vodil znan dunajski kipar Fritz Wotruba, Cartier-Bressonov znanec. Med 1. in 16. oktobrom je bila razstava Gesicht der Zeit na ogled v Bregenzu, na pobudo uglednega graškega amaterskega fotografskega kluba pa so jo med 21. januarjem in 5. februarjem 1956 gostili tudi v graškem  Joanneumu. Zadnjič je bila na svoji prvi turneji na ogled v Linzu, od koder se je 17. februarja vrnila v francoski institut v Innsbrucku in v njihovi kleti utonila v varno pozabo za natanko pol stoletja. Leta 2006 so to vrhunsko zbirko originalnih vintage fotografij ponovno odkrili, restavrirali ter razstavili na Dunaju.

Izbor razstave Magnum prvič (Magnum’s First) vključuje 83 originalnih črno-belih vintage fotografij svetovno priznanih fotografov, med njimi tudi ustanoviteljev Magnuma. Fotografije Henrija Cartier-Bressona uprizarjajo zadnje dni življenja velikega indijskega voditelja Gandija in njegov pogreb. Ernst Haas je avtor fotoreportaže o snemanju monumentalnega filmskega epa Howarda Hawksa Dežela faraonov iz leta 1955. Pristne podobe visoke londonske družbe zgodnjih 50. let prinaša serija fotografij Avstrijke Inge Morath, medtem ko je francoski fotograf Marc Riboud v vrvežu dalmatinskih uličic med drugim ujel prenašanje velikega Titovega portreta. Morda najbolj znani fotoreporter vseh časov, Robert Capa, je za prvo Magnumovo razstavo prispeval tri fotografije baskovske pokrajine, najbolj eksotične pa so podobe fotografskega dnevnika Wernerja Bischofa iz Peruja, Čileja, Japonske, Kambodže. Dva od treh še živečih avtorjev (poleg Ribouda) – Erich Lessing in Jean Marquis – sta na razstavi predstavljena znova s podobami iz nam bližnje okolice – prvi s fotografijami dunajskih otrok in drugi z vedutami z Madžarske.

Magnum, ustanovljen dve leti po koncu 2. svetovne vojne, je zasnovalo 5 predanih fotoreporterjev – Robert Capa (1913-1954), David Seymour (1911-1956), George Rodger (1908-1995), Henri Cartier-Bresson (1908-2004) in William Vandivert (1912-1989). Zaznamoval jih je apokaliptični čas in so se zavedali velike moči medija, s katerim so beležili dogodke na svojih poteh. Ljudi so želeli prikazovati v njihovem dejanskem okolju in stanju. Verjeli so v reportažno fotografijo kot medij, ki ozavešča, izobražuje in s tem prispeva k izboljšanju sveta, odklanjali so senzacionalizem in zagovarjali nadnacionalnost, ki je agenciji že od samega začetka omogočala oddaljitev od nacionalnih in ideoloških kalupov, ki povzročajo svetovne morije. »Fotografski humanizem« torej, ki je zaznamoval svetovno zgodovino fotografije in postavil temelje fotoreportaži, brez katere si vsakdanjih podob preteklega in sedanjega časa ni mogoče predstavljati. V začetku je bila agencija Magnum ekskluziven klub, omejen na največ deset članov. Do današnjih dni se je krog fotografov, ki jim podeljujejo članstvo vsaki dve leti, razširil in v 55 letih svojega delovanja številnim najboljšim fotoreporterjem omogočal delo na vseh koncih sveta ter tako odločilno zaznamoval vizualni kolektivni spomin in vedenje o prebivalcih naše civilizacije.

