Tomaž Lunder – Gladina spomina

10.11. – 21.11. 2008; Prvo preddverje, Cankarjev dom Ljubljana

The Slovene photographer Tomaž Lunder (b. 1955) is an author whose opera shows a great variety in genre. He’s dedicated to portraiture, sometimes quite experimental, especially when portraying friends and acquaintances, while photos of strangers in their natural surroundings reveal something between the grotesque and compassionate. At times it seems as if anthropological passion intervenes with his work and sometimes he treats himself with excursions to the cultural landscape or cookery still-lives. For his latest series, Lunder has chosen a photographically unexploited format, a distinctly narrowed vertical field. He focused on the landscape – the human figure temporarily completely disappeared from his cadre. The photos thus gained more suggestive potential since vertical visual field is recognised in Eastern art as a specific characteristic of landscape painting. Lunder’s photographs are executed without digital manipulations, however – because of the diversity of interplays and reflections on the surfaces of puddles – they visually leave an impression of layered artistic (un-real!) space, while the vertical cut-out adds to an impression of layer fusion. The layers could also be, in the archaeological sense of memory, time layers. With his series The surface of Memory Lunder introduces dimensions well known in painting – detection of relationship between the form and the background as well as time relations.
Nadja Zgonik
Slovenski fotograf Tomaž Lunder (roj. 1955) je avtor, v čigar opusu opazimo veliko žanrsko raznovrstnost. Posveča se portretiranju, včasih izrazito eksperimentalno, predvsem ko upodablja prijatelje in znance, medtem ko je pri prikazovanju neznancev v njihovem naravnem okolju na meji med grotesknostjo in sočutnostjo. Kdaj se zazdi, da se v njegovo delo vplete antropološka strast, občasno si privošči še ekskurze v kulturno krajino ali pa kuharska tihožitja. Za svoj zadnji cikel si je izbral fotografsko še precej neizrabljen format, izrazito zožano vertikalno polje. Osredotočil se je na krajino – človeški lik je začasno povsem izginil -, s čimer je izbor pokončnega vizualnega polja še toliko sugestivnejši, saj velja za označevalca krajinskega slikarstva v Vzhodni umetnosti. Lundrove fotografije nastajajo brez digitalnih manipulacij, vendar zaradi raznovrstnosti vpisa v odsevih in prosevanjih na vodnih gladinah mlak, lok ali luž, pridobijo za fotografijo nekonvencionalno dimenzijo prikaza plastenega likovnega (ne realnega!) prostora, vertikalni izsek pa vnaša v krajino občutek spajanja različnih plasti, ki so, v smislu arheologije spomina, lahko tudi časovne plasti. Tomaž Lunder nam z Gladino spomina v fotografiji odkriva dimenzije, ki smo jih doslej poznali le v slikarstvu – raziskovanje razmerja med likom in ozadjem ter časovne odnose.
Nadja Zgonik