Robert Jankuloski, Movement, 2009

21. oktober – 14. november 2010

Mala galerija / Cankarjev dom Ljubljana


Kustosi: Max Aufischer, Aleksander Bassin, Zuzana Lapitkova, Svetlana Mladenov, Zoran Petrovski, Sabina Salamon, Dejan Sluga

Umetniki: Ivan Blažev, Tomaš Blonski, Ranko Dokmanović, Jan Durina, Vlado Elias, Mario Furcak, G.R.A.M., Christoph Grill, Živko Gvozdanić, Robert Jankuloski, Jelena Jeruša, Daniel Kariko, Damjan Kocjančič, Stevan Kojić, Damir Krizmanić – Kriza, SofijaSilvia, Jože Suhadolnik, Goran Škofić, Antonio Živkovič

Partnerji: Kulturvermittlung Steiermark – CCN Graz, Museum of Modern and Contemporary Arts Rijeka, Museum of Contemporary Arts Skopje, Central European House of Photography Bratislava, Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad, Photon Association Ljubljana

V zadnjih desetletjih so bili v številnih evropskih državah ustanovljeni centri umetniške fotografije, med katerimi so se nekateri začeli razvijati na področju amaterske fotografije, drugi pa na področju likovne umetnosti. Njihova prizadevanja so pomembno prispevala k temu, da se je fotografija začela obravnavati in ceniti kot umetniški izraz. Vendar pa države vzhodne in jugovzhodne Evrope v primerjavi z državami, ki so fotografijo kot umetniški izraz sprejele kmalu po 2. svetovni vojni, zaostajajo v razvoju na tem področju. Razvoj institucionalne sfere v regiji vzhodne in jugovzhodne Evrope je bil razmeroma počasen, z redkimi specializiranimi javnimi institucijami na področju fotografije (Hiše fotografije v Bratislavi in Budimpešti so prej izjeme kot pravilo). Kljub temu pa sta v tem delu Evrope prisotni močna tradicija in zelo živahna mreža amaterskih in fotografskih klubov, ki so se razvili v sedanjo sodobno fotografsko sceno.

Namen projekta Tension Field je zagotoviti informacije o razmerah in stanju umetniške fotografije v regiji, ki so jo močno zaznamovala dogajanja v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Večina fotografskih umetnikov v tej regiji namreč izvira iz klubske scene v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja. Njihovi začetki so del fotografskih tradicij in občutljivosti, ki se je razvila kot posledica socialno-političnih okoliščin obdobja tranzicije. Hkrati pa ti umetniki ostajajo odprti do trenutnih trendov na področju fotografije in širše umetniške scene ter jih tudi pozorno spremljajo. Izražajo tako tradicionalne in tudi bolj konceptualne pristope, kar pomeni, da zlasti fotografi mlajše generacije sami sebe obravnavajo kot „umetnike, ki uporabljajo fotografski izraz“. Projekt Tension Field se osredotoča na nekatere od teh vidikov: lokalne in regionalne fotografske tradicije ter načine njihove rabe; pogoje za delo, na katere vpliva politika na področju kulture; ključne vidike kulture in pomembne razvojne smernice ali vplive mednarodnega razvoja; medregionalne trende in medsebojne vplive.

Projekt Tension Field močno poudarja celovite dialektične postopke raziskovanja, s katerimi predstavlja identifikacijo sodobnih fotografskih razvojev in trendov. Gostujoči kustosi iz partnerskih mest so nominirali 3 do 4 fotografske umetnike, pri čemer vsak od nominirancev zastopa svojo lokalno fotografsko sceno. Poleg zgoraj omenjenih vidikov je nominacija osredotočena na umetniško kakovost in izraznost. Na podlagi teh predlogov glavni kustos oblikuje razstavo, pri čemer upošteva vse ustrezne usmeritve in ključne teme, poleg tega pa poskrbi za upoštevanje ter prikaz vidikov mednarodnega povezovanja. Lokalni in medregionalni vidiki se združijo z namenom, da se omogoči vpogled v sodobno umetniško fotografijo vzhodne in jugovzhodne Evrope.

