RazstaveExhibitions

<lang_si> Dva ciklusa fotografij avtorice Mirjane Rukavina <lang_en> Two series of photographs by Mirjana Rukavina

Dva ciklusa fotografij avtorice Mirjane Rukavina Two series of photographs by Mirjana Rukavina

Tukaj & Tam – prostori odsotnosti Here & There – Places of Absence

Dva ciklusa fotografij avtorice Mirjane Rukavina Two series of photographs by Mirjana Rukavina

Mirjana Rukavina: Here & There – Places of Absence

Mirjana Rukavina, Here & There – Places of Absence, 2015

Mirjana Rukavina

Otvoritev: 16. 6. ob 20.00

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

 

Razstava Tukaj & Tam – prostori odsotnosti predstavlja dva ciklusa fotografij na Dunaju živeče in delujoče avtorice Mirjane Rukavina, ki v središče zanimanja postavlja odnos med dvema na prvi pogled povsem različnima arhitekturama.

Zapuščeno Hutterjevo tekstilno tovarno oziroma MTT v Mariboru je kot izpraznjen, estetiziran in hkrati travmatiziran prostor postavila v vizualni dialog s svojim navideznim antipodom, spektakularnim stolpom Donau City Tower na Dunaju, trenutno najvišjo zgradbo v Avstriji, ki kot dizajnerski kompleks ostaja prostor brez sledi in ga lahko beremo kot postindustrijsko tovarno doživetij. Fotografski seriji s svojimi premišljeno razgaljenimi situacijami prostorov izpostavljata osnovno načelo dela avtorice − ta se od svojih objektov poželenja popolnoma distancira in jih spreminja v serijo dokumentiranih pogledov.

Rukavina v ospredje postavlja trenutno stanje obeh prostorov. Leta 1926 ustanovljena tekstilna tovarna v Mariboru je bila leta 1945 nacionalizirana, po letu 1991 pa denacionalizirana in privatizirana. Zgodba tovarne, ki je po privatizaciji počasi, a vztrajno propadala, je le ena od mnogih in umetnica jo je zabeležila kot sled časa iz njenega lastnega okolja. Nekdanja tovarna MTT je sled nekega preteklega časa, a kot ruševina je nekakšna vojna žrtev in ne tehnološko odslužen objekt, ki ga je potrebno zabeležiti, ker bi sicer izginil v pozabo. Čeprav je estetiziran, kaže sledi travme. Ni ne lep ne spektakularen. V nekaterih pogledih, kadar v njih ni uporabnih predmetov, ampak le arhitektura in pohištvo, je privlačno le brezčasno oblikovanje.

In prav to je tista asociativna vez z drugo arhitekturo na razstavi − s stolpom Donau City Tower na Dunaju. Tudi pri njem gre za industrijski objekt, čeprav ni tovarna, ki bi proizvajala uporabne izdelke. Je prostor, namenjen kratkotrajnim najemom, in četudi ni prazen, deluje neosebno in izčiščeno. V njem ljudje za sabo ne puščajo sledi, njegova modularna arhitektura pa omogoča hitro menjavo kulis in razgradnje. Gre za tipičen prostor proizvodnje in spektakla sodobne potrošniške družbe, ki je že pozabila na tovarne in materialno proizvodnjo. Hutterjeva tovarna je resnično telo z bolečino in sladkostjo, je podoba iz zavesti, prisotnost, čeprav v izginevanju, medtem ko je dunajski stolp prikazen, ki je ne moremo zgrabiti in jo le s težavo vidimo skozi kulise spektakla.

(Simona Vidmar & Vasja Nagy)

Razstava je na ogled do 31. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Torek-nedelja: 10.00-18.00

Naslov: Pot na Fužine 2, Ljubljana

Opening: 16 June at 8pm

Museum of Architecture and Design, Ljubljana

 

The Here & There – Places of Absence exhibition showcases two series of photographs by Mirjana Rukavina, an artist who lives and works in Vienna, whose focus of interest is to confront two seemingly completely different, at least at first glance, architectural structures.

She places Hutter’s abandoned textile factory in Maribor (formerly known as the MTT)–an emptied, aestheticised and at the same time traumatised place–in direct visual dialogue with its alleged antipode, the spectacular Donau City Tower in Vienna, currently the tallest building in Austria yet, a pristine designer complex that is apparently perceived as a post-industrial adventure factory. Through their wisely unmasked spatial situations, the two photographic series identify the artist’s basic working principle, maintaining absolute distance from her objects of desire by transforming them into a series of documented views.

Rukavina’s exhibition focuses on the current state of both spaces. The former textile factory site in Maribor was founded in 1926, nationalised in 1945, and denationalised and privatised in 1991. The story of the factory which, following its privatisation has gradually but persistently deteriorated, is just one of many similar stories in Maribor the artist documented in her neighbourhood. The former Maribor Textile Factory too has succumbed to the ravages of time however, as a ruin, had it not become a kind of a war victim, instead of a technologically out-dated edifice that needs documenting, it would have sunk into oblivion. Although aestheticised, it shows traces of trauma. It is neither beautiful nor spectacular. In some photographs, where there are no utility objects but simply architecture and furniture, the timeless design is appealing and by association tied to the other architectural structure in the exhibition − the Donau City Tower in Vienna.

It too, has an industrial edifice, although it does not serve the function of a factory, one that would produce implements for instance. It is a space dedicated to short-term rentals, and even though it is not empty, it appears impersonal and refined. The people that dwell in it leave no traces behind, and the DC Tower’s modular architecture facilitates a quick change of settings and it is easy to dismantle. It is a typical space designed for the production of amazement in modern consumer society that has long since forgotten about factories and material production. Hutter’s factory represents a real body of pain and pleasure; it is a conscious image, a presence, though fading. The DC Tower is an apparition not to be grasped and only scarcely perceived through the scenery of spectacle.

(Simona Vidmar & Vasja Nagy)

The exhibition is open until 31 July 2016.

Gallery hours:
Tuesday-Sunday: 10.00-18.00

Address: Pot na Fužine 2, Ljubljana