RazstaveExhibitions

<lang_si> Marina Paulenka, Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana <lang_en> Marina Paulenka, International Centre for Graphic Arts, Ljubljana

Marina Paulenka, Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana Marina Paulenka, International Centre for Graphic Arts, Ljubljana

Drugi dom The Other Home

Marina Paulenka, Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana Marina Paulenka, International Centre for Graphic Arts, Ljubljana

Marina Paulenka, The Second Home, 2014

Marina Paulenka, The Other Home, 2014

Marina Paulenka

Otvoritev: 2. 6. ob 19.00

Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana

 

Samostojna razstava Marine Paulenke, zmagovalke festivalskega Ocenjevanja portfolijev 2014, prikazuje njen novejši dokumentarno zastavljen projekt z naslovom Drugi dom, v katerem se odziva na kruto stvarnost ženske kaznilnice v Požegi. To je edini ženski zapor na Hrvaškem, kjer zaporno kazen (v trajanju pol leta ali več) prestaja več kot 130 zapornic. Zaradi stroge zakonodaje, ki ne dovoljuje snemanja in fotografiranja kaznjencev niti v primeru, ko so le-ti neprepoznavni, se fotografinja posveča zlasti sledem človeške prisotnosti in detajlom intimnosti znotraj razosebljene ustanove.

Paulenka znotraj svoje zgodbe predstavlja šest sklopov, skozi katere obravnava teme kot so ženskost, intimnost, materinstvo, dom, nadzor in kaznilniška arhitektura. Na način dokumentiranja spalnic, celic, kopalnic in osebne lastnine zapornic poudarja prikrajšanost za osebne svoboščine ter hkrati izprašuje pojem svobode tako znotraj kot zunaj institucije nadzora. Avtorica prav tako primerja arhitekturo kaznilnice z družinskim domom, ki je pogosto razumljen kot model za delovanje ženskega zapora, ki temelji na principu prevzgoje žensk. Nanašajoč se na nekatere feministične teorije je družinski dom razumljen kot okolje, v katerem je ženska istočasno subjekt in objekt nenehne kontrole. Paulenka s svojimi fotografijami subtilno vleče omenjene vzporednice.

Proces dokumentrianja teh občutljivih družbenih vprašanj se je odvijal v časovnem obdobju 18. mesecev, ko je morala avtorica s strani pristojnih organov pridobiti posebno dovoljenje za fotografiranje kaznilnice. Razlog, da se je Paulenka odločila beležiti edini ženski zapor v državi, pa tiči zlasti v stigmatizaciji ženskih prestopnic, ki je veliko bolj očitna kot pri moških prestopnikih. Poleg tega je želela raziskati fenomen visoko varovane ustanove in njene strukture nenehnega nadzora, ki za določeno obdobje postane drugi dom kaznjencev. Kljub temu ni moč pričakovati, da bi takšni izčiščeni in neosebni prostori lahko zares nadomestili dom in da bi svojim prebivalcem pričarali vzdušje domačnosti, čeprav se le-ti skušajo na različne načine ugnezditi v hladni kaznilnici.

(Miha Colner)

Razstava je na ogled do 30. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Torek-petek: 10.00-18.00

Naslov: Pod turnom 3, Ljubljana

Opening: 2 June at 7pm

International Centre for Graphic Arts, Ljubljana

 

The solo exhibition of Marina Paulenka, last-year’s award-winner of Photonic Moments’ portfolio review, showcases her recent documentary-based project entitled The Other Home reflecting the crude reality of a female penitentiary in Požega, Croatia. This is the only female prison in Croatia where more than 130 inmates serve their sentences of six months or more. Adhering to strict prison legislation that stipulates prisoners cannot even be filmed or photographed anonymously, so as to protect their identity, the photographer focuses on the details revealing human presence and on traces of intimacy in the depersonalised institution.

Within the same story, Paulenka presents six chapters: Six clusters of photographs through which she visualises topics such as womanhood, intimacy, motherhood, home, surveillance and punitive architecture. By documenting dormitories, cells, bathrooms, and personal belongings of the inmates, the photographer emphasises the deprivation of their personal liberty and explores notions of “freedom” inside or outside the architecture of supervisory institutions. Furthermore, she compares the architecture and structure of a penitentiary to a family home, which is often the model under which the prison system operates. Its purpose is “re-educating women”. According to certain feminist theories, the family home is perceived as an environment in which a woman is simultaneously the subject and the object of constant control. Paulenka subtly draws out this comparison in her photographs.

The process of documenting these sensitive social issues has taken place over a period of 18 months while special permission to photograph the penitentiary had to be obtained from the government. The reason Paulenka decided to document the only female penitentiary in the country is above all the stigmatisation of female criminals, which is much more prevalent than with male offenders. She was also eager to explore the phenomenon of the high security institution and its surveillance structure that, for a certain period of time, becomes the other ‘home’ for the inmates. However, it is not very likely that such a clinical, impersonal space could really replace home and engender the notion of homeliness among its inhabitants, try as they may to domesticate the cold punitive institution.

(Miha Colner)

The exhibition is open until 30 June 2016.

Gallery hours:
Tuesday-Sunday: 10.00-18.00

Address: Pod turnom 3, Ljubljana