S povezovanjem lokalnih virov znanja je splošni namen projekta preučitev tranzicijskega obdobja na področju umetniške fotografije in določenih lokalnih razmer, ki služijo kot modeli za širše obravnavanje te teme. Projekt Tension Field združuje kustose iz šestih držav (Avstrija, Hrvaška, Makedonija, Srbija, Slovaška in Slovenija) v partnerstvo, ki pomeni prvi korak v nadaljnjem kartiranju in mreženju v tej regiji.

Max Aufischer, Dejan Sluga

Robert Jankuloski, Movement, 2009

from October 21 until November 14, 2010

Mala galerija / Cankarjev dom Ljubljana


Curators: Max Aufischer, Aleksander Bassin, Zuzana Lapitkova, Svetlana Mladenov, Zoran Petrovski, Sabina Salamon, Dejan Sluga

Artists: Ivan Blažev, Tomaš Blonski, Ranko Dokmanović, Jan Durina, Vlado Elias, Mario Furcak, G.R.A.M., Christoph Grill, Živko Gvozdanić, Robert Jankuloski, Jelena Jeruša, Daniel Kariko, Damjan Kocjančič, Stevan Kojić, Damir Krizmanić – Kriza, SofijaSilvia, Jože Suhadolnik, Goran Škofić, Antonio Živkovič

Partners: Kulturvermittlung Steiermark – CCN Graz, Museum of Modern and Contemporary Arts Rijeka, Museum of Contemporary Arts Skopje, Central European House of Photography Bratislava, Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad, Photon Association Ljubljana

In the last decades, centres for art photography have been established in many European countries. Some started out in the field of amateur photography and others developed in the context of fine art. Their efforts resulted in the fact that photography is finally being considered and respected as artistic expression. However, in the East / South East Europe the situation is still underdeveloped in comparison to countries which embraced photography as an art form soon after the WWII. The institutional sphere in the SEE region has witnessed relatively slow progress in this area with very rare specialized public institutions for photography (Houses of Photography in Bratislava and Budapest are more exemptions from the rule). However, this part of Europe has had a strong tradition and a very vivid network of amateur and photo-club scenes, which have evolved into the present contemporary photography situation.

The aim of the Tension Field project is to provide information about the current condition and status of the photo art scenes in the region after the developments in the 1980’s and 90’s, which have led to the present state. The majority of the photo artist here emerged from club scenes in early 1980’s. Their roots spring from local photographic traditions and the shaping sensibility for local socio-political circumstances during the transitional period; however, at the same time, they remain open (and informed) to actual trends in photography and to the broader art scene. They reflect both the traditional and the more conceptual approaches, which means that especially the younger photographers have recently started to perceive themselves as „artists using photography“. Tension Field focuses on some of these particular aspects, such as the local and regional photo traditions and their implementations, working conditions affected by the cultural politics, cultural key aspects and prominent development tendencies or influences caused by international developments, trans-regional trends and mutual effects.

The Tension Field project strongly accentuates the comprehensible dialectic process of research, which presents the identification of contemporary photography developments and trends. Guest curators from partner cities have nominated 3-4 photo artists, each representing their respective local photo art scene. Besides the aspects mentioned above, this nomination focuses on artistic quality and expressiveness. Based on these proposals, the main curator has developed the exhibition by considering all relevant tendencies and key themes. Furthermore, aspects of international cross-linkage and trans-border cooperation have been observed and illustrated. Local and supra-regional aspects have been combined to provide an insight into contemporary photo art of the South/Eastern/Central-European region.

By connecting local sources of knowledge, the project’s overall goal is the examination of the transitional period in the field of art photography and the focus on particular local situations, which serve as models for a broader consideration of the subject. Tension Field project has joined curators from six different countries (Austria, Croatia, Macedonia, Serbia, Slovakia and Slovenia) into a partnership, functioning as an initial step towards continuous “mapping” and networking throughout this region.

Max Aufischer, Dejan Sluga