RazstaveExhibitions

<lang_si> Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković <lang_en> Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković

Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković

Memory Lab: Photography Challenges History Memory Lab: Photography Challenges History

Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković

Marko Lipuš, Real Play Figures, 2014

Marko Lipuš, Real Play Figures, 2014

Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković

Otvoritev: 7. 6. ob 20.00

Galerija Kult3000, Ljubljana

 

Memory Lab je skupni projekt mreže Evropskega meseca fotografije, posvečen izpraševanju spomina in refleksiji zgodovine skozi umetnost. Projekt, ki prinaša serijo razstav in publikacijo, je v vsakem partnerskem mestu predstavljen drugače in samostojno. Na ljubljanski razstavi bodo prikazana dela petih avtorjev, ki se posvečajo odnosu do časovno bolj ali manj oddaljenih konfliktov, ki še vedno odmevajo v današnjem javnem diskurzu.

Predstavljeni avtorji se večinoma ukvarjajo s spominom na tragične dogodke in posledice večjih evropskih konfliktov, ki so zaznamovali 20. in 21. stoletje, od druge svetovne vojne, vojn v Jugoslaviji do nedavnih spopadov na Bližnjem vzhodu. Vsi naslavljajo vprašanje ohranjanja spomina in zapisovanja zgodovine, ki iz tega izvira. Obenem pa pogosto ne želijo uporabljati fotografije kot načina dokumentiranja sveta na znanstven ali racionalen način. Pri njih se ohranja želja po tem, da bi tvorili del neizrečenega in izrabili sugestivno moč umetnosti, gledalcu pa prepustili, da v podobo vnese svojo interpretacijo.

Dela Tatiane Lecomte so primer fotografije, ki nima več želje razkrivati, saj je preveč tistega, kar ostaja onkraj podobe. Njeno bistvo je namreč pogosto neopisljivo. Serija z naslovom Ribnik tako tematizira mučno soočanje s spominom na presečišču osebnih in političnih zgodovin. Film Nora Knapa z naslovom 20. april vzporedno postavlja fotografije dveh dogodkov, ki sta se zgodila na istem kraju, na isti dan ob isti uri, a s 70-letnim zamikom, leta 1941 in 2011. Preteklost in sedanjost sta osrednja tema tudi v seriji fotografij Duhovi preteklosti, v kateri Darije Petković daljše časovno obdobje raziskuje pojav spomina in pisanja zgodovine na novo. Avtor je dokumentiral tako imenovane majske proslave, na katere se letno zgrinjajo privrženci preteklih režimov in ideologij z območja nekdanje Jugoslavije. Marko Lipuš v seriji Figurice iz resnične igre razgalja absurdnost in krutost današnjih vojn. Gledalca sooči s portreti vojakov, izdelanimi s pomočjo modelov, realistično oblikovanih lutk, ter tako demistificira vlogo vojaka v postmoderni družbi kot razosebljenega pripadnika imperialne države. Attila Floszmann postavlja dogodke iz državljanske vojne v Libiji v alternativen vizualni kontekst, v katerem dogajanje arabske pomladi preraste v univerzalno znamenje, ki presega trenutno in aktualno. Floszmann z beleženjem sprememb, ki so jih oboroženi spopadi povzročili prizadetemu okolju, arhitekturi in krajini, razkriva pravo naravo vojne.

(Miha Colner)

Razstava je odprta do 30. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-petek: 10.00-14.00

Naslov: Metelkova 2b, Ljubljana

Opening: 7 June at 8pm

Kult3000 Gallery, Ljubljana

 

Memory Lab is a collective project of the European Month of Photography network focused on questioning memory and reflecting history through art. The project, which includes series of exhibitions and a publication, is displayed independently and differently in each member city. In Ljubljana the exhibition showcases works of five artists whose main focus is to explore the perception of recent and historical conflicts that still resonate in current public discourse.

The exhibiting artists are generally concerned with recalling the painful events and aftermaths of the major European conflicts that marked the 20th and 21st century, from World War II, wars in Yugoslavia to recent aggression in the Middle East. Each artist addresses issues of preserving memory as well as history writing deriving from it. Moreover, the artists often refuse to use photography as a means of documenting the world in a scientific or rational manner. Nevertheless, the desire to be a part of the unspoken and to play on the suggestive power of art remains, leaving it up to the viewer to bring their interpretation to the image.

Tatiana Lecomte’s photographs exemplify a type of photography that no longer seeks to reveal, since too many things are beyond the image and the essence is frequently indescribable. Her series, entitled The Pond, emphasises haunting engagement with memory to the point where personal and political histories intersect. Noro Knap‘s film, entitled 20 April overlaps photographs of two events that took place in the identical place, and on the same day and hour 70 years apart, in 1941 and 2011. The past and present are also central themes of the Ghosts of the Past series of photographs by Darije Petković who conducted an exploration into the phenomena of memory and of rewriting history. The artist documented the so-called May celebrations, to which followers of past regimes and ideologies from the territories of former Yugoslavia converged yearly. With the Real Play Figures series Marko Lipuš exposed the absurdity and cruelty of modern wars. The viewer is confronted with portraits of soldiers based upon toy figurines, thus demystifying the role of a soldier in a postmodern society as depersonalised members of an imperial state. Attila Floszmann on the other hand placed the events of the civil war in Libya into an alternative visual context whereby the events of the Arab Spring appear as universal signs, moving beyond the current and topical. He documented the changes caused by armed conflict in the affected architecture and landscape in order to show the real nature of the war.

(Miha Colner)

The exhibition is open until 30 June 2016.

Gallery hours:
Monday-Friday: 10.00-14.00

Address: Metelkova 2b, Ljubljana