<lang_si>ŠYMON KLIMAN: Moda v akciji
8. junij – 11. julij 2012
<lang_en>ŠYMON KLIMAN: Fashion in Action
8 June – 11 July 2012

ŠYMON KLIMAN: Moda v akciji 8. junij – 11. julij 2012 ŠYMON KLIMAN: Fashion in Action 8 June – 11 July 2012

ŠYMON KLIMAN: Fashion in Action ŠYMON KLIMAN: Moda v akciji

ŠYMON KLIMAN: Moda v akciji
8. junij – 11. julij 2012
ŠYMON KLIMAN: Fashion in Action
8 June – 11 July 2012

Šymon Kliman, iz serije Moda v akciji, 2011

8. junij – 11. julij 2012

Otvoritev: petek, 8. junija ob 20. uri

Galerija Dimenzija napredka Solkan

Fotografska serija Šymona Klimana Moda v akciji predstavlja prekrivanje med resničnostjo in fikcijo in povezuje tako načela modne kot dokumentarne fotografije. Resnični svet z resničnimi ljudmi, resničnimi ulicami in kraji, v njem pa neresnični liki modelov. Delo je tesno povezano z njegovo serijo Ženske v gospodinjstvu, ki je našla navdih v običajnih ženskah, ki opravljajo vsakdanja dela na svojih domovih.

Varljive iluzije, ki jih vsebujejo slike v revijah in kažejo retuširane modele, lahko povzročijo boleče izkušnje pri ženskah, nezadovoljnih s svojo podobo, ki se nikakor ne more meriti z visokimi standardi. Zato se je Kliman odločil ustvariti nov cikel, v katerem je modele postavil v vsakdanje okolje. Ujel je podobe krajev, na katerih modelov v nobenem primeru ne pričakujemo.

Šymon Kliman je mlad fotograf, ki eksperimentira z različnimi vrstami fotografije, od dokumentarne, modne, pa do ulične. Njegov prvi projekt o romski skupnosti je nosil naslov Čudoviti ljudje. Serija je nastala v letih 2008–11,ko je obiskal romske skupnosti v bližini slovaškega mesta Kežmarok in portretiral ljudi, ki so tam živeli. Med nastajanjem cikla je vzpostavil tesne vezi z marginaliziranimi skupnostmi, ki so ga v zameno sprejele v svoje okolje. Tako je lahko v objektiv ujel resnične podobe članov skupnosti in razkril njihovo hrepenenje po sreči in boljšem življenju.

Po zaključku serije Čudoviti ljudje se je odločil, da bo nadaljeval z upodabljanjem običajnih in marginaliziranih ljudi. Lotil se je projekta Partizani, ki ga je navdihnil njegov »francoski idol«, znan kot JR. Čeprav je v Klimanovih delih opaziti močan vpliv JR-jevih formalnih elementov, je serija postavljena v izrazito lokalno okolje. Poskuša namreč oživiti spomine na slovaške junake iz druge svetovne vojne. Potovanje in poslušanje zgodb ostarelih žensk in moških, ki so doživeli vojno in jo preživeli, se je še enkrat pokazalo kot velik izziv. Za vsakim portretom stoji (resnična) zgodba, ki upodablja posamezne delčke njihovih izpovedi. Potreti so v ogromnih velikostih razstavljeni na zidovih mostov, stavb in postaj v Bratislavi.

(Michaela Bosáková)

www.facebook.com/galerijadimenzijanapredka

www.symonphoto.com

Šymon Kliman, from the Fashion in Action series, 2011

8 June – 11 July 2012

Opening: Friday, 8 June at 8 pm

Galerija Dimenzija napredka Solkan

Šymon Kliman’s Fashion in Action series represents the overlap between reality and fiction and links the principles of both fashion and documentary photography. The real world with real people, real streets and places but with unreal characters of fashion models within these spaces. This work is closely connected to his Women in the Household series, inspired by ordinary women working in their homes.

The false illusions contained within magazine images showing retouched models can create hurtful experiences and make women unhappy with their own image. Therefore, Kliman decided to create a new cycle, using models that he placed within the everyday environment. He captures places where such models are totally unexpected.

Šymon Kliman is a young photographer, experimenting with different types of photography from documentary, through fashion, to street photography. His first project was called Beautiful People, and is about a gypsy community. This series was created between 2008–11, when Kliman visited gypsy communities around Kežmarok and made portraits of the people living there.  While working on this, he became interested and closely connected to the marginalized communities and they in return accepted him into their specific environment. In this way, he was able to capture these people and to reveal their desire for happiness and life in better conditions.

Following Beautiful People, Kliman decided to continue portraying ordinary and marginalised people and started a project called The Partisans. When working on this series, the photographer took inspiration from ‘his French idol’ known as JR. Even though he was strongly influenced by JR´s formal features, the thematic framework is particularly local. He is trying to revive memories of Slovakia’s heroes of WW2. Once again, travelling and listening to these old men and women who experienced the war and managed to survive, proved to be a great challenge. Behind every portrait there is a (real) story, depicting certain fragments of their confessions. These portraits are exhibited in enormous sizes on the walls of bridges, buildings and stations in Bratislava.

(Michaela Bosáková)

www.facebook.com/galerijadimenzijanapredka

www.symonphoto.com