RazstaveExhibitions

Sporno Controversial

Polona Ipavec, Pozornost / Attention, 2013

Polona Ipavec, Pozornost / Attention, 2013

Razstava študentov Fotografije Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Otvoritev: 6. junij ob 22:15. uri

6. 6.-30. 6. 2014

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

KJE: Dolenjska cesta 83, Ljubljana

Spornost ali polemičnost fotografije je nekaj kar spremlja fotografski medij od samega začetka. Njena lahkomiselna uporaba ali celo zloraba poraja dvome o njeni resničnosti, njena množičnost pa avtorsko brezbrižnost in stilsko nerazpoznavnost.

V pedagoškem procesu se sprašujemo o smislu podobe njeni primernosti, estetskih vidikih in nenazadnje sporočilnosti. Kako narediti vsebino vidno vsem je izziv slehernemu ustvarjalcu. Fotografija je navidezno enostavna, lahkotna in spontana, zato pogosto pozabimo, da je fotografski aparat ne samo orodje, ampak predvsem orožje, ki lahko globoko zareže tako v prostorčas kot tudi v človeško dušo. Prepogosto odložimo podobo (zaradi njene spornosti) v zaprašene arhive, od koder le redko uzre luč sveta, da bi opominjala na polje nevidnega in dvomila v njeno preteklost, vseprisotnost, obstojnost, vulgarnost in lepoto.

V iskanju del, ki dosegajo skrajne meje fotografskega zapisa, bomo skozi vsebino ali tehniko, avtorski ali kolektivni pristop skušali odgovoriti na vsakdanja vprašanja človeškega življenja. Fotografija je stik z realnostjo, ki nas uči, da so napake sestavni del življenja, ki pogosto bolijo, a velikokrat tudi nasmejijo, vedno pa popeljejo človeka po poti raziskovanja smisla življenja. V času, ko je edini stik z realno identiteto t.i. “selfie”, se vprašajmo, ali je usmerjeno izobraževanje nujnost ali nesmisel.

doc. Peter Koštrun

www.aluo.uni-lj.si

Exhibition by Photography Students at the Academy of Fine Arts & Design, University of Ljubljana

Opening: 6 June at 10.15 pm

6-30 June 2014

Academy of Fine Arts & Design, Ljubljana

WHERE: Dolenjska cesta 83, Ljubljana

Controversy has accompanied the photographic medium from the very beginning. Its reckless use, or even misuse, raises doubts over authenticity and with its easy multiplicity of creation, an artist’s nonchalance and stylistic indetermination is questioned.

In the teaching process we examine an image; assessing its adequacy from an aesthetic perspective and – last but not least – its ability to communicate. How to make the subject visible to everyone is a challenge to any artist. Photography seems to be simple, easy and spontaneous and hence we tend to forget that a camera is not just a tool, but is a particular type of weapon that can cut into both space and time as well as into the human soul. Too often an image – due to its controversy – is discarded, placed in dusty archives from where it sees the light of day only very rarely, reminding us of the invisible, doubting its past, omnipresence, persistence, vulgarity and beauty.

In the search for work that reaches the extreme limits of the photographic record, we shall through the choice of subject or technique and the individual or collective artistic approach, seek to answer the everyday questions about human life. A photograph is contact with reality, teaching us that mistakes are a part of life; they often hurt, often make us laugh but always take you along the road of discovery of the sense of life. In a time when the only real contact with identity is a “selfie”, we should ask ourselves whether directed education is now a necessity or just nonsense.

doc. Peter Koštrun

www.aluo.uni-lj.si