RazstaveExhibitions

Nika Rupnik Nika Rupnik

Nika Rupnik, Brez naslova / Untitled, 2013

Nika Rupnik, Brez naslova / Untitled, 2013

Cityjet

Otvoritev: 5. junij ob 20. uri

5. 6.–30. 6. 2014

Kiosk, Kino Šiška, Ljubjana

KJE: Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Kiosk zaključuje letošnjo izvedbo cikla mladih ustvarjalcev, preko katerega se z aktualnimi deli predstavljajo avtorji mlajše generacije. Akademska slikarka Nika Rupnik v svojih site-specific inštalacijah raziskuje preseke in umeščenost fotografije v celoto večmedijsko zavzetega prostora. V strukturah urejenosti, trasha in risarskih detajlov razkriva milino ter estetiko ne/dokončanosti.

Site-specific inštalacije akademske slikarke Nike Rupnik izhajajo iz avtorske fotografije in kolaža, stkejo pa se v dodanih risarskih elementih, odpadnih materialih, prosojnih folijah, lepilnem traku, zemljevidih in podobnih detajlih. Takšno umetniško delo pripoveduje o svojem nastanku, procesu obstoja in iztrganosti iz resničnega življenja. Vzpostavlja nenaravnost galerijskega prostora ter poskuša v nenavadnost prazne stene vnesti organskost in hladno domačnost rasti, prehoda in trenutka. Umeščene fotografije so izseki iz avtoričinega življenja, predvsem motivi potovanj, ki nudijo razmišljanja o aktivnem gibanju, poziciji v konkretnem prostoru in enkratnosti spominov. Vtis minljivosti, ki ne pomeni konca, temveč nenehno obračanje in prehajanje v druge forme, nadgrajujejo grobe risbe, ki učinkujejo kot zemljevidi poti in križišč, ter sence projekcij, ki označujejo izginjanje in neotipljivost izkušenj. Plastenje materialov gledalca v pogledu vodi po večmedijski strukturi ter ga spodbuja k fizičnemu iskanju razlagalnih likovnih kvalitet. A simbolnost dela se razkriva v sami hkratnosti urejenosti in kaosa, dokončanosti umetnine in razgradnji prostora, v gledalčevem gibanju in statičnosti razstavnega eksponata. Je stičišče odtujenega s človeškim, doživetega s pozabljenim, materialnega s fotografskim.

Lara Plavčak

www.kinosiska.si

Cityjet

Opening: 5 June at 8 pm

5-30 June 2014

Kiosk, Kino Šiška, Ljubljana

WHERE: Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Kiosk completes this year’s cycle of young generation artists presenting their latest works. In her site-specific installations, the academic painter Nika Rupnik explores the cross-sections and embededness of photography in a totality of space invaded by multi-media. She reveals – through the structures of order, trash and drawing – the grace and aesthetics of in/completeness.

Based on art photography and collage, Nika Rupnik’s site-specific installations feature additional drawing elements, waste materials, transparent foils, adhesive tape, maps and other media. Such artwork speaks of its emergence, of the process of existence and about being stripped out of real life. It exposes the unnatural state of the gallery space and strives to colonise the bare wall with organicity and the cosiness of growth, transition and the moment.

The photographs are cut-outs from the artist’s life; in particular, motifs of her travels that make the viewer think about active movement, their position in space and about unique memories. The impressions of transience which rather than having an end, are constantly turning and transforming, are enhanced by her raw sketches that function as maps of roads and cross-roads, and by shadows of projections that reflect the vanishing and intangibility of experience. The layering of materials guides the viewer’s eye through a multimedia structure, and encourages you to physically explore the fine-art qualities. And yet, the symbolism of the artwork is revealed through the very simultaneity of order and chaos, the completeness of the artwork and the decomposition of space through the viewer’s movements and the immobility of the exhibit. It is a junction of the alienated with the human, the experienced with forgotten, the material with photographic.

Lara Plavčak

www.kinosiska.si