<lang_si>16. maj – 21. julij 2012
<lang_en>16 May – 21 July 2012

16. maj – 21. julij 2012 16 May – 21 July 2012

NOVA F: Tendence v slovenski fotografiji NOVA F: Tendencies in Slovenian Photography

16. maj – 21. julij 2012
16 May – 21 July 2012

Peter Koštrun, Vran, iz serije Zadnji čas, 2011

Svet tam zunaj

16. maj – 21. julij 2012

Fotogalerija Stolp Maribor

Tanja Verlak / Matjaž Wenzel / Peter Koštrun

Razstava Nova F: Tendence v slovenski fotografiji predstavlja najnovejše domače dosežke na tem področju. Izbrani umetniki s svojim delom izstopajo po formalni in konceptualni plati. Njihovi dosežki namreč predstavljajo širok obseg umetniškega delovanja in kažejo na kontinuiteto v kvaliteti. V ta namen bodo predstavljene tri razstave s po tremi avtorji in avtorskimi tandemi, med katerimi se produkcija z nasovom ‘Svet tam zumaj’ posveča predvsem raziskovanju zunanjega prostora in intimnemu doživljanju stvarnosti.

Zgodovine fotografije se večinoma začenjajo pri izumljanju kemikalij, ki zaradi svetlobe temnijo, bledijo ali kako drugače fizično reagirajo. Interes tega izumljanja pa vedno povezujejo z upodabljanjem vidne resničnosti, kakor jo je mogoče opazovati v temni sobi na steni nasproti luknjice. Fox Talbot je kot eden od izumiteljev izdeloval podobe tudi brez kamere, vendar je bil njegov namen v enaki meri kot pri drugih objektivno preslikavanje opazovanega sveta. Nazadnje je kamera le postala orodje za prisvajanje stvari in nadzor, v družbi pa so podobe iz nje zavzele položaj pripovedovalca zgodb iz časovno-prostorskih daljav. Z zavedanjem, da je vsako stojišče in vsak pogled subjektiven, so fotografi in umetniki pridobili nove možnosti izražanja. Sveta, ki ga je moč opazovati skozi odprtino v kameri, ne uporabljajo več zgolj kot reprezentacijo prizora, temveč predvsem za upodabljanje lastnih misli, čustev in občutij.

Svet tam zunaj je druga od treh postavitev v okviru predstavljanja novih dosežkov na področju fotografije v Sloveniji, ki že od leta 1977 poteka pod naslovom Nova F, tendence v slovenski fotografiji. Razstava je namenjena pregledu dogajanja v slovenski fotografiji, zato avtorji niso izbrani glede na temo, tehniko ali umetniški pristop, temveč predvsem po kvalitativnih kriterijih, ki prikazujejo različne konceptualne modele. Kljub temu da se dela v sodobni umetnosti izmikajo jasnim slogovnim oznakam, saj umetniki večinoma prepletajo različne tematike in pristope, je izbranim avtorjem vseeno mogoče vsaj približno določiti težišče raziskovanja. Pri letošnji ediciji sodeluje 9 umetnikov, ki so – na podlagi treh različnih pristopov k izražanju s fotografskim medijem – razporejeni v 3 samostojne enote. V prvi Bojan Radovič, Aleksandra Vajd & Hynek Alt in Andraž Beguš postavljajo v prvi plan teorijo fotografije, pogleda in vida ter pomena pojava fotografije kot medijske in umetniške podobe. V drugi bodo Tanja Verlak, Peter Koštrun in Matjaž Wenzel, ki jim lahko pripišemo značilnost, da se izražajo s pomočjo dokumentiranja zunanjega prostora ter preko tega interpretirajo intimno doživljanje realnega. Tomaža Tomažina, Tilna Žbono in Žigo Piliha pa v tretji druži pristop k fotografiji na konstruktivističen način s svobodo manipulacije, kar njihova dela pripelje na rob fotografskosti.

(Vasja Nagy)

www.galerijastolp.si

Peter Koštrun, The Crow, from The Last Time series, 2011

The World Outside

16 May – 21 July 2012

Photogallery Stolp Maribor

Tanja Verlak / Matjaž Wenzel / Peter Koštrun

Nova F presents a concise overview on contemporary photography in Slovenia. Through a selection of artists and artist groups with different approaches to the medium, three thematic set-ups will be carried out. The second exhibition The World Outside accentuates on documenting the outer world and intimate perception of reality.

Histories of photography usually start with the discovery of chemicals that due to the action of exposure to light, will darken, fade or physically react in some manner. The initial interest in these discoveries was always related to the capture of the same visual reality that could be observed in the darkened room of a camera obscura, with the image projected on a wall opposite the opening. One of the very earliest inventors, Fox Talbot, produced images without a camera at first and his intention was to some extent similar to others, in that he wanted to objectively copy the observed world. Eventually, the camera became the tool to control and capture images, whilst the resulting images took on the role of narrating stories from distant times and places. An increasing awareness that every chosen standpoint and every view is subjective provided photographers and artists with new possibilities of expression. The world observed through the camera’s lens is no longer solely used as a representation of a scene, but frequently used to express and portray the photographer’s thoughts, emotions and sensations.

The World Outside is the second of three exhibitions created as part of a project called Nova F: Tendencies in Slovene Photography; featuring new achievements in the field of photography in Slovenia since 1975. The exhibition gives an outline of events in the field of photography in Slovenia and the chosen photographers were not selected according to theme, style or artistic approach but through the single criteria of quality, and therefore demonstrate various conceptual models. Despite the varied themes and styles within these modern art pieces that avoid any clear stylistic classifications, the featured photographs do, to some extent, share the same research orientation. This year’s exhibition comprises nine artists placed in three different independent units based on their photographic expression. The first unit features Bojan Radovič, Aleksandra Vajd & Hynek Alt and Andraž Beguš, primarily focusing on the theory of photography, on viewpoint and vision and the importance of photography in terms of media and art. The second unit features Tanja Verlak, Peter Koštrun and Matjaž Wenzel whose work can be characterized as a documentation of the outside world, then further employed for the interpretation of the intimate experience of the real world. The third unit features Tomaž Tomažin, Tilen Žbon and Žiga Pilih who share a constructive approach to photography with the artistic freedom of manipulation, leading their work to the very edge of the photographic character.

(Vasja Nagy)

www.galerijastolp.si