RazstaveExhibitions

<lang_si> razstava študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani in Fakultete multimedijskih komunikacij, Univerze Tomaža Bate iz Zlina <lang_en> student exhibition of Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana and Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin

razstava študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani in Fakultete multimedijskih komunikacij, Univerze Tomaža Bate iz Zlina student exhibition of Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana and Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin

Izročilo Tradition

razstava študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani in Fakultete multimedijskih komunikacij, Univerze Tomaža Bate iz Zlina student exhibition of Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana and Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin

Lucia Sekerkova: Tradition

Lucia Sekerkova, Tradition, 2015

Otvoritev: 2. 6. ob 16.00

(bivša) Galerija ARS, Ljubljana

 

Razstava z naslovom Izročilo preizprašuje ohranjene drobce lokalne preteklosti – temo, ki je fotografskemu mediju (vezanemu na tukaj in zdaj) na prvi pogled manj domača. Hkrati sooča dve sorodni narodnostnosti skupini, slovensko in češko, ter s tem opreza za morebitnimi preseki (slovanskega) ljudskega izročila. Študentje fotografije Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Fakultete multimedijskih komunikacij Univerze Tomaža Bate iz Zlina na Češkem so ločeno obravnavali skupno temo, razstava pa predstavlja izbor najbolj raznovrstnih odzivov.

Danes se ljudsko izročilo skriva vsepovsod, tudi v najmanjših vsakodnevnih navadah, v razlogih za velika ali intimna slavja, v načinih sporazumevanja med posamezniki, v moralnih vrednotah in osebnih načelih pa tudi v hrani, v tem, kako gradimo svoje okolje, in seveda tudi v tem, kako vzgajamo svoje otroke. Vsi, ki se z dediščino vsakodnevno ukvarjajo, se zavedajo njenega neprecenljivega pomena, saj kot temelj kulturne identitete v sodobnem zanosu globalnega izenačevanja lahko osvetljuje dragocena izhodišča edinstvenosti.

Odstiranje preteklosti razjasni tudi nastajanje samih tradicij, ki lahko nosijo v sebi delčke mitološke prazgodovine ali pa zgolj včerajšnje potrebe po novih ubeseditvah določenih pojavov. Zavedanje relativnosti in s tem krhkosti teh procesov je pomembno tudi za iskanje primernih oblik prevodov v današnji trenutek, ki lahko botrujejo rojstvu novih tradicij. Vsak posameznik kot skupek mnogovrstnih izročil se v vsakem trenutku lahko odloča, koliko ozaveščene preteklosti bo nosil naprej in na kakšen način in kaj lahko pusti za sabo. Pri pričujočem projektu gre tudi za raziskovanje možnosti interpretacije obravnavane teme skozi fotografski medij, ki je po svoji naravi zasidran v stvarnem, po slovenski tradiciji pa predvsem v dokumentarnem. Spoj teh, na prvi pogled nesorodnih nagovorov – zabrisane slutnje preteklosti in konkretne sedanjosti – lahko morda ponudi inspiracijo za nove tradicije, ki jih lahko šele ustvarimo.

(Emina Djukić)

Razstava je odprta do 19. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Vsak dan: 10.00-18.00

Naslov: Jurčičev trg 2, Ljubljana

Opening: 2 June at 4pm

(former) ARS Gallery, Ljubljana

 

Tradition is an exhibition examining the local region’s preserved fragments of the past; a topic the medium of photography (dealing with the here and now) seems much less familiar. By juxtaposing two nations, Slovenian and Czech, the exhibition seeks out possible intersections of (Slavic) folk traditions. Photography students from the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, and the Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin explored the same topic, in two separate processes. The exhibition showcases a selection of the most varied readings.

Today, folk tradition can be found anywhere: in the slightest daily habits, in the cause for big or intimate celebrations, in manners of interpersonal communication, in moral values and personal principles, in food, in how we construct our worlds and in how we raise our children. Anybody who deals with folk tradition daily is aware of how invaluable it is–with its ability to shed light on precious sources of uniqueness–as a basis of cultural identity in the contemporary frenzy for global levelling.

Moreover, the unveiling of the past illuminates the creation of traditions as something that can carry traces of everything from prehistoric mythology to just yesterday’s needs for new ways of verbalising phenomena. An awareness of the relativity and fragility of these processes is important also in the process of seeking adequate forms of translation of these phenomena into the present day, out of which new traditions can then emerge. As a composite of manifold traditions, each individual has the power to decide, at any given moment, how much of the consciously perceived past they wish to carry with them, in what form, and how much to leave behind. This project also explores ways of interpreting the chosen topic by means of photography, the medium that is, by its very nature, rooted in the ‘factual’, and in the Slovenian tradition also in the ‘documentary’. The merger of these seemingly unrelated treatments–faint inklings of the past against the tangible present–could perhaps provide inspiration for new traditions still to come.

(Emina Djukić)

The exhibition is open until 19 June 2016.

Gallery hours:
Every day: 10.00-18.00

Address: Jurčičev trg 2, Ljubljana