(Marija Skočir)

www.mgml.si

Marc Riboud, Cattle Market in Vrlika, Dalmatia, 1951

29 May – 2 September 2012

Opening: Tuesday, 29 May at 7 pm

Jakopič Gallery / MGML, Ljubljana

Robert Capa / Marc Riboud / Werner Bischof / Henri Cartier-Bresson / Ernst Haas / Erich Lessing / Jean Marquis / Inge Morath

This year’s festival will be officially opened with the Magnum’s First: The Face of Time exhibition, comprehensive group presentation of early works made by members of iconic photo agency Magnum. Magnum’s First is rediscovery and reconstruction of first group exhibition from 1955 which was for years considered as lost. Central theme of the exhibition is connected to the question of »photographic humanism« according which documented people without any sensationalism in their own environments.

Magnum’s First: The Face of Time is the very first group exhibition of Magnum Photos which is considered a photographic myth of the 20th century, time and again inspiring new generations of photographers. Until just recently, it was thought that the earliest group exhibition of Magnum photographers was the one curated by Fritz Gruber for the Photokina in Cologne in 1956, but then a spectacular discovery was made in 2006.

The first stop for the show was in June and July 1955 at the Institut Français in Innsbruck. Its next station was very appropriate: the Würthle Gallery in Vienna, where Gesicht der Zeit was shown in late September. The arrangements were probably made with the help of influential Viennese sculptor Fritz Wotruba, who had been operating the famous art gallery since 1953, and also kept up a correspondence with Henri Cartier-Bresson. Between October 1 and 16 the show was presented in Bregenz. Another stop was the Joanneum in Graz, where a gallery space was provided between January 21 and February 5, 1956. Thanks to the initiative of a well-established local amateur photographers’ club, 21 the Joanneum agreed to host the show. The final station was probably the Neue Galerie in Linz, which returned the exhibition pieces to Innsbruck on February 17 where in 1956 it sank into oblivion in the cellar of the French cultural centre for exactly half a century. In 2006, this superb collection of original vintage photographs was rediscovered, restored and exhibited in Vienna.

The selection of Magnum’s First exhibition includes 83 original black-and-white vintage photographs by world renowned photographers, including, among others, the founders of Magnum Photos. The photographs by Henri Cartier-Bresson depict the last days in the life of the great Indian leader Gandhi and his funeral. Ernst Haas is the author of the photographic story on the making of Howard Hawks’ monumental epic film The Land of the Pharaohs in 1955. Genuine images of London’s high society during the early 1950s are captured in a series of photographs by the Austrian artist Inge Morath, whilst the French photographer Marc Riboud managed to catch the carrying of a large portrait of Tito amidst the bustle of Dalmatian streets. Robert Capa, who might well be considered the most famous photojournalist of all time, contributed three photographs of the Basque Country to Magnum’s first exhibition, whereas the most exotic are the images from the photographic diary of Werner Bischof taken in Peru, Chile, Japan, Cambodia … Two of the still-living authors (apart from Riboud) – Erich Lessing and Jean Marquis – are again presented with images taken from an environment closer to us, the former with photographs of Viennese children and the latter with vedutas from Hungary.

Founded two years after the end of World War Two, Magnum was formed by five committed photojournalists – Robert Capa (1913–1954), David Seymour (1911–1956), George Rodger (1908–1995), Henri Cartier-Bresson (1908–2004) and William Vandivert (1912–1989) – who, deeply influenced by the apocalyptical time, were well aware of the immense power of the medium in which they recorded events they encountered on their way. They aimed to present people in their actual environments and conditions. They believed in photojournalism as a medium capable of raising awareness, educating and thereby contributing to a better world. Apart from rejecting sensationalism they advocated the principle of supranationality. It was this attitude that enabled Magnum Photos to distance itself from both national and ideological stereotypes which often result in bloodshed of global dimensions. We might call this attitude “photographic humanism”: it has decisively marked the world history of photography and laid the foundations for photojournalism, which is indispensable in recording everyday images of times both past and present. Magnum Photos was initially an exclusive club, limited to a maximum of ten members. These days, the circle of photographers whose membership is extended every two years has widened. During the 55 years of its active existence, it facilitated many superb photojournalists to work in all parts of the world, thereby making an indelible impression on the visual memory and our knowledge about the inhabitants of our civilisation.

(Marija Skočir)

www.mgml.si