NoviceNews

<lang_si>MUTATIONS II: Moving Stills
<lang_en>MUTATIONS II: Moving Stills

MUTATIONS II: Moving Stills MUTATIONS II: Moving Stills

MUTATIONS II: Moving Stills MUTATIONS II: Moving Stills

MUTATIONS II: Moving Stills
MUTATIONS II: Moving Stills

Tuomo Rainio


odprtje razstave in pogovor

Petek, 8. junij ob 19. uri v Photonu – Centru za sodobno fotografijo

19.00: Pogovor na temo razmerij med zamrznjeno in gibljivo sliko. Udeleženci bodo govorili o dimenziji časa, ki je ključna za oba medija, tako za video kot fotografijo.

Udeleženci: Barbara Borčić, Paul Di Felice, Ida Hiršenfelder in Metka Zupanič

20.00: odprtje razstave MUTATIONS II: Moving Stills

MUTATIONS II: Moving Stills

8. junij – 27. julij 2012

Photon – Center za sodobno fotografijo

Peter Aerschmann / Christoph Brech / Elina Brotherus / Ori Gersht / Tuomo Rainio / Jutta Strohmaier

Projekt Mutacije II preizprašuje pricipe rabe videa s preučevanjem produktivnih odnosov, ki so se razvili med zamrznjenimi in gibljivimi slikami in ki dajo slutiti, kje je danes mesto sodobne umetnosti v Evropi. Z opustitvijo statusa medija, ki zamrzne posneto resničnost, in z izposojo ene od osnovnih lastnosti video umetnosti – t. j. časovne dimenzije – postaja fotografija z najrazličnejšimi umetniškimi manipulacijami in tehničnimi hibridizacijami, tako analognimi kot digitalnimi, emancipirana.

Ustvarjalci razstave Mutacije II so se odločili predstaviti evropske umetnike, ki jih posebej privlači eksperimentiranje z novimi izraznimi oblikami. Tako kot Nancy Spector v svojem eseju Art Photography after Photography [Umetnost fotografije po fotografiji] so učinkovito preizprašali posebne kriterije, ki so nekoč omogočali začrtanje ločevanja med fotografom in umetnikom, ki dela s fotografijo. Vse več fotografov uporablja video, to pa spreminja posebne kriterije, ki opredeljujejo obe področji. Poleg raznolikih estetskih izhodišč in vizualnih tehnik, ki jih uporabljajo, nas umetniki, predstavljeni na razstavi Mutacije II, spodbujajo, da prestopimo teritorialne omejitve in akademske opredelitve, ki praviloma zamejujejo umetniška področja, in da raziščemo meje, ki jih ločujejo. Z drugimi besedami, razstava Mutacije II nas vabi k odkrivanju novih teritorijev in preučevanju tako fiksnih kot gibljivih slik skozi napetosti, ki jih motivirajo. Te vključujejo tudi ontološko napetost, ki izvira iz hibridizacije tradicionalne fotografske in gibljive podobe, in dialektično napetost med omejenimi možnostmi prikaza, ki so na voljo fotografijam, ter «neskončnimi percepcijskimi kombinacijami, v okviru katerih je mogoče opredeliti in artikulirati elektronske podobe» (Les nuouvelle images, 2001), še posebej video instalacije.

www.photon.si

Tuomo Rainio

exhibition opening and discussion

Friday, 8 June at 7 pm at Photon – Centre for Contemporary Photography

19.00: Discussion to be held before the opening of the exhibition Mutations II will deal with issues of relationships between the still and the moving image. Participants will discuss the dimension of time, which is crucial for both media, video and photography.

Speakers: Barbara Borčić, Paul Di Felice, Ida Hiršenfelder and Metka Zupanič

20.00: MUTATIONS II: Moving Stills exhibition opening

MUTATIONS II: Moving Stills

8 June – 27 July 2012

Photon – Centre for Contemporary Photography

Peter Aerschmann / Christoph Brech / Elina Brotherus / Ori Gersht / Tuomo Rainio / Jutta Strohmaier

Mutations II aims to question the principles of video by exploring the productive relationships that have developed between fixed and moving images and providing a sense of where contemporary art stands in Europe today. By abandoning its status as a medium for freezing recorded reality and by borrowing one of its essential features, namely the temporal dimension, from video art, photography is becoming emancipated via all kinds of artistic manipulations and technical hybridizations, both analogue and digital.

The people behind Mutations II have thus chosen to showcase European artists who have in common a taste for experimenting with new forms of expression. Like Nancy Spector in her essay Art Photography after Photography, they have effectively questioned the specific criteria that used to make it possible to draw a distinction between a photographer and an artist working with photography. A growing number of photographers are using video, and this is changing the specific criteria that define both crafts. Apart from the diversity of their aesthetic standpoints and of the visual techniques they use, the artists presented in Mutations II encourage us to step beyond the territorial considerations and academic definitions which tend to ring-fence artistic fields, and to explore the boundaries that separate them. In other words Mutations II invites us to discover new territory, investigating both fixed and moving images via the tensions that motivate them. These include an ontological tension between that which is momentary and that which takes place over time, an aesthetic tension arising from the hybridization of the traditional photographic image and the moving image, and a dialectical tension between the limited display possibilities open to photographs and “the infinity of perceptional combinations within which electronic images can be defined and articulated” (Les nuouvelle images, 2001), particularly video installation.

www.photon.si