Spremljevalni programAdditional Program

 

Trine Sondergaard: Monochrome Portrait

[lang_si]

FESTIVALSKA INFO TOČKA

od 20. oktobra do 30. oktobra 2010

vsak dan med 12. in 18. uro

Čitalnica umetnostne in fotografske periodike v oglednih izvodih predstavlja obsežen nabor strokovnih revij in publikacij iz mednarodnega prostora.

Prodajna predstavitev fotografskih založb Foto Torst in Monkey House iz Prage, ki ponujata različno strokovno literaturo (nove in rabljene knjige).

Mala galerija / Cankarjev dom Ljubljana – www.cd-cc.si

Kompozicija v fotografiji
5. in 6. november 2010

Mentorica: Veselka Šorli Puc

Petek, 5. 11. od 17:00 do 20:00

Sobota, 6. 11. od 9:00 – 12:00

Delavnica Kompozicija v fotografiji je zasnovana kot preplet teorije in prakse; uvodnemu predavanju sledi praktično delo in poglobljena analiza nastalih posnetkov.

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

OPOMBA: Delavnica je plačljiva. Podrobne informacije o vsebini in ceni delavnice bodo objavljene na spletni strani www.vist.si. Ves material, potreben za izvedbo delavnice priskrbi VIST.

Stare razvijalne tehnike

5. in 6. november 2010

Mentor: Marko Trebušak

Petek, 5. 11. od 17:00 do 21:00

Sobota, 6. 11. od 9:00 – 13:00

Udeleženci delavnice se v praksi seznanijo s postopkom izdelave fotografij po postopku paladiotipije.

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

OPOMBA: Delavnica je plačljiva. Podrobne informacije o vsebini in ceni delavnice bodo objavljene na spletni strani www.vist.si. Ves material, potreben za izvedbo delavnice priskrbi VIST.

Delavnica dokumentarne fotografije: Tekstura realnosti

Mentor: Simon Chang

22. november – 27. november 2010

Natančen urnik delavnice:

Ponedeljek: od 17:00 do 21:30

Torek: 13:00 – 21:30

Sreda: 13:00 – 24:00

Četrtek: 13:00 – 21:30

Petek: 13:00 – 24:00

Sobota: 10:00 – 16:30

Delavnica dokumentarne fotografije se poglablja v Izražanje zgodbe skozi fotografski medij s poudarkom na medosebnih odnosih med ljudmi.

www.simon.chinito.com

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

PREDAVANJA:

Predavanje z naslovom Legendary Lee Miller

Predavatelj: Anthony Penrose

23. november 2010 ob 18. uri

Predavanje Anthonyja Penrosa ob retrospektivni razstavi Legendarna Lee Miller, ki predstavlja kronološki prerez njenega opusa iz vseh obdobij njenega ustvarjanja.

Galerija Jakopič / Muzej in galerije mesta Ljubljane – www.mgml.si

Novinarski žanri in prispevki

2. november 2010 ob 17. uri

Predavatelj: Lenart Kučić

Predavanje v okviru izobraževalnega cikla Šole kritike fotografije v organizaciji revije Fotografija – www.revijafotografija.si

Galerija Photon – Center za sodobno fotografijo Ljubljana – www.photon.si

Fotografija in sodobni umetniški tokovi

16. november 2010 ob 17. uri

Predavatelj: Polona Tratnik

Predavanje v okviru izobraževalnega cikla Šole kritike fotografije v organizaciji revije Fotografija – www.revijafotografija.si

Galerija Photon – Center za sodobno fotografijo Ljubljana – www.photon.si

Avtorska pravica na fotografskih avtorskih delih

Predavatelj: Jaka Repanšek

10. november 2010 ob 20 uri.

Na predavanju bodo predstavljene osnove avtorskega prava, s posebnim poudarkom na vidikih, ki se nanašajo na fotografsko dejavnost, avtorje – fotografe in fotografska avtorska dela.

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

OKROGLE MIZE:

Okrogla miza o fotografiji Gojmira Antona Kosa; ob razstavi Gojmir Anton Kos. Slikar v dialogu s fotografijo.

9. november 2010 ob 18. uri

Sogovorniki: Sergej Kapus, Milan Pajk, Vlado Stjepić.

