‘Present Continous’ – Sodobna fotografija iz Madžarske

Zsuzsanna Kemenesi, Lujza Ladybird, Sweet as Cherry, Fine like Wine, 2005

11. november – 5. december 2010

Galerija sodobne umetnosti Celje


Mladi umetniki, izbrani za to serijo, ki se širi že od leta 2005, predstavljajo vse vrste fotografije – v tej seriji so zbrani avtonomni in dokumentarni fotografi, ki delujejo prek fotografskih esejev, pa tudi fotoreporterji. Njihova dela so raznolika in edinstvena ter odražajo sodobna vprašanja. Namen te razstave je prikazati določeno vprašanje s številnih vidikov in na načine, ki jih posamezni umetniki uporabljajo v svojih izrazih. Razstava želi v prvi vrsti reflektirati obravnavane tematike iz različnih zornih kotov na način kot so bile sozi njihove lastne avtorske poetike obravnavane v serijah posameznih umetnikov. Projekt Present Continuous, ki se nenehno širi, ponuja celostno podobo sodobnih trendov madžarske avtorske fotografije.
Razstava je razdeljena na štiri tematska poglavja: Zaskrbljeni pogledi (Anxious Looks), Tihi trenutki (Silent Moments), Skupno Življenje (Living Together ) in Vidne zgodbe (Visible Stories).

Present Continuous I – Zaskrbljeni pogledi

Gabriella Csoszó že mnogo let fotografira svoje štiri posvojene brate. Njeni portreti prikazujejo dogodke iz zgodbe odraščanja, so izredno natančni in čutni. Fotografski dnevnik Judit Katalin Elek se ukvarja s samo-preiskovanjem in samo-odkrivanjem. Osebnost umetnice je kot magnet, ki predstavljene pokrajine, ljudi, srečanja in vzdušja združuje v enotno slikovno zgodbo. Sarolta Szabó preiskuje prostor, v katerem živi – v njenem primeru je to stanovanjski in bivanjski projekt. V svojih fotografijah skozi raziskovanje išče odgovore na različna osnovna vprašanja in se na ta način distancira od lastnih izkušenj, prizorišče svojega življenja pa predstavi skozi oči tujca. Szilvi Tóth v svoji seriji predstavlja speifične in zanimive ljudi, ki so gledalcu večinoma nepoznani. V vsakem evropskem mestu, ki ga raziskuje, avtorica najde in prikaže enake izsledke kot življenjske znake svoje generacije.

Present Continuous II – Tihi trenutki

Enikő Hangay prikazuje slikovne prizore kaotičnih vsakdanjikov posameznika. Z medsebojnimi povezavami med oblikami in barvami skuša prikazati večno prisotnost narave v vseh vidikih naših življenj. Osnovna komponenta serije Sweet like cherry, fine like wine (Sladka kot češnja, dobra kot vino) Zsuzsanne Kemenesi je avtoportret, v katerem je na eni fotografiji zbranih pet generacij v različnih realizacijah prisotnosti. Tamás Nagy svoje fotografije ustvarja zelo previdno, potrpežljivo in disciplinirano. Na podobah, obarvanih s čajem, predstavlja prostore, predmete in ljudi iz svoje soseske. Njegova opažanja vedno poudarjajo, določajo meje in hkrati odpirajo vrata v notranjo pozornost in meditacijo. Péter Puklus prikazuje ljudi iz svojega zasebnega življenja: fotografije domov njegovih modelov razkrivajo njihovo izvirnost, hkrati pa prikazujejo tudi predmete, ki so prisotni v njihovem vsakodnevnem življenju.

Present Continuous III – Skupno življenje

Tamás Hossala prek situacij, portretov, predmetov in notranjih prostorov predstavlja svoje delovno mesto – sirotišnico. Opazuje nepredvidljivost orodij in postopkov, povezanih s fotografijo ter ohranja celovitost in edinstvenost danega trenutka. Daniel Kovalovszky poskuša prikazati življenje starejših ljudi v domovih za ostarele. Pogoji sobivanja za različne generacije so se spremenili, model tradicionalne družine je razpadel in potisnil izkušene starejše osebe iz kroga vsakdanjika ter s tem še zaostril njihovo izolacijo. Mónika Merva s svojimi liričnimi portreti predstavlja prebivalce mesta otrok, ki opazovalca vedno ponesejo do samega srca svojih osebnosti. V svoji seriji, v kateri prikazuje življenja žensk, Lilla Szász nenehno spremlja ljudi, katerih prihodnost je dokončno določena z njihovim socialnim statusom. Izbira subjekta že sama po sebi predstavlja provokacijo v odnosu do brezbrižnosti družbe in njenega pomanjkanja poguma za odpravo te težave.

