RazstaveExhibitions

Spregled Outlook

Sara Kiršić, MP, 2013

Sara Kiršić, MP, 2013

Izbor študentskih del Oddelka za fotografijo VIST

Otvoritev: 4. junij ob 20:30. uri

4. 6.–25. 6. 2014

Galerija Zorye, Tovarna Rog, Ljubljana

KJE: Trubareva 72, Ljubljana

Dokler obstaja zavedanje, da je na eni strani svet trden in poln resnic, ki jih z doslednim popisovanjem lahko širimo po svetu, fotografija služi namenu posredovanja videzov sveta v službi iluzij, fantazem ali dozdevkov.

Razstavljajo: Adriana Aleksić, Ana Amborž Strle, Jernej Čuček Gerbec, Peter Fettich, Anže Grabeljšek, Peter Gorenšek, Anja Hrnčič, Sara Kiršić, Nataša Ilec, Davor Kralj, David Mencinger, Bojan Mijatovič, Žiga Palčar, Cherie Plausteiner, Andreja Prijatelj, Matjaž Rušt, Dare Sintič, Vedran Tomšič, Igor Vidic

Seveda, lahko jo zaprežejo tudi drugi delodajalci, časopisi, oglaševanje, aktivisti, v vsakem primeru je sredstvo za doseganje ciljev, ki so ji zunanji. Pod temi pogoji je fotografija retorična spretnost in njena veščina se manifestira v obvladovanju sofistične prakse premetavanja resnic po želji odjemalcev njenih čarov. Teh je seveda na pretek in preprosto lahko služijo utrjevanju vere, da posredujemo avtentične prizore, da s fotografijo govorimo zgodbe in da smo zavezani upodabljanju, ki pomirja in uspava (neznano zakaj) vznemirjeni malomeščanski duh in mu šepeta, da je vse popolnoma v redu, če pa ni, se vsaj lepo podaja na steno. Svet je še bolj trden in fotografija je reducirana na mehanično dejavnost perfektnega semplanja in mojstrske fantazmagorije. Če se v naročniškemu razmerju zgodi redukcija, jo je treba le še potisniti korak naprej in fotografijo misliti kot retorično dejavnost, kot upodabljajočo tehniko in naprej navzdol dokler ne pridemo do gradnikov in receptur, zrn, emulzije, algoritmov, enačb, indeksov in podobne navlake v kleti prakse. Težava kleti pa je, da z navlako pride zalega. Tako kot flamski kemik Jan Baptista van Helmont v začetku 17. stoletja poda recept za spontan vznik življenja (v treh tednih fermentacije v objemu dobro preznojenih srajc iz suhih pšeničnih zrn vzklijejo miši), se iz navlake nekih imanetnih konceptov fotografije razvijejo stvori lastne volje in delovanja. Fotografija tako iz popolne redukcije pridela lastno zalego: predmet vzgoje in obravnave — da ne bo pomote, to so najprej srajce in zrna in nato miši! Fotografija lahko ne potrebuje naročnika in si drzne izreči heretično misel: je sama sebi namen. To pomeni, da si sama postavi predmet obravnave in sredstva, da si zastavi cilje in razvija retoriko lastnih strukturnih zakonitosti. S to emancipatorno ambicijo pa se izreka še nekaj drugega: svet, ki je bil trden in upodobljiv, z vznikom fotografiji lastnega predmeta obravnave izgubi status avtentičnosti. Tisto, kar je nekoč veljalo kot videz nečesa, postane bistvo neke druge strukture. To pa pomeni, da trdnost, ki je napajala stari videz, ni več trdna, strukture se množijo, označevalci tavajo po svoje in se prosto parijo. Resnice niso neomajne in svet senc ima lahko svojo substancialno obstojnost neodvisno od svetlobe in odkritosti gotove resnice. Fotografija tako narekuje neko realnost kot serijo fragmentov, podobno, kot da bi gledali skozi okno. (Pri tem pa okno ni le odsotnost stene, manko, pač pa edino realno stene, tisto, okoli česar stena šele lako zatrdi svoj obstoj. Okno se vzpostavi kot pozitivna praznina, ki jo zapolni pogled, pogled, ki se oblikuje po odprtinah, okoli katerih kroži in skozi katere prehaja.) Vsem fotografiranim stvarem je podeljen status edinstvenega objekta, ki se dviga iz temin časa in zvarkov te in one strukture. Akt fotografiranja je podoben arheološki eskavaciji, pri čemer pa objekt ni ločen od obstoječega materiala, pač pa vznikne kot del temeljne redukcije in hkrati kot nepričakovani rezultat. V kletni navlaki se iz teme, ki obdaja preznojene srajce in zrna pšenice pojavi miš — ex nihilo. To pa pomeni edinole, da je nastali objekt vedno tako notranji kot zunanji in prav zato na prvi pogled še tako neznaten detajl narekovane realnosti vznikne v potencialno neprecenljiv artefakt.