Moderna galerija Ljubljana – www.mg-lj.si

PREDSTAVITVE:

Predstavitev knjige Milana Pajka – Prostori samote; ob razstavi Milana Pajka – Prostori samote.

12. oktober 2010 ob 11. uri

Moderna galerija Ljubljana – www.mg-lj.si

Javni pogovor s kustosinjama razstave Nova srbska fotografija Vesno Micović in Katarino Radović.

5. november 2010

Galerija Simulaker Novo mesto – www.simulaker.si

Javni pogovor z avtorjem razstave Body.Language 1971 – 2010, Brankom Lenartom; pogovor bo vodila kustosinja razstave Marjeta Ciglenečki.

5. november 2010

KUD Dom KULTure Ptuj – www.muzikafe.si

Trine Sondergaard: Monochrome Portrait

[lang_en]

FESTIVAL INFO POINT

from October 20 until October 30, 2010

every day from 12 am until 6 pm

Art & Photography Reading Room offers number of important international periodicals, magazines and publications.

Sales presentation of Foto Torst and Monkey House publishing houses from Prague offering various in photography specialized literature of new and second hand books.

Mala galerija / Cankarjev dom Ljubljana – www.cd-cc.si

Composition in Photography

November 5 and 6, 2010

Mentor: Veselka Šorli Puc

Exact schedule will be published soon!

Workshop Composition in Photography is conceived as intersection of theory and practice; after the initial lecture practical work and extensive analysis of produced projects will follow.

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

Old Developing Techniques

Mentor: Marko Trebušak

November 5 and 6, 2010

Participants of workshop will be introduced to the process of photographs developing after the palladiotype process.

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

Documentary Photography Workshop: The Texture of the Reality

Mentor: Simon Chang

from November 22 until November 27, 2010

Documentary photography workshop is immersing to photographic expression of the story with the emphasis on people’s mutual relations.

www.simon.chinito.com

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

LECTURES:

Anthony Penrose’s lecture Legendary Lee Miller

Lecturer: Anthony Penrose

November 23, 2010 at 6 pm

Anthony Penrose’s lecture on Legendary Lee Miller, the retrospective exhibition of Lee’s original photographs as the chronological overview of her artistic development.

Galerija Jakopič / Muzej in galerije mesta Ljubljane – www.mgml.si

Journalist and genre contributions

November 2, 2010 at 5 pm

Lecturer: Lenart Kučić

Lecture in the frames of educational project School for criticism in photography, organized by Fotografija – Magazine on Photography – www.revijafotografija.si

Photon Gallery – Centre for Contemporary Photography Ljubljana – www.photon.si

Photography and contemporary art currents

November 16, 2010 at 5 pm

Lecturer: Polona Tratnik

Lecture in the frames of educational project School for criticism in photography, organized by Fotografija – Magazine on Photography – www.revijafotografija.si

Photon Gallery – Centre for Contemporary Photography Ljubljana – www.photon.si

Copyrights in Photography

Lecturer: Jaka Repanšek

November 10, 2010, at 8 pm.

Lecture Copyrights in Photography will present the basics of the copyright law with the emphasis on the aspects of photographic activity, especially authors – photographers and photographic works.

VIST – Visoka šola za storitve / Oddelek za fotografijo – www.vist.si

ROUND TABLES:

Round table on photographic oeuvre of Gojmir Anton Kos; side program of the exhibition Gojmir Anton Kos. A Painter in Dialogue with Photography.

November 9, 2010, at 6 pm

Participants: Sergej Kapus, Milan Pajk, Vlado Stjepić.

Moderna galerija Ljubljana – www.mg-lj.si

PRESENTATIONS & ARTIST TALKS:

Book presentation of Milan Pajk’s monography Espaces de solitude; side program of Milan Pajk’s exhibition Espaces de solitude.

October 12, 2010 at 11. am

Moderna galerija Ljubljana – www.mg-lj.si

Public discussion with Vesna Micović and Katarina Radović, curators of the exhibition New Serbian Photography.

November 5, 2010

Galerija Simulaker – www.simulaker.si

Artist Talk of Branko Lenart on the exhibition Body.Language 1971 – 2010; public talk will be moderated by curator of the exhibition Marjeta Ciglenečki.

November 5, 2010

KUD Dom KULTure Ptuj – www.muzikafe.si