Viljem Cigoj – Pripovedovanja

07.11. – 10.12. 2008; Fotogalerija Stolp Maribor

Izbor fotografij iz ustvarjalnega opusa Viljema Cigoja, ki ga je sam poimenoval Pripovedovanja, vključuje dela iz treh avtorskih sklopov: Potovanje skozi prostor in čas, Burja in Kruh. Cikli predstavljajo samostojne, zaključene celote in vsebinsko niso povezani. Veže jih le avtorjev prepoznavni izraz, ki priča, da je motivika njegovih del tesno povezana s primorsko pokrajino in njeno tradicijo. Vendar predstavljeni motivi niso odslikava stvarnosti, pač pa so vse pripovedi režirane, kar pomeni, da jih ustvarja sistematično, po jasno izdelanem načrtu, ki zahteva predhodno, mentalno vizualizacijo prizorov. Avtor natančno določi tudi sosledje posameznih prizorov in dobro premisli, kako bo kadriral posamezni posnetek, da bo serija dobila želeno podobo.Cikel šestih fotografij Potovanje skozi prostor in čas je pripoved o njegovem osebnem videnju in dojemanju naravnega življenjskega kroga, določenega z začetkom in koncem, ki je zapisana v simbolnem jeziku. Neostra podoba človeka v omejenem prostoru se na posameznih fotografijah spreminja v brezoblično senco, saj je dolg osvetlitveni čas skoraj povsem zabrisal njeno obliko.Neizprosno minevanje časa dodatno poudarjajo štirje sekvenčni posnetki, ki zaznamujejo sosledico obdobij v človekovem življenju in njihovo časovno soodvisnost. Pripoved zaokroži podoba otroka v zapuščeni in izpraznjeni notranjščini, ki simbolizira novo življenje in prinaša upanje v človekov negotovi vsakdan.

The selection of photographs from the oeuvre of Vilijem Cigoj, self titled as Narrations, comprises works from three artistic series: Traveling through the Time and Space, Burja and Bread. These photographic cycles represent independent and complete entireties not related whatsoever in terms of content. What they share is the artist’s recognizable expression testifying that motifs of his works are closely connected with coastal landscape and its tradition. The presented motifs, however, are not a reflection of reality but staged narratives, meaning that he produces them systematically, following a clearly elaborated plan which requires prior transitional and mental visualization of the scenes. Further to this, the artist also precisely determines the sequences of individual scenes with deliberated consideration of individual snap-shot so that the series fulfils his expectations. The cycle of six photographs titled Traveling through the Time and Space is a narrative expressed in symbolic language which brings his intimate view and understanding of the natural cycle of life determined with the beginning and the end. On individual photographs, the faint image of a man in a limited space transforms into a shapeless shade, due to the fact that long exposition almost completely blurred its shape. The inexorable passing of time is additionally emphasized by four sequence shots which denote the sequence of periods in human life and their temporal correlation. The narration is rounded off by the image of a child in an abandoned and vacated interior who symbolizes new life and brings hope to man’s uncertain everyday life.