NoviceNews

Viktor Šekularac (Aftermath. Changing Cultural Landscape)

Viktor Šekularac (Aftermath. Changing Cultural Landscape)

POLETNA MUZEJSKA NOČ – 16. junij NIGHT OF THE MUSEUMS – 16 june

Javna vodstva v galeriji Photon in Narodnem muzeju Slovenije
Guided tours in Photon Gallery and National Museum of Slovenia

Viktor Šekularac (Aftermath. Changing Cultural Landscape)

V sklopu Poletne muzejske noči se bodo danes, v soboto 16. junija, zgodila javna vodstva po razstavah v sklopu festivala Fotonični trenutki:

Photon – Center za sodobno fotografijo: www.photon.si

odprto od 18. do 22. ure

Javni vodstvi po razstavi MUTATIONS II: Moving Stills

 

Narodni muzej Slovenije: www.nms.si

odprto od 10. do 24. ure

Javni vodstvi po razstavi AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE


URNIK DOGAJANJA:

Photon – Center za sodobno fotografijo:

odprto od 18. do 22. ure

19.00: Javno vodstvo po razstavi MUTATIONS II: Moving Stills (vodi Dejan Sluga)

21.00: Javno vodstvo po razstavi MUTATIONS II: Moving Stills (vodi Metka Zupanič)

Projekt Mutacije II preizprašuje pricipe rabe videa s preučevanjem produktivnih odnosov, ki so se razvili med zamrznjenimi in gibljivimi slikami in ki dajo slutiti, kje je danes mesto sodobne umetnosti v Evropi. Z opustitvijo statusa medija, ki zamrzne posneto resničnost, in z izposojo ene od osnovnih lastnosti video umetnosti – t. j. časovne dimenzije – postaja fotografija z najrazličnejšimi umetniškimi manipulacijami in tehničnimi hibridizacijami, tako analognimi kot digitalnimi, emancipirana.

www.photon.si

 

Narodni muzej Slovenije:

odprto od 10. do 24. ure

19.00: Javno vodstvo po razstavi AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE (vodi Miha Colner)

21.00: Javno vodstvo po razstavi AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE (vodi Dejan Sluga)

Mednarodni projekt Aftermath / Changing Cultural Landscape je prva regionalna raziskovalno kuratorska platforma, vzpostavljena z namenom prepoznavanja in artikuliranja poglavitnih tendenc znotraj polja sodobne fotografije, ki se postavlja v odnos do svojega neposrednega okolja. V Ljubljani je na ogled premierno postavljena obsežna skupinska razstava, ki je na enem mestu zbrala poglavitne protagoniste v polju družbeno angažirane sodobne fotografije, aktivno delujoče na področju nekdanje Jugoslavije v obdobju po njenem razpadu (1991–2011).

www.nms.si

poletnamuzejskanoc.wordpress.com

Viktor Šekularac (Aftermath. Changing Cultural Landscape)

On Sturday, 16 June, in frames of Night of the Museums guided tours through the exhibitions of Photonic Moments festival are taking place:

Photon – Centre for Contemporary Photography: www.photon.si

open from 6 pm to 10 pm

Guided tours for the MUTATIONS II: Moving Stills exhibition

 

National Museum of Slovenia: www.nms.si

open from 10 am to midnight

Guided tours for the AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPEexhibition


SCHEDULE:

Photon – Centre for Contemporary Photography:

open from 6 pm to 10 pm

7 pm: Guided tour for the MUTATIONS II: Moving Stills exhibition (Dejan Sluga)

9 pm: Guided tour for the MUTATIONS II: Moving Stills exhibition (Metka Zupanič)

Mutations II aims to question the principles of video by exploring the productive relationships that have developed between fixed and moving images and providing a sense of where contemporary art stands in Europe today. By abandoning its status as a medium for freezing recorded reality and by borrowing one of its essential features, namely the temporal dimension, from video art, photography is becoming emancipated via all kinds of artistic manipulations and technical hybridizations, both analogue and digital.

www.photon.si

 

National Museum of Slovenia:

open from 10 am to midnight

7 pm: Guided tour for the AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE exhibition (Miha Colner)

9 pm: Guided tour for the AFTERMATH. CHANGING CULTURAL LANDSCAPE exhibition (Dejan Sluga)

The Aftermath / Changing Cultural Landscape international project is the first regional research and curatorial platform established in order to identify and articulate principal tendencies within the field of contemporary photography in relation to its immediate environment. The Photonic Moments 2012 festival will put on display an extensive group exhibition, which will gather in a single place the principal protagonists from the field of engaged contemporary photography active in the territory of the former Yugoslavia following its disintegration (1991–2011).

www.nms.si

poletnamuzejskanoc.wordpress.com