RazstaveExhibitions

Štafeta mladosti Relay Race of Youth

Olja Triaška Stafanović, Relay Race of Youth, 2014

Olja Triaška Stefanović, Relay Race of Youth, 2014

Olja Triaška Stefanović

Otvoritev: 8. 6. ob 21.00

Dom kulture, Kamnik

 

V projektu z naslovom Štafeta mladosti se fotografinja Olja Triaška Stefanović osredotoča na pot štafete, nekdanjega praznovanja mladosti in sožitja med različnimi narodi Jugoslavije. To je zgodba o neki državi in njenem koncu.

Fotografinja Olja Triaška Stefanović trenutno živi na Slovaškem. Rojena je bila v Jugoslaviji in je po njenem razpadu postala državljanka Srbije. Predvsem 20. stoletje je bilo posebno v tem, da so lahko ljudje, ne da bi prestopili prag svojega doma, v času svojega življenja izkusili več različnih državnih ureditev ali političnih sistemov, kot v svojih delih piše slovaški zgodovinar Ľubomír Lipták. Morda so ljudje zato v tem času postali pogumnejši, saj se nomadskemu načinu življenja niso upirali.
Ena osrednjih tematik sodobne fotografije je oziranje v zgodovino. Četudi ne izključno, to velja za avtorje, ki so se v življenju srečali z različnimi kulturami, miselnostmi in religijami. Prav ti avtorji so občutljivejši za zgodovinske trenutke, ki so vplivali tudi na njihova življenja. Olja Triaška Stefanović pri tem ni izjema. V projektu Štafeta mladosti, zgodba o neki veliki državi in njenem koncu (2014) se ukvarja z vsakoletno štafeto mladosti, ki jo je Jugoslavija uvedla leta 1945 v čast predsednika vlade in poznejšega predsednika republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita (1892–1980). Tedaj naj bi štafeta mladosti ponazarjala slogo vseh narodov, ki so sobivali v državi, hkrati pa je močno prispevala k izgradnji kulta osebnosti Tita samega. Čeprav so podobne tekaške prireditve poznale tudi druge socialistične dežele (tek za mir, tek prijateljstva, štafeta prijateljstva ipd.), se je jugoslovanska štafeta mladosti morda obdržala najdlje: vse do leta 1988.
V središču avtoričine pozornosti je mapiranje kiparskih in arhitekturnih spomenikov, vezanih na ta zgodovinski kontekst, obenem pa instalacijo razširi z izvirnimi artefakti (priponke, zemljevidi, publikacije). Muzejski vidik razstave na drugi strani uravnoteži fotografska instalacija, v kateri se kažejo značilnosti sedanjih tehnik beleženja tedanjega življenja in institucij. Države vzhodnega bloka je v zadnjih letih zajela nostalgija po socialističnem obdobju, ki je posledica skrajne nestabilnosti v današnjem času, ko se družbe niso spodobne ustrezno odzvati na številne globalne izzive, kot so ekonomski diktat multinacionalk, podnebne spremembe, hitra rast prebivalstva, starajoča se zahodna civilizacija in naraščajoča revščina.

(Bohunka Koklesová)

Razstava je odprta do 8. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-torek-petek: 10.00-12.00
Sreda-četrtek: 14.00-18.00

Naslov: Fužine 10, Kamnik

Opening: 8 June at 9pm

Cultural Centre, Kamnik

 

In her project Relay Race of Youth the photographer Olja Triaška Stefanović focuses on an annual relay race, a celebration of youth and coherence of all ethnic groups. It is a story of one large country and its end.

The photographer Olja Triaška Stefanovic currently lives in Slovakia, but she was born in Yugoslavia, and after the collapse of Yugoslavia she became a citizen of Serbia. The 20th century in particular was exceptional in the sense that people, without ever having to leave their backyards, could experience several different state structures or political systems during their lifetimes, as described in the texts of Slovak historian Ľubomír Lipták. Maybe that’s the reason people became more courageous during this time period? Perhaps that is the reason they did not resist the nomadic way of life.
One of the central preoccupations of contemporary photography is looking back to history. This applies especially, though not exclusively, to artists whose lives were influenced by different cultures, mentalities and religions. On the other hand, it is precisely these artists who best perceive the historical moments that have influenced their own lives. This is the case with Stefanović. In her project Relay Race of Youth, The Story of One Large Country and Its End (2014) she focuses on the annual relay race, initiated in the former Yugoslavia in 1945 in honour of the then prime minister and later, president of Yugoslavia, Josip Broz Tito (1892-1980). At the time, the relay race of youth was supposed to represent the coherence of all ethnic groups living in the country, but at the same time it contributed significantly to building the cult of personality of Tito himself. Although we know of similar running contests from other socialist countries (Peace Run, Friendship Run, Fellowship Relay, etc.), the Yugoslav youth relay nonetheless was perhaps the longest running contest, lasting until 1988.
The artist focuses on mapping sculptural and architectural monuments tied to this historical event, expanding her installation to include contemporary artefacts (badges, maps, publications etc.). The museum aspect of the exhibition is balanced by the photographic installation that displays the idiosyncratic characteristics of the–at that time–contemporary methods of recording life and its institutions. Lately, Eastern Bloc countries have been hit by a wave of nostalgia for the socialist era; a reaction to the extreme instability of present day societies unable to respond adequately to countless global challenges such as the economic dictates of multinational corporations, climate change, rapid population growth, ageing western civilisation, and deepening poverty.

(Bohunka Koklesová)

the exhibition is open until 8 July 2016.

Gallery hours:
Monday-Tuesday-Friday: 10.00-12.00
Wednesday-Thursday: 14.00-18.00

Address: Fužine 10, Kamnik