Peter Rauch

www.vist.si

Selection of student work of the Department of Photography, VIST (Higher School of Applied Sciences)

Opening: 4 June at 8.30 pm

4-25 June 2014

Zorye Gallery, Rog Factory, Ljubljana

WHERE: Trubareva 72, Ljubljana

As long as there exists an awareness that on the one hand the world is solid and full of truths that we can spread with careful recording, photography serves the purpose of communicating the images of the world in the service of phantasms.

Artists: Adriana Aleksić, Ana Amborž Strle, Jernej Čuček Gerbec, Peter Fettich, Anže Grabeljšek, Peter Gorenšek, Anja Hrnčič, Sara Kiršić, Nataša Ilec, Davor Kralj, David Mencinger, Bojan Mijatovič, Žiga Palčar, Cherie Plausteiner, Andreja Prijatelj, Matjaž Rušt, Dare Sintič, Vedran Tomšič, Igor Vidic

Of course, it can also be harnessed by other employers, newspapers, advertising and activists, but it always remains a means to an end that is external to it. Under these conditions, photography is a rhetoric skill and its proficiency is manifested in the mastery of the sophistic practice of reshuffling the truths according to the inclinations of the patrons of its charms. These abound, of course, and they can simply be used to strengthen the belief that we communicate authentic scenes and tell stories with photography and that we are committed to rendering imagery that soothes and calms the (mysteriously) agitated petit bourgeois spirit and whispers to it that all is right, and even if it isn’t, it at least looks nice on the wall. The world is even more solid and photography is reduced to the mechanical activity of perfect sampling and masterful phantasmagoria. If there is a reduction in the client relationship, it only needs a small shove further to think about photography as a rhetorical activity, as a representational technique and so on until we reach the very bottom, the building blocks and recipes, the grains, emulsions, algorithms, equations, indexes and such junk in the cellar of practice. The problem with cellars is that junk attracts vermin. Just like the 17th century Flemish chemist van Helmont gave a recipe about spontaneous generation (place together sweaty shirts and some dry grain and after three weeks of fermentation, mice will emerge there), monsters of free will and action evolve from the junk of some immanent concepts of photography. That is how photography cultivates from total reduction its own vermin: the object of education and discussion – but make no mistake, first come shirts and grains and only later do mice emerge! Photography may not require a client and dares to utter the heretical thought: it is an end in itself. This means that it chooses its own object of consideration, the methods, the goals, and that it can develop the rhetoric of its own structural laws. This emancipatory ambition brings with it something else, too. The world that was solid and portrayable loses the status of authenticity with the emergence of photography’s own object of consideration. What was once considered the appearance of something becomes the essence of another structure. This means that the solidness that fueled the old appearance is not fixed anymore, the structures multiply and signifiers wander around and breed freely. Truths are not unshakeable and the world of shadows can substantially exist independent of the light and the transparence of plain truth. Thus, photography dictates a reality as a series of fragments, similar to looking through a window. (The window is not merely the absence of a wall, a lack, but the only real part of the wall, the core around which the wall can base its existence. The window emerges as a positive void filled with the gaze that shapes itself around the holes, around which it circulates and through which it penetrates.) All photographed objects are granted the status of a unique object rising from the darkness of time and the concoctions of various structures. The act of photography is similar to an archaeological excavation, the difference being that the object is not separated from the existing material, but emerges as a part of fundamental reduction and at the same time as an unexpected result. In the midst of the junk in the cellar, from the darkness that surrounds sweaty shirts and grains of wheat, a mouse emerges – ex nihilo. All this means that the originating object is always both internal and external and that even the seemingly most insubstantial detail of the dictated reality blossoms into a potentially priceless artifact.

Peter Rauch

www.vist.si