Present Continuous IV – Vidne zgodbe

V svoji seriji Tébánya Szabolcs Barakonyi na izjemno občutljiv in previden način poroča o vsakodnevnem življenju generacije, ki se izgublja. Otroci, rojeni v letih spremembe režima zdaj odraščajo v mlade osebe. Tamás Dezső v svojih fotografijah z umetniškimi kompozicijami predstavlja Romunijo in njene prebivalce. Njegova tematika prikazuje ljudi, ki kažejo vdanost najosnovnejšim pravilom in živijo v neverjetni revščini. András Fekete nam prikazuje svojo »domovino«, njena velika mesta in na tisoče obrazov; ljudi, postavljene v pokrajino in zaprt svet, prikazan skozi ogledalo nenavadne skupnosti. Pokrajine, ki predstavljajo mesta in podeželje spremljajo portreti in fotografije prebivalcev doma za mladoletne prestopnike. Zoltán Molnár je portrete Romov v Transilvaniji ustvaril s stališča fotografa, ki prihaja iz zunanjega sveta; skupnost ga je sprejela, on pa je našel svojo vlogo v njej. Fotografije s svojo preprostostjo in minimalizmom prikazujejo pozitivne resnice upodobljenih oseb in njihovega sveta.

Gabriella Csizek

V sodelovanju z Hungarian House of Photography in Mai Manó House, Budapest.

from November 11 until December 5, 2010

Galerija sodobne umetnosti Celje


The young artists selected for the series – started in 2005 and continuously expanding since then – represent every type of photography: from autonomous photographers, documentary photographers working with photo-essays as well as photo-reporters. The diversity and uniqueness of their works reflect the questions of the present. The theory behind these exhibitions is to give a reflection to a given question from many points of views, as it was reflected in the series of the individual artists following their own styles. The continuously expanding exhibition material is providing comprehensive picture of the Hungarian contemporary trends.

The exhibition is organized into four thematic chapters: Anxious Looks, Silent Moments, Living Together and Visible Stories.

Present Continuous I – Anxious Looks

Gabriella Csoszó has been taking photographs of her four adopted brothers for many years. Her portraits show episodes from the universal story of growing up, grasped with a fine, sensual hand. The photographical journal of Judit Katalin Elek belongs to the category of the self-examining and self-revealing photography. Her personality is the magnet that draws presented landscapes, people, meetings and atmospheres into one pictorial story. Sarolta Szabó examines the place she lives in – this happens to be a housing project. In her pictures, she is looking for the answers to various basic questions in the form of investigation. With this she distances herself from private experiences and interprets the setting of her life from the viewpoint of a stranger. In her series, Szilvi Tóth shows specific and interesting people, who are however mostly unknown to us. Wherever she roams in the cities of Europe she always finds and depicts the same things as the life signs of her own generation.

Present Continuous II – Silent Moments

Enikő Hangay depicts picturesque scenes in our chaotic everyday lives. She uses hidden interrelationships of shapes and colours to show us the presence of nature in our lives everywhere and eternally. The origin of Zsuzsanna Kemenesi’s series Sweet like cherry, fine like wine is a self-portrait, which collects five generations within different realizations of presence in one picture. Tamás Nagy takes photos with greatest care, patience and discipline. He presents places, objects and people situated in his neighbourhood in photos coloured with tea. Through his observations he always highlights things, sets borders and at the same time opens gates to internal attention and meditation. Péter Puklus takes photos of people in  their  private lives: photos taken in homes of his models not only uncover their originality, but also show objects surrounding the models’ everyday lives.

Present Continuous III – Living Together

Tamás Hossala introduces his own workplace through situations, portraits, objects and interiors of the home for orphans he works at. He observes the contingency of the tools and processes of photographing and preserves the totality and uniqueness of that given moment. Daniel Kovalovszky attempts to tell how old people in their houses for the elderly live. The conditions of coexistence for different generations have changed, the traditional family model has disintegrated and shut the experienced old people out of the circle of everyday life and thus enhanced their isolation. Mónika Merva introduces the dwellers of the children’s town, through her lyrical portraits that always take the viewer to the heart of personalities, as she sees them. In her series, which presents female lives, Lilla Szász constantly reflects on people whose future is fundamentally determined by their social situation. Her choice of subject is already a provocation of the indifference of society, the lack of courage to face the problem.

Present Continuous IV – Visible Stories

In his Tébánya series Szabolcs Barakonyi records the everyday life of a generation about to be lost with a sensitive eye and real care. The children born in the years around the regime-change are becoming young adults now. Tamás Dezső’s photographs made in Romania present the country and its inhabitants in artistic compositions. His subject matter consists of people showing their obedience to the most basic human rules and living in unbelievable poverty. András Fekete shows us his “motherland”, its great cities and their thousand faces, people interacting with the landscape and a closed world seen in the mirror of an unusual community. Landscapes presenting cities and the country are complemented by portraits and snapshots of the inhabitants of a juvenile prison. Zoltán Molnár has taken his Transylvanian gypsy portraits from the position of the photographer coming from the outside world and becoming accepted, finding a place and a role in the community. With the force of their simplicity and minimalism these pictures state simple positive truths about these people and their universe.

Gabriella Csizek

In collaboration with Hungarian House of Photography in Mai Manó House, Budapest.